Kapitola I.: Podstata církve jako společenství svatých

Vyznání a základní texty > Leuenberská konkordie > Církev Ježíše Krista > Kapitola I.: Podstata církve jako společenství svatých

Ví to, chvála Bohu, sedmileté dítě, co je církev, totiž svatí věřící a ovečky, které slyší hlas svého pastýře (Jan 10,3) (Martin Luther, Šmalkaldské články III,12).
Co věříš o svaté církvi obecné? - O svaté církvi obecné věřím, že Syn Boží ze všeho pokolení lidského od počátku až do konce světa svým Duchem a Slovem sobě shromažďuje, chrání a zachovává v jednotě pravé víry sbor vyvolený k věčnému životu a že já jeho živým údem jsem a věčně zůstanu. (Heidelberský katechismus, ot. 54)
V těchto větách směrodatných reformačních vyznání je zachycena základní výpověď Apoštolského vyznání víry: Církev je společenstvím svatých. Na počátku všech úvah o církvi tedy je poznání: Církev, to jsme my, křesťané, jakožto hříšní a smrtelní lidé spojeni ve víře Bohem ve společenství svatých; církev proto je společenství Bohem omilostněných a posvěcených hříšníků, jak je konkrétně žita v jednotlivých obcích a církvích. S ostatními křesťanskými konfesemi sdílejí reformační církve přesvědčení, že toto společenství nemá svůj základ a své určení samo v sobě, a proto že jeho podoba nemůže být libovolná a nemůže si svémocně stanovit své úkoly v dějinách. Boží jednání je měřítkem podoby církve a definuje její určení, z něhož se pak odvozuje i úkol křesťanů.

1. Původ a základ církve - z čeho církev žije

1.1 Ospravedlňující jednání trojjediného Boha

Ospravedlňující jednání trojjediného Boha je obsahem evangelia. Je směrodatným způsobem hlásáno v Písmu svatém tím, že ""je Ježíš Kristus dosvědčen
 • jako ten, který se stal člověkem a v němž se Bůh spojil s člověkem;
 • jako ten, který byl ukřižován a vzkříšen, který na sebe vzal Boží soud a tak prokázal Boží lásku k hříšníkům; a
 • jako ten, který přijde a jakožto soudce a zachránce vede svět k dovršení"" (LK 9).

Církev se zakládá na tomto slovu trojjediného Boha. Je tvořena Slovem, volajícím k víře, Slovem, jímž Bůh s sebou smiřuje a spojuje Bohu odcizeného a odporujícího člověka tak, že jej v Kristu ospravedlňuje a posvěcuje, v Duchu svatém jej obnovuje a povolává do svého lidu.
Ta je církev lidem Božím v Kristu vyvoleným, shromážděným a posilovaným Duchem svatým na cestě časem k dovršení v Božím království. Uskutečňování tohoto vše zahrnujícího Božího jednání je počátkem a stálým základem církve.

1.2 Živé svědectví evangeliu jako nástroj Ducha svatého

Tato dobrá zpráva je určena všem lidem, protože Ježíš Kristus zemřel na kříži pro všechny. Každý člověk je Boží stvoření a je určen ke společenství s Bohem. Ve zvěstovaném slovu a ve svátostech podle evangelia udílených (Augsburské vyznání, čl. 7) nás potkává Boží ospravedlňující jednání. Duchem svatým, který tvoří toto živé svědectví o Božím ospravedlnění a užívá je jako svůj nástroj, je nám zvěstované Slovo zapsáno do srdce. Kdo složí svou důvěru v evangelium, ten je pro Krista ospravedlněn před Bohem a osvobozen od žaloby Zákona (LK 10). Jako příslib Boží milosti si evangelium nárokuje celý náš život a osvobozuje k poslušnosti vůči vůli, kterou má trojjediný Bůh se svým stvořením. Zijeme v každodenním pokání a obnově a spolu se společenstvím v chválách Božích a ve službě druhým, s jistotou, že Bůh své království přivede k dovršení. Tak Bůh tvoří nový život a do světa vkládá počátek nového lidství (LK 10). Toto obnovné Boží jednání zakládá církev jako společenství svatých.

