Dopis Evangnetu synodní radě ČCE

Správci Evangnetu <>
(9.2.2009, rubrika: Oznámení)


Za projekt nově budovaných církevních stránek oslovil bratr Jan Mamula správce a tvůrce Evangnetu. Zveřejňujeme odpověď adresovanou synodní radě ČCE a vedoucí tajemnici ÚCK. Jako přílohu dopisu obdrželi adresáti také rekapitulaci nabízených služeb.

Členům synodní rady ČCE
vedoucí tajemnici ÚCK

Milé sestry, milí bratři,

tímto dopisem reagujeme na dopis br.Mamuly, který se na zástupce Evangnetu obrátil za projekt Ecirkev.cz. Píšeme Vám, protože ze strany Synodní rady a ÚCK s námi v minulosti jednali různí zástupci a vidíme, že se ne všechny informace z těchto jednání a z historie spolupráce daří v rámci vedení církve předávat. Některá tvrzení z dopisu br.Mamuly, která měla údajně vycházet od Vás, nejsou v souladu s tím, jak jsme s různými představiteli jednali v minulosti, a dopis na nás působí svým jazykem i obsahem jako kdybychom byli s Vámi nebo církví obecně v konfliktu. Proto bychom rádi vyjasnili některé okolnosti. Považujeme to za nezbytné pro pokračování partnerské spolupráce mezi vedením církve a Evangnetem.

Dovolte stručnou rekapitulaci: Evangnet vznikl jako služba církvi, předně jako prostředek pro komunikaci a sdílení informací, materiálů a názorů. Zprvu zejména jako služba pro jednotlivé sbory a jejich webové prezentace. Jedním z podstatných prvků Evangnetu je to, že jeho obsah je vytvářen uživateli. Těmi se převážně stali sbory, kazatelé, skupiny (celocírkevní i seniorátní poradní odbory, seniorátní výbory, ale i další církevní spolky a iniciativy) i jednotlivci z řad členů církve. Tvůrci Evangnetu pak jeho služby v diskusi s uživateli dotvářejí tak, aby sloužil co nejefektivněji.

Evangnet si nikdy nedělal ambice být oficiálními internetovými stránkami ČCE. Od počátku nabízel spolupráci i vedení církve. Tu se podařilo navázat ve věci vedení schematismu a aktualizace informací o sborech, seniorátech a kazatelích ČCE. Rozuměli jsme tomu jako začátku spolupráce další. Také finanční příspěvky církve pro Evangnet jsme přijali jako vyjádření podpory a ocenění práce, která přináší i nemalé snížení nákladů pro mnohé sbory i církevní uživatele Evangnetu. Tyto příspěvky napomohly k dalšímu zkvalitnění služeb církvi a k vyšší bezpečnosti provozu Evangnetu. (Většina sborů a farářů používá emailovou adresu na Evangnetu. To je závazek, který se nám za 8 let existence podařilo dodržet.) V reakci na jednání zástupců Evangnetu s vedením církve přijala valná hromada Evangnetu v prosinci minulého roku dvě usnesení, o kterých ještě v prosinci ÚCK informovala:

Evangnet se zavazuje:

  1. že Ústřední církevní kanceláři ČCE zajistí trvalý přístup k výpisu dat ze schematismu nejméně v rozsahu dat potřebných pro tištěný schematismus v Evangelickém kalendáři. Evangnet je připraven přizpůsobit formát tohoto výstupu potřebě ÚCK.
  1. že v případě, kdy by nebyl dále schopen zajistit fungování schematismu církve, poskytne ÚCK ČCE kompletní databázi schematismu. Tento závazek je zakotven také ve stanovách občanského sdružení Evangnet: "Při zániku o.s.Evangnet přejde po vypořádání všech závazků majetek na Českobratrskou církev evangelickou, která je povinna jej vydat zpět obnovené organizaci o.s.Evangnet nebo jiné nástupnické organizaci utvořené na základě stejných zásad a principů."

V souvislosti s výše naznačeným nás proto zaráží, když z ÚCK slyšíme například opět tvrzení, že "ÚCK Evangnetu opakovaně nabízela jak spolupráci, tak finanční prostředky na úhradu části provozu a zástupci Evangnetu na tyto nabídky nijak nereagovali." Domnívali jsme se, že takové nepravdivé tvrzení se již před časem podařilo v rozhovoru se zástupci synodní rady vyvrátit.

