Bible kralická - Ef 2,15.16; 1

Ef 2,15 A nepřátelství, totiž Zákon přikázání, záležející v ustanoveních, vyprázdniv skrze tělo své, aby dvoje vzdělal v samém sobě v jednoho nového člověka, tak čině pokoj,
Ef 2,16 A v mír uvodě oboje v jednom těle Bohu skrze kříž, vyhladiv nepřátelství skrze něj.
Ef 1,1 Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:
Ef 1,2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
Ef 1,3 Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu.
Ef 1,4 Jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa k tomu, abychom byli svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v lásce,
Ef 1,5 Předzřídiv nás k zvolení za syny skrze Ježíše Krista v sebe, podle dobře libé vůle své,
Ef 1,6 K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil v milém Synu svém.
Ef 1,7 V němžto máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství milosti jeho,
Ef 1,8 Kterouž rozhojnil k nám ve vší moudrosti a opatrnosti,
Ef 1,9 Oznámiv nám tajemství vůle své podle dobré libosti své, kteroužto libost předuložil byl sám v sobě,
Ef 1,10 Aby v dokonání plnosti časů v jedno shromáždil všecko v Kristu, buďto nebeské věci, buďto zemské.
Ef 1,11 V něm, pravím, v kterémžto i k losu připuštěni jsme, předzřízeni byvše, podle předuložení toho, jenž všecko působí podle rady vůle své,
Ef 1,12 Abychom tak byli k chvále slávy jeho my, kteříž jsme prve naději měli v Kristu.
Ef 1,13 V kterémžto i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž evangelium spasení vašeho, v němžto i uvěřivše, znamenáni jste Duchem zaslíbení Svatým,
Ef 1,14 Kterýž jest závdavek dědictví našeho, na vykoupení toho, což jím dobyto jest, k chvále slávy jeho.
Ef 1,15 Protož i já, slyšev o vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke všem svatým,
Ef 1,16 Nepřestávám díků činiti z vás, zmínku čině o vás na modlitbách svých:
Ef 1,17 Aby Bůh Pána našeho Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti a zjevení, v poznání jeho,
Ef 1,18 A tak osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho a jaké bohatství slávy dědictví jeho v svatých,
Ef 1,19 A kterak jest převýšená velikost moci jeho k nám věřícím podle působení mocnosti síly jeho,
Ef 1,20 Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici své na nebesích,
Ef 1,21 Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v budoucím.
Ef 1,22 A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi,
Ef 1,23 Kterážto jest tělo jeho a plnost všecko ve všech naplňujícího.