1.3 Společenství, vznikající z živého svědectví evangeliu

Lidé se spojují do společenství tím, že přijímají ospravedlňující milost Boží v Ježíši Kristu skrze Ducha svatého. Duch svatý neodděluje, nýbrž spojuje. Je silou ke společenství, vycházející ze společenství Otce a Syna (srv. 2 K 13,13 s Ř 15,13 a 2 Tm 1,7), v níž se lidé orientují podle Božího slova dosvědčovaného biblí, vydávají svědectví evangeliu a slaví svátosti. Tak Duch svatý shromažďuje a buduje církev jako společenství věřících: V kázání, křtu a večeři Páně je Ježíš Kristus skrze Ducha svatého přítomen. Tak se lidem dostává ospravedlnění v Kristu, a tak Pán shromažďuje svoji obec (LK 13); ve křtu Ježíš Kristu neodvolatelně přijímá do svého společenství spásy člověka propadlého hříchu a smrti a povolává ho silou Ducha svatého do své obce (LK 14); ve večeři Páně dává svým znovu zakusit, že jsou údy jeho těla (LK 15). Společenství darů spásy (communio sanctorum) je společenstvím svatých (communio sanctorum; srv. Heidelberský katechismus čl. 55 a Martin Luther, Velký katechismus, čl. 3).
Když tak Ježíš Kristu na nás jedná, vydává současně svědectví o tom, co jen on činí a chce činit a co my následně můžeme a máme činit. Tak je zkušenost s Kristem vždy zároveň zkušeností svobody a odpovědnosti víry.

1.4 Základ církve jako původ křesťanské svobody

Boží ospravedlňující jednání nevylučuje samostatné a svobodné jednání člověka, nýbrž je zakládá a kvalifikuje, vyžaduje je a dává mu prostor svobody víry. Lidé poznávají, co může činit jen sám Bůh, a jsou tak osvobozováni, aby činili, co se od nich očekává. To jim dává prostor k tomu, aby ve svobodě víry vytvářeli společenství věřících, jeho řády a úřady, tolerovali odlišnosti a přijímali dějinné proměny církve a společnosti; a současně to ukazuje i hranice takového jednání. /9/
Ve svobodě víry mohou a mají křesťané a církve přistoupit na to, že svědectví evangeliu o Ježíši Kristu vydávají vždy ve svém příslušném kontextu. Změny společenského prostředí, změny forem života a řádu církví nemusejí vést ke ztrátě identity, naopak: dávají příležitost k novým duchovním zkušenostem, budou-li církve odhodlaně žít ze svého základu. Odvaha ke změnám, k obrácení a přetváření církve a společnosti a ochota podstoupit změny jsou znameními života, který církve čerpají z evangelia. Zachování je církvi přislíbeno evangeliem (Mt 16,18; 28,20). S důvěrou k tomuto příslibu lze pak přečkat a zvládnout i krize. Je proto třeba, aby církve pod všemi výzvami zaměřovaly své jednání ke hlásání evangelia ve Slovu a svátosti.

2. Podoba církve - jak církev žije

2.1 Církev jako tělo Kristovo

Ve svých dějinných projevech života se církev představuje jako tělo Kristovo: Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů (1K 12,27). Biblický obraz těla vyjadřuje, jak církev žije a trvá. Církev je společenství údů, jejichž vzájemná jednota je založena v jednotě s Kristem (1K 12,12n). Toto společenství údů žije z toho, že všichni - stejně oprávněni - slouží podle různosti jim Bohem propůjčených darů budování obce (1K 12,12-31; Ř 12,4-8).
Řečí o Kristu jako hlavě těla (Ko 1,18; Ef 4,15) se zdůrazňuje, že církev nemá základ své jednoty v sobě samé, nýbrž v Kristu jako svém v Duchu přítomném a působícím Pánu. Sám obraz těla obsahuje spojení všech různých darů a úkolů v jednotě církve. Proto se od dob Nového zákona posuzují a rozhodují všechny otázky církevního života podle měřítka této jednoty v různosti (srv. 1K 12-14).