Podobně zarážející jsou některá tvrzení, ale i celkový tón v dopisu br.Mamuly. Poukážeme na některé části dopisu, které si žádají naše vyjasnění:

1. "chceme mít obyčejně k dispozici aktuální seznam sborů a farářů této církve a mít k nim svůj přistup a využívat po svém jejich struktury pro své účely. Daný stav je mírně čbrev anomálie, protože Vy nás jako ústřední kancelář na tento seznam aktivně nepustíte, můžeme se na něj pouze koukat."

Znamená to, že br.Mamula pověřený přípravou nových církevních stránek neví o dosavadní spolupráci? Neví, že sekretářka ÚCK má plnou pravomoc měnit základní informace o všech seniorátech, sborech i kazatelích ČCE? (V systému Evangnetu mají uživatelé z ÚCK/synodní rady speciální kategorii a mají vyšší pravomoci k úpravám dat než ostatní uživatelé.) Ví ústředí církve, že na sekretariát ČCE chodí automaticky zpráva o každé změně informací o sborech provedené sbory nebo kazateli nebo správci Evangnetu, a to jak v textovém formátu tak ve standardizovaném formátu vCard? Ví ústředí církve, že sekretářka ÚCK má kdykoli možnost stáhnout si z Evangnetu kompletní aktuální schematismus sborů? Nabízeli jsme i možnost úpravy formátu dat, které má ÚCK k dispozici. Nicméně funkční formát vCard každopádně umožňuje další databázové zpracování. Připravenost k úpravě výstupu pro potřeby ÚCK jsme vyjádřili i ve výše citovaném usnesení valné hromady Evangnetu.

2. "Proto se mi zdá, že cesta ven z tohoto patu by mohla vést skrze následující kompromis. (Podotýkám, že jde o nápad můj, podporovaný vedoucí tajemnicí, jinak naše pracovní skupina již rozhodla, že k separaci databází musí nevyhnutelně dojít.) Vzhledem k neformálně vytvořené tradici Evangnetu zůstane jeho databáze sborů jako výchozí a sbory i ústředí budou na Evangnetu data dále administrovat. Zároveň www.ecirkev.cz bude mít svou paralelní databázi se stejným klíčem, která bude podle domluveného protokolu pravidelně aktualizována (každý den, každý týden?) a užívána s odkazem na originální zdroj Evangnet s patřičnou vysvětlující douškou."

Nechápeme proč vidí br. Mamula (potažmo pracovní skupina) tuto situace jako patovou. Už málokdo ví, že ještě v době působení br. Zalabáka jako správce sítě ÚCK jsme na tehdejší žádost vedení církve připravili speciální výstup podle br.Zalabákem zadaného požadavku. Tento výstup bohužel nikdy vedením církve využit nebyl. Máme nyní očekávat stejný výsledek, když čteme, že "pracovní skupina již rozhodla, že k separaci databází musí nevyhnutelně dojít"? Znamená to, že my budeme upravovat výstupy pro ústředí církve a to se pak rozhodne "separovat"? Br. Mamula volá po "aktuálním seznamu sborů a farářů". Takový seznam už ale máte k dispozici a pokud by bylo potřeba poskytnout data v jiné podobě, jsme hotovi je připravit, třeba podle modelu navrženého br.Mamulou. Toto jsme opakovaně deklarovali. Ze strany vedení církve ovšem dosud žádný konkrétní kompetentní požadavek nevzešel. Stávající výstupy jsou výsledkem toho, co shledali programátoři Evangnetu pro ústředí jako nejvhodnější. K tomu se neubráníme otázce: Je opravdu databáze sborů to nejdůležitější, co na oficielních stránkách církve chybí?

Píšeme tento dopis proto, že vidíme další spolupráci mezi Evangnetem a vedením církve jako nejvhodnější využití práce všech, kdo se na tvorbě a rozvoji Evangnetu podíleli a podílejí. Jsme otevřeni partnerskému jednání. Nechceme přistoupit na jednání z pozice moci. Právě otázku mocenského boje naznačuje br.Mamula v další části dopisu:

3. "Nepřisuzujeme Vám nikdo z nás zlou vůli, přesto nás zřejmě čeká další kolo jednání, na němž budeme muset lépe pojmenovat a lépe si rozdělit moc, kterou každá databáze poskytuje."

