Téma: Nezdá se vám supervize drahá?

Od: Anonym: howto---.gin.cz )
Kdy: 22. 08. 2009 17:24
Předmět: Nezdá se vám supervize drahá?

Navigace: link | přehled | fórum
On takový psycholog stojí 700 Kč/hodinu a někdy je zapotřebí mnohem více času, nejlépe pravidelně a tak jinými slovy, není to nic levného. Už vidím staršovstva jak rádi platí faráři psychologa.
Myslím, že vzájemné zpovědi farářů či společné modlitby by udělaly více.
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 25. 08. 2009 17:42
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

někteří supervizoři stojí jen 400…a ve slušných neziskovkách, kde se tak hluboce a vyčerpávajícím způsobem pracuje s lidma - a to se v církvi či diakonii pracuje, že jo?, je supervize samozřejmostí - supervize týmová i individuální…otázkou je, jestli dnešní církev považuje své zaměstnance za profesionály hodné této péče… dle mého faráři a ostatní církevní či diakoničtí pracovníci tohoto zájmu a péče hodni jsou.
Což nevylučuje ovšem možnost (ba i vhodnost) vzájemných zpovědí farářů či jejich společné modlitby. :)
Od: Anonym: Radek Hanák---.bezdratovy.net )
Kdy: 25. 08. 2009 20:46
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

Kdo potřebuje psychologa? Ten, kdo už nemůže? Kdo je na zhroucení? nechť si každý takový přečte 15. žalm. Je tam zaslíbení, ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. Stačí se na to slovo položit, spolehnout, jít k Bohu. Anebo, kdo doufá v Hosdpodina, je jako strom, který je zasazený u vody, i v době sucha nese ovoce. Není to nádherné? Kdežto, proklet buď ten, kdo doufá v člověka (v psychologa). choďme více za Bohem, modleme se k němu, setrvávejme v modlitbách a člověk dojde občerstvení. Ano, každý potřebuje se sdílet, mít někoho, kdo ponese jeho břemeno, ale na modlitbách! Tzn., je dobré jít za svým bratrem nebo sestrou, kterému důvěřuji a který je ochoten se mnou nést břemeno a především jej předkládat Pánu. A když psychologa, tak věřícího, prosím! Je-li farář přetížen, přestože chodí s Bohem na každém kroku a je unaven, pak je tu něco špatně. Mojžíš byl také unaven, když soudil Izraele, od rána do večera tam stály fronty. Až mu jeho pohanský tchán Jethro řekl, že to dělá špatně. Že má práci rozdělit. Důvěřovat dalším, přestože ti další, ti obyčejní, nemají diplom teologa. A taky, Pán nám nenaloží víc, nežli jsme schopni unést. Tak kde je chyba? Pojď víc za Pánem a On Tě pozvedne. On je nejlepší psycholog, a nejen to, ale i Tvůj Spasitel.
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 26. 08. 2009 12:08
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

Mno…jakožto Ježíšův človíček pracující v pomáhající profesi mám na věc z odborného hlediska poněkud jiný názor. Ale v tom je asi svoboda každého - mít na věc vlastní pohled… Nicméně bych si dovolil komentovat 2 věci:
1. "Kdo potřebuje psychologa? Ten, kdo už nemůže? Kdo je na zhroucení? nechť si každý takový přečte 15. žalm. …. Kdežto, proklet buď ten, kdo doufá v člověka (v psychologa)" - je mi ale líto, že takový hlas zaznívá v evangelické církvi, Božím lidu, který se mi zdál celkem prost oněch zákonických tendencí, které literou utloukají člověka. Že toto zní z místa, odkud má znít a na mnoha místech zní Kristovo "milosrdenství chci, ne oběť" :(
2. Nicméně…pokud bych měl odpovědět biblicky (tak jak to vidím já) ohledně supervize s psychologem, tak bych br. Hanákovi vzkázal: Což jste nikdy nečetl, že je psáno "z úst nemluvňat a kojenců vystavěl sis chválu" a jinde, že "synové světa jsou ve svých věcech moudřejší než synové světla"? Co vy na to?
Od: Anonym: David Balcar---.129.broadband6.iol.cz )
Kdy: 26. 08. 2009 22:27
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

No mně připadne právě zajímavé, že přepracovanému a unavenému Mojžíšovi dává dobrou ohledně organizace práce radu právě pohan!! Jitro. A jestli to není není tak, že právě někdo "odjinud" může mít takový nezaujatý a podnětný nadhled a vhled spíš než někdo, kdo je uvnitř.
Od: Anonym: Radek Hanák---.bezdratovy.net )
Kdy: 27. 08. 2009 09:29
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

