Bible kralická - 1J 1,9; 2,1.2

1J 1,9 Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.
1J 2,1 Synáčkové moji, totoť vám píši, abyste nehřešili. Pakliť by kdo zhřešil, přímluvci máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého.
1J 2,2 A onť jest obět slitování za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i za hříchy všeho světa.