Zlou vůli skutečně nemáme. Nechápeme ale, proč br. Mamula vidí jednání jako rozdělování moci. Právě na tento způsob spolupráce a komunikace nemůžeme přistoupit. Proto také jsme se rozhodli naši odpověď zveřejnit. Evangnet jsme chápali od počátku jako službu, ne jako mocenský prostředek. Proto dáváme co největší podíl na jeho tvorbě jeho uživatelům. A proto chceme zcela jasně odmítnout podivný boj o moc, který plyne i z dalšího tvrzení v dopise br. Mamuly:

4. "Měli bychom v každém případě společně informovat celou církev, že Evangnet není oficiální celocírkevní adresa. Není to z mé hlavy, nicméně na naší pracovní skupině tento názor zazněl. Ví vůbec většina sborů, že Evangnet je jen nezávislé sdružení?"

Co znamená, jestliže pracovní skupina vedení církve chce společně s Evangnetem církev informovat "že Evangnet je jen nezávislé sdružení"? Podceňuje pracovní skupina soudnost sborů, kazatelů a členů církve? Evangnet všechny sbory několikrát oslovil a jasně poukázal na to, že je nezávislé sdružení. Tato skutečnost je také zřetelně deklarována na samotných stránkách Evangnetu. Pokud má pracovní skupina obavy, že ji (nebo snad celou církev) Evangnet nějak ohrožuje, rádi si vyslechneme jak a zvážíme změny, protože náš záměr je být církvi pomocí. Je nám proto líto, že br.Mamula má za to, že Evangnet zabírá vedení církve prostor a umožňuje působit pouze na "vymezeném písečku":

5. "Zdola budovaná nezávislost je jen polovina pravdy. Jak je to vidět na Evangnetu, kde je v bezkonkurenčně dokonalé databázi evidovaná církev do úrovně seniorátů a dále už je „bez hlavy“. Její hlavou je jistě Kristus, ale ani to na své homepage nemáte napsáno. Pouze elegantně odkážete na www.srcce.cz a jste zobliga. Na tomto vymezeném písečku má Praha předvést, co umí, zbytek patří „vám“.

Důvod, proč synodní rada nebyla při vzniku Evangnetu zařazena do schematismu, byl právě v tom, že jsme nechtěli zavdávat příčinu k obvinění, že si hrajeme na oficiální stránky církve. Proto jsme na tyto oficiální stránky církve vždy odkazovali. Rádi synodní radu do elektronického schematismu zařadíme. O tom, že Evangnet přístupu k oficiálním webovým stránkám ČCE nebrání, naopak ho usnadňuje, svědčí i to, že již dlouho je "synodní rada ČCE" nejoblíbenějším odkazem stránek Evangnetu. I proto vítáme snahu vytvořit nové oficiální stránky ČCE, které svým obsahem i svou praktickou použitelností budou plnit roli, kterou Evangnet plnit nemůže.

Milé sestry, milí bratři, znovu deklarujeme otevřenost ke spolupráci v oblasti dat schematismu i jinde. Rádi bychom však navázali opravdovou spolupráci a nikoli vyjednávali jako protistrany s podtextem boje o moc a strachu z ohrožení. Nechceme se přít. Evangnet funguje na principu shody a tolerance k různým formám a názorům. Kdybychom se stavěli konfliktně k okolí, tak by se nám ani nepodařilo vybudovat Evangnet tak, jak ho po 8 letech existence můžete vidět. Máme za to, že na církevním poli internetu je dobré, aby se služby Evangnetu a oficiální stránky církve vzájemně doplňovaly a plnily každé svou funkci. A oním doplňováním také dobře odrážely presbyterně-synodní zřízení ČCE.

Samostatně přikládáme rekapitulaci služeb, které Evangnet církvi i jejímu vedení (s možností zvlášť rozsáhlých přístupových práv) k využívání nabízí.

Jan Plecháček, předseda Evangnet, o.s.
jménem vývojového týmu Evangnetu


Odpověď J.Mamuly najdete zde v diskuzi k článku.

Příloha [1]: Verze dopisu v PDF i s nahledy <evangnet_synodni_rade_unor09.pdf> (667.9 KB)
Příloha [2]: Dopis Jana Mamuly za eCirkev.cz Evangnetu <ecirkev-evangnet.pdf> (66.9 KB)

  • 8 komentářů
  • Autor: Správci Evangnetu
  • poslední změna: 12.02.2009 11.07