Ano, souhlasím, jsou věci v tomto světě, které nám mohou posloužit jako inspirace pro práci v církvi. Jitro mě v tom vždycky inspiroval, ale ještě pro bratra Daggieho: Ap. Pavel v 1. listě do Korintu 2,1-4 píše: …nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic, než Krista ukřižovaného. Přišel jsme k vám sláb, s velkou bázní a chvěním, má řeč a mé kázání se neopírali o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. To myslím hovoří za vše. Pavel nezakládá svou víru na vědních oborech, ale na Kristu ukřižovaném. Vrací nás znovu pod kříž. Jestliže někde něco nefunguje, vrací nás napřed k pokání. Nikoliv k tomu, jak něcod dělat jinak, aby to fungovalo. Je pohodlné vžycky vidět jen omilostnění. Je důležité vědět, že Kristův kříž stačí na mé hříchy a stačí je přikrýt, ale opravdové pokání je oddělení se od hříšného postoje, stavu atd. Hřích je to, co nás oslabuje, co nás rozkládá. A zastavit rozklad tím, že se podívám, jak ten rozklad řeší ve světě a podle toho budu jednat? Vždyť svět neuznává slovo hřích, jeho následky nazývá často psychickými problémy, patologickými jevy a řeší to vědecky. Samozřejmě i zde se můžeme některé věci od světa učit (prevence a vypořádání se s takovými jevy ve společnosti) ale nezapomínejme, že lék je pouze v kříži. Pavel je sláb, ale nepoužívá vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale projevuje se Duchem a mocí. A tady je zásadní rozdíl, mezi naší církví a jinými ve světě, kde Bůh opravdu jedná a projevuje se Boží mocí. Myslím, že naše církev se dala cestou lidské moudrosti, ale takto rozklad zastavit nepůjde. Pavel se opírá o Boží moc, ne o vědecká slova, právě proto, aby se naše víra na moudrosti lidské nezakládala, ale na moci Boží. Lidská moudrost posuzuje Boží jednání vědecky. Může je nazvat fanatismem nebo sektou. Lidská moudrost chce vše držet pod kontrolou a ve svých normách, tak aby se Boží moc neprojevovala. Máme v tom, bratři a sestry, svobodu. Ať jde každý cestou, kterou chce. Já se budu opírat o moc Boží, protože takhle to je pro mne živá víra, která přitahuje zástupy. Víra, kde se projevuje Boží láska. Lidská moudrost, to je pro mne málo. Buďte požehnaní, nezapomínaje, kde požehnání hledat s vědomím, že jsou místa, kde je prokletí (kdo doufá v člověka). Vždycky mě vedlo k otázce, když člověk se rozhoduje podle své vůle a nehledá pro svá rozhodnutí Boží vůli, ale chceaby mu Bůh požehnal. Jsou však postoje apočiny, kde Boží požehnání prostě není.
Od: Uživatel Evangnetu Jiří Šamšula <>
Kdy: 27. 08. 2009 13:05
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

Psychologie není kompetentní v otázkách věčné spásy a posledního smyslu. Kde si to nárokuje a kde to od ní křesťané a křesťanky očekávají není jistě něco v pořádku. Ale jako křesťanům nám bylo darováno žít v tomto světě, o němž vyznáváme -řečeno tradičně- že je dobrým, ale "padlým" stvořením: a k němu patří i psychologické jevy a zákonitosti, kterými se zabývá psychologie: proto je dobré, až záhodné, když se s ní křesťan(ka) KRITICKY zabývá a nachává se jí poučit (nemluvě o tom, že mnozí psychologové byli a jsou křesťané, či židé): i tak poznává vlastní stvořenecké bytí, a tím i nějak svého Stvořitele.
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 27. 08. 2009 20:56
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

Dovolil bych si souhlasit s br. Šamšulou - ano žijeme ve světě, který je definován jako "padlé stvoření". Pohlédneme-li do textu Pavlova Listu Římanům 8,18-25, tak je tam tato pozice světa i církve velmi zřetelně ukázána. Svět sténá. Ale i my v církvi sténáme. Pro nás je to však jiný druh sténání. Dovolil bych si celé to naše současné bytí - i se všemi dnešními nářky nad stavem Božího lidu i světa, nad supervizemi farářů, nad chozením za psychology, nad bezdomovci, nad politiky etc. - nazvat "sténáním v naději a víře". Ve víře v Beránka, ukřižovaného za naše nepravosti a vzkříšeného Spasitele, Ježíše Krista a v naději na jeho druhý příchod.
Možná, že i my, kteří se staráme o lidi na dně způsobem, který br. Hanák kritizoval (bereme si např na pomoc psychologii atd.), máme "milost sténat za tyto lidi v naději a víře". Protože v Ř 8,26-27 je nám řečeno, že když už si nevíme jako dítka Boží rady (a to myslím bývá v našem oboru dost často), tak Duch se za nás přimlouvá. A pomáhá nám. O tom bych mohl hovořit dlouho…
Třeba by bratři faráři a sestry farářky v evangelické církvi potřebovali taky někoho, kdo by za ně (nebo spolu s nimi) "sténal v naději". Nevím… Ale odbornou pomoc v supervizi - kterou chápu jako podanou ruku odborníka odborníkům - bych jim neupíral. Spíše bych se zajímal, jak se supervize v jejich případě osvědčuje. A jakou jinou pomoc by třeba potřebovali, aby mohli kvalitně pokračovat ve své práci.
Od: Anonym: Radek Hanák---.bezdratovy.net )
Kdy: 28. 08. 2009 21:45
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

