Bible kralická - Př 3,28; 14,21.31; 22,9; 28,27

Př 3,28 Neříkej bližnímu svému: Odejdi, potom navrať se, a zítrať dám, maje to u sebe.
Př 14,21 Pohrdá bližním svým hříšník, ale kdož se slitovává nad chudými, blahoslavený jest.
Př 14,31 Kdo utiská chudého, útržku činí Učiniteli jeho; ale ctí jej, kdož se slitovává nad chudým.
Př 22,9 Oko dobrotivé, onoť požehnáno bude; nebo udílí z chleba svého chudému.
Př 28,27 Kdo dává chudému, nebude míti žádného nedostatku; kdož pak zakrývá oči své, bude míti množství zlořečení.