2.2 Církev víry a viditelná skutečnost církví

Církev jako stvoření Božího slova nelze prostě ztotožnit s některou z historicky existujících církví nebo s jejich souhrnem. Církev je předmětem víry. V reformační tradici se proto odlišují a navzájem k sobě vztahují dva způsoby řeči o církvi. Na jednu stranu je církev předmětem víry a na druhou stranu je současně viditelným společenstvím, sociální realitou, s níž se setkáváme v množství dějinných podob. Odlišení těchto dvou způsobů vyjadřování nesmí vést k mylnému názoru, jako by viditelná církev byla a priori církví falešnou. Spíše má viditelná církev úkol dosvědčovat ve své podobě svoji původní povahu.
Podle názoru reformátorů má správné rozlišování Božího jednání a lidského jednání v životě církve a pochopení jejich vzájemného vztahu základní význam. Jednání církve se orientuje na základě rozlišení mezi tím, co smíme s důvěrou očekávat a přijímat od Boha, a tím, co je nám uloženo činit na svědectví milosti Boží v Ježíši Kristu. /10/
Jistota víry nemůže být vytvořena lidskou činností. Že jsou lidé k této jistotě vedeni, je výhradně Boží dílo, k němuž Bůh jako svého nástroje používá jednání církve. Boží dílo stvoření, smíření a dovršení nemůže být podle názoru reformátorů zástupně přejato či dále rozpracováváno jednáním církve. Institucím nebo tradicím církve nelze přikládat Boží autoritu. Přiznání se k Božímu jednání jako základu a cíli církve proto církev upomíná na hranice všeho lidského jednání - i v církvi.
Církev musí svým jednáním odkazovat od sebe: je to svědectví o ospravedlňujícím jednání trojjediného Boha. Jednání církve má odpovědnost věrohodně a přiměřeně zvát a dosvědčovat Boží milost jako spásu světa. Praxe církve nabude věrohodnosti, je-li život církve ve všech svých realizacích poukazem k Bohu.
Jednání církve, které je vědomě založeno a ohraničeno Božím jednáním, se děje s důvěrou v to, že Bůh - věrný svým zaslíbením - používá lidského svědectví pravdě evangelia, aby lidi přiváděl do společenství víry. Děje se to tam a tehdy, když se to Bohu líbí (Augsburské vyznání čl. 5). Tak je jednání církve začleněno do jednání trojjediného Boha.

