O dobrých skutcích a životu křesťanském

Vyznání a základní texty > Konfesí bratrská > O dobrých skutcích a životu křesťanském

(Sedmý artikul)
1. Sedmé pak učí, aby ti, kteříž skrze samu víru v Krista Ježíše darmo z milosti Boží bezevšech skutků1) ospravedlněni a Bohu milí učiněni jsou, již dobré skutky Pánem Bohem přikázané činili, všickni a každý z nich podle stavu, řádu, věku a povolání svého v nich aby hodně chodili2), jakož Pán Kristus dí: Učte je zachovávati všecko, což sem koli přikázal vám.3)
2. Ti pak dobří skutkové nejsouť nějací činové od těla a krve vymyšlení, nebť ty Bůh zapovídá; ale Duchem Božím ohlášení a přikázaní; k nimž Bůh v Kristu Ježíši věřící stvořil, kteréž aby v nich oni chodili, připravil4), jichžto pravidlo a míra jest Boží Slovo, a zvláště Zákon přikázání Božských, jakž dí Bůh :5) v ustanoveních otců svých nechoďte a soudů jejich neostříhejte, a ukydanými bohy jejich se nepoškvrňujte: Jáť jsem Hospodin Bůh váš; v ustanoveních mých choďte a soudů mých ostříhejte i čiňte je. A Pán dí:6) Učte je, což sem koli přikázal vám. A v pravděť se to říci může, že Zákon Boží v desíti přikázaních obsažený jest jisté a mocné pravidlo dobrých skutků. Poněvadž suma Zákona jest láska7), skrze kteroužto víra, na pravo i na levo, k Bohu i k bližním svou spravedlnost vykonává. A tohoť příklad jest nejsvětější život Krista Ježíše, o němž sám dí8): Učte se ode mne; neboť jsem tichý a pokorný srdcem: A když učil pravému blahoslavenství9), zdaž jest tím co jiného ukázati chtěl, než jaký má život býti pravých synů Božích, a kteří jsou skutkové Pánem Bohem přikázaní?
3. Podle toho y tedy velmi pilně a snažně naši zprávcové učí znáti rozdíl mezi skutky od lidí vymyšlenými, a mezi skutky Bohem přikázanými. Skutkové Bohem přikázaní nemají nikoli opuštěni býti pro žádné skutky lidmi ustanovené a přikázané. Nebo Pán Kristus ty, kteřížby jinak činili, tresce těmito slovy řka10): Proč vy přestupujete přikázání Boží pro ustanovení svá? A níže dí:11) Nadarmoť mne ctí, učíce učení, jenž jsou přikázání lidská. Anobrž dávno skrze proroka přísně poručil:12) V ustanoveních otců svých nechoďte a soudů jejich neostříhejte a ukydanými bohy jejich se nepoškvrňujte. Nebo skutkové lidmi přikázaní, byť se jakkoli dobří býti zdáli, nemají nikoli v tak veliké vážnosti býti, jako Bohem přikázaní a ustanovení, ano nejsouli z víry13), ovšem byliliby proti víře, jsou mrzcí a ohavní, nejinak než jako roucho ohyzdné před obličejem Božím14).
4. Všickni pak dobří skutkové dělí se na dvé: jedni zajisté slovou a jsou obecní, všeckněm pravým křesťanům povinní, podle jediné víry a všech obecného spasení. Druzí pak obzvláštní, podle stavu, věku, povolání. Jakož Duch Svatý pilně učí kněží15), vrchnosti16), lid obecný17), rodiče a dítky18), manžely19), svobodné20), hospodáře i služebníky21) zvláštním povinnostem a dobrým skutkům.
5. Dále pilně učí při dobrých skutcích znáti, jak a v čem se líbí Pánu Bohu dobří skutkové. Ne v jinémť se pak líbí, než v samém jmenu Pána Jezukrista, v němžto samém mají podle učení apoštola svatého Pavla k slávě Boží činěni býti.22) Všecko, cožkoli (prý) činíte v slovu neb v skutku, všecko čiňte ve jmenu Pána Ježíše. Item, Kristus Pán dí:23) Beze mne nic nemůžete učiniti, totiž Bohu vzácné a sobě oplatitedlné.
6. Ve jmenu pak Krista Pána činiti dobré skutky, jest činiti je v víře živé v něho, jíž sme ospravedlněni, a v lásce, kteráž skrze Ducha svatého rozlitá jest v srdcích našich24), totiž aby Bůh nás miloval a my zase Pána Boha a bližní své. Neboť Duch Svatý srdci těch, kteříž jsou ospravedlněni, hýbe, je posvěcuje i zapaluje k dobrým skutkům. Jakož Pán Kristus o tom Duchu řekl:25) V vás (prý) bude. A apoštol dí:26) Pomazání Boží učí vás. Nebo to dvé, víra jmenovitě a láska, jest studnice a pravidlo všech ctností a dobrých skutků, jakož apoštol dí:27) Konec přikázání jest láska z srdce čistého a z svědomí dobrého, a z víry neošemetné. Item:28) Bez víry nemožné jest líbiti se Bohu. A bez lásky nic platno není29).