Taky pracuji s lidmi, kteří potřebují psychologickou pomoc a jsou na dně. A za psychologii jako takovou jsem vděčný. Rozšiřuje můj obzor a odbornost mé práce. Já chtěl jen poukázat na to, aby jsme jen nezaměňovali priority. Nejprve se všim prostě chodím k Pánu.
Od: Anonym: Pepík77.93.216.--- )
Kdy: 23. 04. 2010 01:27
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

Farář má radit lidem, svým způsobem je "nad nimi", ne jako šéf či pán, ale podobně, jako lékař, psychiatr či psycholog. Má něco, co potřebují, to jim předává. Nad farářem je ovšm psycholog?? Tj. farář potřebuje psychologa? Tj. skutečná pomoc, co dává farář budou věci naučené od psychologa? Protože ty věci, co má farář, teologie, Písmo - to koneckonců nepomůže. Kdežto psychloga ano? A psycholog může mít zas moudrost od Mistra Lao-Tse? Skvělý přístup, žalmy z Bible jen takové řeči, skutečnou pomoc dá psycholog - čerpající od pohanských mudrců…
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 24. 04. 2010 19:26
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

Pepík? Ne náhodou Tradiční evangelík? ( 77.93.216.— ) Doufám, že vás brzy utnou.
Od: Anonym: Pepík---.230.broadband3.iol.cz )
Kdy: 24. 04. 2010 21:26
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

Tak to má být, utnout. Ať žije pluralita a tolerance.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 24. 04. 2010 21:36
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

Necítím potřebu být tolerantní k anonymním provokatérům. Petice nepodepisuji, ale svá slova ano. Krom toho se nemůžu zbavit dojmu, že jsem váš styl už někde viděl.. třeba si vzpomenu.
Od: Anonym: Pepík77.93.216.--- )
Kdy: 24. 04. 2010 23:22
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

Vy si nevidíte na špičku nosu. Autor diskusního vlákna i druhý diskutující, oba zavedli diskusi bez uvedení plného skutečného jména. Ani o vás nevím, jestli je jméno pravé. Na internetu lze napsat cokoli. Nepsal jsem nic provokujícího. Moje námitka se týkala toho, že místo duchovní pastorační péče se nabízí pomoc od světského psychologa. A uváděl jsem, že tito lidé leckdy čerpají svoje moudro od pohanských mudrců. Ještě přidám, že humanitní disciplíny jsou obecně poplatné všelijakým ideologiím, to neplatilo jen v komunismu.
Pokud vám toto vadí, tak nevím. Nakonec, podobnou námitku zmiňovali i ti nade mnou v diskusi. Jestli vy mě označujete za provokatéra, tak to rozhodně nejsem. Vy ovšem jste omezenec. Zkuste si přečíst, co jsem psal.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 24. 04. 2010 23:50
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

Rád jsem omezencem, protože kde nejsou argumenty, přichází nadávky. Dovolil jsem si upozornit, že zde působíte pod dvěma nicky. Takovému člověku nevěřím ani nos mezi očima. Pod svým druhým nickem se stejnou ip adresou jste tu také psal jako "Tradiční evangelík". Tečka.
Od: Anonym: Pepík77.93.216.--- )
Kdy: 25. 04. 2010 00:04
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

Konfrontační styl jste zvolil od začátku vy. Podobně větu o chybějících argumentech si můžete aplikovat především na sebe. Mě je srdečně jedno, co vy mě věříte. Já vás neznám a prostor internetu není o osobní známosti, ale je zde možné diskutovat, tj přinášet argumenty.
Vaše argumenty. Vy špízujete, kdo z jakého počítače píše. Normální člověk reaguje na věcné argumenty, pak snad až zkoumá, jestli něko užívá dva nicky. Vaše "arugumenty" byly jen osobní napadání - od toho ale snad diskuse není. Téma diskuse je jestli má světský psycholog poskytovat péči kazatelům. Jak jsem psal, nepsal jsem nic nového, vlastně jsem se připojil k dalším "anonymům", co psali výše. Vám argumenty chybí, nepřednesl jste zatím jediný. Kromě osobního napadání. Jen tím o sobě ukazujete, co jste zač. Někdo, kdo hledá na druhého, čím by ho mohl osobně zdiskreditovat. A argumentací je osobní napadání.
Připomínáte mi udavače z doby totality, nebo takového novodobého politika Ratha. Ten si píše pečlivé záznamy, zkoumá své oponenty. Věcné argumenty nemá, nejsou potřeba.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 25. 04. 2010 00:11
Předmět: Re: Nezdá se vám supervize drahá?

To víte, po jistém času stráveném v prostředí internetu si člověk zvykne dívat se, s kým se baví. Jinak vám gratuluji již k třetímu nicku - evangelik.
Věřím, že to faráři zvládnou i bez "psychouše". Stačí podpora sborů.