2.3 Vlastnosti církve jako předmětu víry

Církev je společenství věřících, založené Duchem svatým skrze slovo a svátost. Svým původem je charakterizována původními čili podstatnými vlastnostmi, vyjádřenými ve vyznáních staré církve. Ve všech církvích je jedna, svatá, katolická (všeobecná), apoštolská církev.
Jednota církve jako společenství svatých je zakotvena v jednotě jejího původu, tj. v jednotě trojjediného Boha, který mocí smíření v Ježíši Kristu skrze Ducha svatého přivádí stvoření k jeho završení. Podle reformačního pojetí tedy není jednota ideál, který by křesťané a církve měli svým jednáním teprve uskutečnit, nýbrž je křesťanům a církvím dána předem jako dílo Boží. Před církvemi tedy je úkol vydávat viditelné svědectví o tomto Božím daru jako základu živého společenství mezi církvemi v různosti jejich historických podob.
Církev je svatá mocí svatosti svého původu. Je svatá v tom, že Bůh v Kristu překonal moc hříchu, posvěcuje lidi v Duchu zaslíbením odpuštění, a tak je spojuje ve společenství svatých. Svatost tedy v první řadě není cíl lidského životního úsilí v církvi, nýbrž Boží dar církvi jako společenství ospravedlněných hříšníků. Jako společenství Bohem posvěcených lidí mají křesťané a celá církev úkol, aby žili své životy v poslušnosti Božímu přikázání. Proto má i toto společenství, má sama církev stále znovu důvod vyznávat svou vinu, chápat se jako největší hříšnice (M. Luther). Právě proto, že je svatá, je s to prosit o odpuštění (srv. Luther, WA 34/I, s. 276, 8-13). /11/
Církev je katolická (všeobecná) pro svůj původ. Protože původ církve je v Božím slově jako záchraně celého světa, není omezena přirozenými lidskými společenstvími, nýbrž je všeobecná (katolická) jakožto společenství stvořené Bohem. Život církve je společenství s trojjediným Bohem. Křesťané a církve mají proto úkol utvářet svůj život tak, aby na nich tento Boží dar byl patrný - na překračování národních, rasových, společenských kulturních a pohlavím daných hranic. Jako katolická je církev zaslíbením společenství zahrnujícího všechny lidi.
Také apoštolská je církev mocí svým původem: slovo Boží, které ji konstituuje, je původní, apoštoly dosvědčené evangelium, jak je nám dáno v Písmu svatém Starého a Nového zákona. Pokud je církev budována na tomto základu, je apoštolská. Reformační pojetí apoštolské posloupnosti (sukcese) je stálý návrat k apoštolskému svědectví. Zavazuje církev k autentickému a misijnímu svědectví evangelia o Ježíši Kristu s věrností apoštolské zvěsti (srv. 1K 15,1-3), jíž vděčí za svou existenci. Kde Boží Duch tuto apoštolskou zvěst činí pro člověka pravdou srv. J 16,13), uskutečňuje se apostolicita církve jako succesio fidelium (posloupnost víry) z jedné generace na druhou. Succesio fidelium nevylučuje succesio ordinis (následnictví v řádném úřadě), nýbrž je podmiňuje. Apostolicita církve není podle reformačního pojetí zaručena historickou kontinuitou biskupského úřadu církve. Boží zjevení v Kristu, na němž se církev zakládá, není jakési depositum, předané církevnímu úřadu do vlastnictví nebo dokonce k dispozici.

2.4 Znaky pravé církve

Rozlišení mezi církví víry a viditelnou církví není identické z rozlišením pravé a nepravé církve. I toto rozlišení je však důležité a teologie reformátorů je stále zdůrazňovala.
Toto rozlišení se vztahuje k viditelné církvi. Ne každá podoba církve je totiž skutečně pravým projevem jedné, svaté, katolické a apoštolské církve. Církev ve své konkrétní podobě se může stát zcela nepravou církví, bude-li zfalšováno svědectví slovem a činem, které je jí uloženo. Je úkolem církevního společenství, aby stále zkoumalo svou podobu a reformovalo ji tak (ecclesia semper reformanda), aby odpovídalo základním vlastnostem, které mu byly dány jeho původem.

2.4.1 Klasické znaky církve

Tento úkol nemůže žádná církev splnit definitivně a provždy platně. Kromě toho je posudek o jeho splnění v posledku mimo lidskou kompetenci. V důsledku toho může být sporné, kde tato una sancta catholica et apostolica ecclesia konkrétně existuje. Proto reformátoři vytknuli notae (znaky), nebo, jak říká Luther, Wahrzeichen (rozpoznávací znamení), které umožňují poznat, zda je některou konkrétní viditelnou církev možno uznat za úd jedné, svaté, katolické a apoštolské církve. Podle reformačního přesvědčení jsou to čisté kázání evangelia a slavení svátosti v souladu s jejich ustanovením. Tím reformátoři požadovali ty elementární rysy viditelného života církve, /12/ jimiž se zpřítomňuje původ církve a tato jediná církev se přidržuje svého původu. Skrze něj je církví pravou.