7. Potom učí, proč a v jakém úmysle mají dobří skutkové činěni býti. Že ne proto, aby lidé skrz ně ospravedlnění, neb spasení a odpuštění hříchů docházeti měli; nebo Pán Kristus praví:30) Když učiníte všecko, což vám přikázáno, rcete: Služebníci neužiteční jsme. A sv. Pavel dí:31) Ne z skutků spravedlnosti, kteréžbychom my činili. A David modlí se řka:32) Nevcházej, Hospodine, v soud s služebníkem tvým; neboť by nebyl spravedliv před tebou žádný živý. Ale učí je činiti proto:
8. Nejprvé, aby jimi svou vděčnost k svému milému Bohu prokazovali za všelijaká jeho přehojná, spasitedlná, v Kristu Ježíši jim bohatě prokázaná a učiněná dobrodiní. Čehož přeušlechtilý příklad při Davidovi33) a při sv. Pavlovi34) zůstává. Druhé, aby jimi víry pravé dovozovali, a po nich, že jsou křesťané, totiž oučastníci a následníci Pána Krista, poznáni byli. O čemž on sám svědčí řka:35) Každý strom po svém vlastním ovoci poznán bývá. Jsouť zajisté dobří skutkové jistá svědectví znamení a průvodové víry živé, vnitř v člověku se kryjící, ano i ovoce její pravé a Bohu milé. Živ jest ve mně Kristus, dí svatý Pavel36); že pak nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem. Nemůžť to jistě jinak býti, než jakož hřích plodí smrt, tak víra a z ní ospravedlnění plodí život vnitř v duchu, a zevnitř v ovoci lásky37). Třetí, proto mají býti činěni dobří skutkové, aby tudy křesťané v svém vyvolení a povolání se utvrzovali a vzdělávali, a v něm bez hříchů smrtedlných zachováni byli. Čemuž učí sv. Petr řka:38) Bratří, raději snažte se pevné povolání své i vyvolení učiniti. A výše dí:39) Na to vy všecku snažnost vynaložíce, prokazujte v víře své ctnost, a v ctnosti umění, v umění pak zdrželivost, a v zdrželivosti trpělivost, v trpělivosti pak pobožnost, v pobožnosti pak bratrstva milování, a v milování bratrstva lásku. Ty zajisté věci, když budou přítomné a při vás rozhojněné, ne prázdné ani neužitečné postaví vás v známosti Pána našeho Jezukrista. A tuť zjevně svatý Petr ukazuje, že mají dobří skutkové činěni býti proto, aby přítomná milost víry a dobrého svědomí ztracena neb zprzněna nebyla, ale zachována. Neboť40) Duch Sv. odstupuje od myšlení nerozumných. A41) duch zlý zase se navracuje do domu prázdného. A kdož potratí neb zprzní dobré svědomí, co můž vzácně Bohu činiti? jak se modliti42)? Čtvrté; proto je sluší činiti, abychom raději v té milosti prospívali a rostli, těžíce Páuu hřivnami svěřenými. O čemž svatý Pavel dí:43) My všickni odkrytou tváří slávu Páně jatožto v zrcadle spatřujíce, v týž obraz proměněni býváme od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně; totiž patříce na Krista, jenž sláva a obraz Otce jest44), hledíme se mu připodobňovati skrze Ducha svatého k tomu nás rozněcujícího, až ten obraz i dokonán bude skrze blahoslavené vzkříšení. Páté, proto je činiti máme, abychom odměn zaslíbených časného i věčného života došli. O čemž Písma Svatá na mnoha místech vypravují a zvláště Petr svatý takto řka:45) To činíce neupadnete nikdy. Takť zajisté hojné způsobeno vám bude vjití k věčnému království Pána našeho a Spasitele Jezukrista. Obzvláštníť pak mají zaslíbení skutkové milosrdní, z víry živé činění; jako jsou svaté almužny46), nemocných navštěvování a jim sloužení, sprostných učení, rady udělení, odpouštění i jiní, kteříž z milosti Boží zaslíbené odplaty mají. O čemž Pán Kristus dí:47) Buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdbý jest. Odpouštějte a budeť vám odpuštěno. Dávejte a budeť vám dáno. A jinde dí:48) Prodávejte statky vaše a dávejte almužnu: dělejte sobě pytlíky, kteříž nevetšejí, poklad, kterýž nehyne, v nebesích. Item: Když činíš hody, povolej chudých, chromých, kulhavých, slepých a blahoslavený budeš; neboť nemají, odkudby odplatili tobě, ale budeť odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Item:49) Lačněl sem a dali ste mi jísti. Žížnil sem a dali ste mi píti. Hostem sem býval a přijali ste mne. Nah sem byl a přioděli ste mne. Nemocen sem byl a navštívili ste mne. V žaláři sem seděl, a přicházeli ste ke mně. Níže dokládá:50) Amen pravím vám, cožkoli ste činili jednomn z bratří těchto mých nejmenších, mně ste učinili.51) Pojďte požehnaní Otce mého, vládněte královstvím vám připraveným od ustanovení světa. Z toho známé a zřetedlné jest, že skutkové dobří, v víře činění, líbí se Bohu a mají svou odplatu hojnou, v tomto i v budoucím životě.
