Bible kralická - Ef 6,1.2.3.4

Ef 6,1 Dítky poslouchejte rodičů svých v Pánu; neboť jest to spravedlivé.
Ef 6,2 Cti otce svého i matku, (toť jest přikázaní první s zaslíbením,)
Ef 6,3 Aby dobře bylo tobě a abys byl dlouhověký na zemi.
Ef 6,4 A vy otcové nepopouzejte k hněvu dítek vašich, ale vychovávejte je v cvičení a v napomínání Páně.