2.4.2 Další znaky

Kromě těchto klasických známek uvedli reformátoři ještě další znaky. Také jimi se zpřítomňuje Boží milost. Podle Luthera k nim patří (srv. jeho spis Von Konziliis und Kirchen) kromě Božího slova, křtu a večeře Páně též úřad klíčů (zpověď a absoluce), řád kazatelského úřadu (biskupové, faráři atd.), modlitba, utrpení pro evangelium a také poslušnost přikázání druhé desky Dekalogu. Podobně hovoří Confessio Bohemica z roku 1575 o pěti jistých a neomylných známkách pravé církve. K oběma klasickým přistupují: církevní kázeň, kříž, útisk pro pravdu, poslušnost evangeliu a zákonu Kristovu, zvláště bratrská láska. V reformované tradici se připojují církevní kázeň (disciplína) a poslušnost víry (srv. Leidenská Synopse XL,45).
K viditelným znakům tedy náleží také křesťanský život, bohoslužba křesťanů ve všedním světě.
Znaky uvedené naposledy (poslušnost druhé desce přikázání) se však odlišují ve dvou důležitých ohledech od předchozích znaků, souvisejících se Slovem a svátostí:
 • Nejsou tak zcela jednoznačné jako ony. Z dobrých skutků křesťanů ve světě se nepozná, zda a jak se dějí ve víře. Kromě toho mohou různí křesťané reagovat na stejné požadavky běžného života různými rozhodnutími a skutky. V tom se již ukazuje další vlastnost těchto znaků:
 • Náležejí do odpovědnosti každého jednotlivého křesťana, a nelze je tedy ihned poznat na podobě církve, nýbrž spíše na životě jejích členů.

V zájmu jasnosti je tedy třeba rozlišovat mezi známkami křesťanského života a znaky pravé církve, tj. Slovem a svátostí.

2.4.3 Identita a relevance

Křesťanský život a život viditelné církve nejsou prostě totožné, ačkoli konstitutivně souvisejí: Křesťanský život zahrnuje celé svědectví života všech věřících. Rozkládá se za hranice viditelné církve do celého všedního života křesťanů a tím daleko do života společnosti. Zahrnuje samozřejmě i dodržování přikázání první desky: svědectví evangeliu slovem a svátostí. Tak nabývá viditelná církev konkrétní podoby v životě křesťanů. Potud je křesťanský život sám základem konkrétní podoby církve.
Na druhé straně však je sám křesťanský život trvale odkázán na Slovo a svátost a na péči o ně, na jejich vytváření. Jen shromažďováním se kolem slova a svátosti se křesťanský život drží svého původu, od něhož získává svou identitu a konkrétnost jako život v communio sanctorum, ve společenství svatých. /13/
Tím se stává identifikovatelným i pro společnost. Tím, že reformační teologie pevně lpěla na významu pravého kázání evangelia a udílení svátostí podle evangelia jako fundamentálních znaků církve, jednou provždy se postavila proti rozšířenému a zavádějícímu omylu, jako by bylo možno identifikovat pravé křesťanství pomocí dobrých skutků, které celý svět považuje za dobré.
Je tedy třeba říci: Jako jsou slovo a svátost prvními, tj. nejpůvodnějšími a nejelementárnějšími znaky pravé církve, tak je účast na viditelné církvi jako místě shromáždění kolem Slova a svátosti prvním nezaměnitelným znakem křesťanského života.
Ztráta identity křesťanského života a ztráta relevance zvěstování církve trvale upozorňují na to, že byla narušena souvislost mezi hlásáním evangelia a slavením svátostí na jedné straně a mezi všedním křesťanským životem ve společnosti na straně druhé.

2.5 „Svědectví a služba“ jako známky církve a křesťanského života

Leuenbergská konkordie uvádí svědectví a službu jako plody víry, k nimž osvobozuje evangelium jako Boží moc. Přitom rozlišuje svědectví a službu jako známky křesťanského života (viz LK 11 a 13) a jako známky církve (viz LK 29 a 36). Tím nás vede k tomu, abychom řeči o svědectví a službě rozuměli konkrétně a diferencovaně:
 • Obojí spolu podstatně souvisí, není to však totéž: svědectví a služba křesťanského života nemůže a nesmí být nahrazována svědectvím a službou církevních organizací a naopak. To je třeba mít na paměti právě proto, že obojí na sobě vzájemně závisí.
 • V obou případech se svědectví a služba vztahují ke dvěma aspektům života v poslušnosti z víry, nikoli na dvě oblasti. Nemyslí se tedy něco ve smyslu poslušnosti jako plnění první desky Dekalogu a služby jako plnění druhé, nýbrž činné plnění celé vůle Boží v obou deskách. Obě desky se plní vždy současně svědectvím i službou, jak v křesťanském životě, tak také v jednání viditelné církve.