9. Naposledy znáti učí, že žádný těch skutků a Božích přikázaní nemůže dokonale vyplniti, aniž kdo při nich bez nedostatku a hříchu může nalezen býti. Jakož psáno jest:52) Neníť člověka spravedlivého na zemi, ještoby činil dobře, při tom také nehřešil.
10. Pro kteroužto příčinu každý dokonalosti své v Kristu Ježíši, z milosti a zásluhy jeho hledati a požívati má, skrze víru a ospravedlňování jeho, chceli aby mu nic nebylo k zatracení. Nebo sám Pán Kristus jest dokonání a plnost Zákona53), život a spravedlnost. A kteřížkoli jej věrou přijímají, a hříchy své i mnohé nedokonalosti vyznávajíce54), cele se na něj spouštějí, všickni hříchové jejich ve krvi jeho smýváni bývají, tak aby se již více nebáli zatracení. Nebo psáno jest:55) Neníť již žádného potupení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle ducha: nebo jest jim Kristus učiněn moudrost od Boha i spravedlnost i posvěcení i vykoupení56).


1) Ř 3,24; Ga 2,16; Ef 2,9; 2Tm 1,9; Tt 3,5.
2) Ef 2,10.
3) Mt 28,20.
4) Ef 2,10.
5) Ez 29,28.
6) Mt 28,20.
7) Ř 13,8.9.10.
8) Mt 11,29.
9) Mt 5,3.
10) Mt 15,3.
11) Iz 29,13; Mt 15,9; Mk 7,8.
12) Ez 20,18.
13) Ř 14,23.
14) Iz 1,13; 64,6.
15) 1Tm 3,1; 2Tm 2,24; Tt 1,6.
16) 2Pa 9,8; 19,6.7.8.9.10; Ž 82,1.2; Ř 13,3.4.
17) Mt 22,21; Ř 13,1.2; 1Pt 2,13.
18) Ef 6,1.2.3.4; Ko 3,20.21.
19) Ef 5,22.23.24; Ko 3,18.19; 1Pt 3,1.
20) 1Kor 7,25.
21) Ef 6,5.9; Ko 3,22; 4,1; 1Pt 2,18.
22) 1Kor 10,31; Ko 3,17.
23) J 15,5.
24) 2Kor 3,18; Ko 1,28.
25) J 14,17.
26) 1J 2,27.
27) 1Tm 1,5.
28) Žd 11,6.
29) 1Kor 13,1-3.
30) L 17,10.
31) Ř 3,28; Ga 2,16; Tt 3,5.
32) Ž 143,2.
33) Ž 116,12.13.
34) Ef 1,3.4.5; 2,10.
35) L 6,44.
36) Ga 2,20.
37) Ř 5,21.
38) 2Pt 1,10.11.
39) 2Pt 1,5.8.
40) Sap 1,5.
41) Mt 12,45; L 11,24.
42) Ž 66,18; Mi 3,4; J 9,31; 1J 3,20; 5,16.
43) 2Kor 3,18; Ko 1,28.
44) Ko 1,15; Žd 1,3.
45) 2Pt 1,10.11.
46) Dt 15,7.10; 24,19; Ž 41,1; 112,9; Př 3,28; 14,21.31; 22,9; 28,27; Iz 58,7; Ez 18,16; Dn 4,24; Mt 6,3; 10,42; 19,21; 25,35; L 3,11; 6,35; 11,41; 12,33; Sk 11,29; 20,36; 1Kor 16,1; 2Kor 8,5; Ef 4,28; Žd 13,16; Jk 2,5.
47) L 6,36.
48) Lk 12,33; 14,12.
49) Mt 25,35.
50) Mt 25,40.
51) Mt 25,34.
52) 2Pa 6,36; Př 20,5; Kaz 7,20; 1J 1,8.
53) Mt 5,17; 2Kor 5,21; Ga 4,4.5.
54) 1J 1,9; 2,1.2.
55) Ř 8,1.
56) 1Kor 1,30.