Bible kralická - Ž 116,12.13

Ž 116,12 Čím se odplatím Hospodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněná?
Ž 116,13 Kalich mnohého spasení vezmu, a jméno Hospodinovo vzývati budu.