Bylo by tedy mylné chápat zaprvé svědectví a službu jen jako známky viditelné církve; a zadruhé rozkládat svědectví a službu na dvě oblasti institucí, třeba tak, že by se instituce bohoslužby a předávání evangelia (traditio evangelii) vykládaly jako instituce svědectví a instituce diakonie jako instituce služby. Obě instituce a oblasti existují pouze společně. Všechny instituce církve jsou vždy současně institucemi svědectví a služby. Je tedy třeba se této chybě vyhnout, hovoříme-li o svědectví a službě jako o známkách viditelné církve. Učiňme tak nyní:

2.5.1 „Svědectví a služba“ - úřad a úřady

Svědectví a služba církve vyžadují instituce bohoslužby a předávání evangelia. K tomu patří řád úřadů na základě všeobecného kněžství věřících. /14/

2.5.1.1 Na cestě ke konsensu

Jako pomoc a impuls k dalšímu zpracování společného příspěvku… v ekumenickém rozhovoru přijalo plenární zasedání ve Štrasburku r. 1987 řadu Tezí k dnešní diskusi o úřadu (tzv. Teze z Tampere). Zopakujme zde nejdůležitější výpovědi:
Teze 1.: Slovo - církev - úřad Podle společného reformačního chápání je církev ustavena tím, že Ježíš Kristus v ní přítomně jedná jako Pán ve Slovu a svátosti skrze Ducha svatého (Barmen III) a působí víru. Ke slovu a svátosti podle Kristova ustanovení náleží úřad hlásající evangelium a udílející svátosti, ministerium verbi (Augsburské vyznání čl. 5). Lutherská tradice tento úřad sice chápe spíše na základě Slova, zakládajícího církev, zatímco podle tradice reformované se úřad chápe spíše jako součást pravého řádu církve. Církve obou tradic, které podepsaly Leuenbergskou konkordii nebo se na ní podílejí, jsou zajedno v tom, že ordinovaný úřad patří k existenci církve. Církve, vzešlé z reformace, však zdůrazňují, že úkol hlásání a odpovědnost za hlásání Slova a za správné vysluhování svátostí nenáleží pouze ordinovanému úřadu, nýbrž celé obci. Ordinovaný úřad sám o sobě nezaručuje pravé bytí církve, nýbrž zůstává podřízen Božímu slovu.
Teze 2.: Všeobecné kněžství - ordinovaný úřad
Hlásání evangelia a nabídka společenství spásy jsou dány za úkol obci jako celku i jejím jednotlivým členům, kteří jsou křtem povoláni ke svědectví Kristu a službě sobě navzájem i světu a kteří mají vírou podíl na Kristově kněžském úřadu přímluvy. Pro stálé a veřejné hlásání evangelia a kvůli ochraně pravé nauky však jsou někteří k tomu vzdělaní členové obce zvláště vybíráni a ordinováni. Jako služebníci Slova mají také obci předkládat slovo Boží a udílet svátosti, a tak sloužit jednotě obce a reprezentovat ji před světem - spolu s mnohotvárným svědectvím a různými službami obce. Služba slova - v podobě zvěstování, vyučování a pastýřské starosti - je neustále odkázána na všeobecné kněžství obce a má mu sloužit. Stejně tak je všeobecné kněžství obce a všech pokřtěných odkázáno na zvláštní službu hlásání Slova a udílení svátostí. Ordinovaný úřad tak podle reformačního pojetí spočívá na zvláštním Kristově pověření a současně ve své službě stojí spolu s celou obcí pod slovem Božím. /15/
Teze 3.: Služba vedení (episkopé) - ekumenické perspektivy
Ke službě slova náleží i úkol vedení obce. Jak luterské, tak reformované a sjednocené církve znají pastorační péči a episkopé, která rovněž náleží k ordinovanému úřadu, a to jak na úrovni obce, tak na vyšší (regionální, příp. národní) úrovni. Přesto církve, vyšlé z reformace, zdůrazňují, že odpovědnost za hlásání evangelia je svěřena celé obci a že vedení obce (církve) se děje i jinými službami, a nenáleží pouze ordinovanému úřadu.
Ačkoli luterské církve (zejména ve Skandinávii) více zdůrazňují kontinuitu s historickým úřadem biskupa, kdežto reformované církve vyzdvihují principiální zapojenost do presbyterně-synodálního řádu, shodují se církve zúčastněné v Leuenbergské konkordii v tom,
 • že službu episkopé chápou jako službu Slova pro jednotu církve a
 • že se ve všech církvích na vedení církve podílejí i neordinovaní členové obce. Takto leuenbergské církve chtějí vyjádřit osobní, kolegiální a společenstevní rozměr i ve svém pojetí a zaměření ordinovaného úřadu.

