Dotační příležitost: Program záchrany architektonického dědictví

ÚCK (Synodní rada) Pavla Zetková
(8.8.2013, rubrika: Aktuality)


Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v těchto dnech výběrové řízení na poskytnutí příspěvku v rámci Programu záchrany architektonického dědictví. Uzávěrka podávání projektů je 30. 9. 2013.

Odkaz na webové stránky Program záchrany architektonického dědictví: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-a-dotace/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-430/

Oprávnění žadatelé: organizace zřizované Ministerstvem kultury ČR a vlastníci kulturních památek.

Podporovaná opatření/aktivity: Zachování a obnova kulturních památek a jejich areálů, které mají nadregionální význam a které tvoří nejcennější část architektonického dědictví ČR, jako jsou například hrady, zámky včetně historických zahrad a parků, kláštery, obranné historické městské systémy, kostely, městské paláce apod. Akce obnovy kulturní památky, zařazená do Programu, musí mít povahu záchrany existence objektu nebo záchranu těch jeho částí, které tvoří památkovou podstatu kulturní památky. Do Programu může být zařazena i akce obnovy významné movité kulturní památky, pokud je ohrožena její existence. Významnou částí se myslí například oltáře, varhany, sochařská výzdoba v interiérech kostelů apod. Úplné znění Pokynu ministra kultury ČR k Programu: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/Uplne-zneni-Pokynu-MK-pro-uziti-a-alokaci-statnich-financnich-prostredku-urcenych-pro-PZAD.pdf

Omezení: Týká se památkově chráněných objektů.