Bible kralická - 2Tm 3,16; 2

2Tm 3,16 Všeliké zajisté Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti,
2Tm 2,1 Protož ty, synu můj, zmocniž se v milosti, kteráž jest v Kristu Ježíši.
2Tm 2,2 A což jsi slyšel ode mne před mnohými svědky, svěřujž to lidem věrným, kteříž by způsobní byli i jiné učiti.
2Tm 2,3 A tak ty snášej protivenství, jako ctný rytíř Ježíše Krista.
2Tm 2,4 Žádný, kdož rytěřuje, neplete se v obecné živnosti, aby se svému hejtmanu líbil.
2Tm 2,5 A jestliže by kdo i bojoval, nebudeť korunován, leč by řádně bojoval.
2Tm 2,6 Pracovati musí i oráč, prve nežli užitku okusí.
2Tm 2,7 Rozuměj, coť pravím, a dejž tobě Pán ve všem smysl pravý.
2Tm 2,8 Pamatujž na to, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, jenž jest z semene Davidova, podle evangelium mého.
2Tm 2,9 V kterémžto protivenství trpím, až i vězení, jako bych zločinec byl, ale slovo Boží není u vězení.
2Tm 2,10 Protož všecko to snáším pro vyvolené Boží, aby i oni spasení došli, kteréžto jest v Kristu Ježíši, s slavou věčnou.
2Tm 2,11 Věrná jest tato řeč. Nebo jestližeť jsme s ním zemřeli, tedy také spolu s ním živi budeme.
2Tm 2,12 A trpíme-liť, budeme také spolu s ním kralovati; pakli ho zapíráme, i onť nás zapře.
2Tm 2,13 A jsme-liť nevěrní, onť zůstává věrný; zapříti sám sebe nemůže.
2Tm 2,14 Tyto věci připomínej, s osvědčováním před obličejem Páně, a ať se o slova nevadí, nebo to k ničemu není užitečné, ale jest ku podvrácení posluchačů.
2Tm 2,15 Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, a kterýž by právě slovo pravdy rozděloval.
2Tm 2,16 Bezbožných pak těch křiků daremních varuj se, neboť velmi rozmnožují bezbožnost,
2Tm 2,17 A řeč jejich jako rak rozjídá se. Z nichžto jest Hymeneus a Filétus,
2Tm 2,18 Kteříž při pravdě pobloudili od cíle, pravíce, že by se již stalo vzkříšení, a převracejí víru některých.
2Tm 2,19 Ale pevný základ Boží stojí, maje znamení toto: Znáť Pán ty, kteříž jsou jeho, a opět: Odstup od nepravosti každý, kdož vzývá jméno Kristovo.
2Tm 2,20 V domu pak velikém netoliko jsou nádoby zlaté a stříbrné, ale také dřevěné i hliněné, a některé zajisté ke cti, některé pak ku potupě.
2Tm 2,21 Protož jestliže by se kdo očistil od těch věcí, bude nádobou ke cti, posvěcenou, a užitečnou Pánu, ke všelikému skutku dobrému hotovou.
2Tm 2,22 Mládenčích pak žádostí utíkej, ale následuj spravedlnosti, víry, lásky, pokoje, s těmi, kteříž vzývají Pána z srdce čistého.
2Tm 2,23 Bláznivých pak a nevzdělavatelných otázek varuj se, věda, že plodí sváry.
2Tm 2,24 Na služebníka pak Božího nesluší vaditi se, ale aby byl přívětivý ke všem, způsobný k učení, trpělivý,
2Tm 2,25 Kterýž by v tichosti vyučoval ty, jenž se pravdě protiví, zda by někdy dal jim Bůh pokání ku poznání pravdy,
2Tm 2,26 Aby sami k sobě přijdouce, dobyli se z osidla ďáblova, od něhož jsou zjímáni k vykonávání jeho vůle.