Ačkoli církve zúčastněné v LK mají na základě svých i historicky podmíněných tradic rozdílné struktury vedení církve, dospěly přece k jednotě v tom, že tyto rozdíly struktury církve nejsou na překážku společenství církví ve smyslu společenství Slova a svátostí a vzájemného uznání úřadu a ordinace, pokud otázka vedení církve zůstává podřízena vládě Slova. V dalších ekumenických diskusích též uznávají, že se mohou a mají učit i od jiných nereformačních církví, domnívají se však, že žádná jednotlivá, historicky vzniklá forma vedení církve a struktury úřadu nesmí a nemůže platit za základní podmínku společenství a vzájemného uznání.
(Otištěno v: Konkordie und Ökumene, s. 64 - 66)

2.5.1.2 Důsledky Tezí z Tampere

Tyto důležité teze ozřejmují jak zásadní soulad, tak také rozdílná stanoviska v pojetí úřadu, jakož i pluralitu forem, v nichž se úřad (služba) vytváří. Rozhodující však je, že tyto rozdíly nezpochybňují společenství církví ve Slově a svátosti, neboť rozdíly se netýkají základu, nýbrž podoby církve. Existuje zásadní souhlas v přesvědčení,
 • že každý křesťan má vírou a křtem podíl na Kristově úřadu prorockém, kněžském a královském a že je povolán dosvědčovat evangelium a předávat je dále a jeden za druhého předstupovat před Boha (kněžství všech věřících);
 • že je služba veřejného hlásání evangelia a udílení svátostí pro církev základní a nezbytná. Tam, kde je církev, je proto třeba /16/ strukturovaného úřadu veřejného hlásání Slova a vysluhování svátostí. Je mnoho způsobů, jak může tento úřad být konán a utvářen. Tato pluralita je určena historickými zkušenostmi a vedena rozdílným chápáním poslání úřadu. Rozdílné podoby úřadů a služeb v našich církvích můžeme přijímat jako bohatství a dar Boží. V tomto smyslu můžeme jako službu jednotě s úctou přijímat jak (historický) biskupský úřad, tak strukturovaný úřad v synodálně-presbyterním zřízení. Kritériem pro přijetí a vybavení úřadů a služeb je základní poslání církve:
 • že úřad veřejného hlásání je předáván ordinací (ordinovaná služba v jazyce limských dokumentů). Úřad se zakládá na Kristově zvláštním pověření, je však vždy odkázán na všeobecné kněžství (Neuendettelsauské teze 3,A; srv. Konkordie und Ökumene s. 72 - 77). Slovo Boží konstituuje úřad, jenž stojí ve službě ospravedlnění hříšníků. Má služebnou funkci pro slovo a víru;
 • že výraz strukturovaný úřad označuje souhrn služeb církve ve smyslu 3. tamperské teze. Úřad předávaný ordinací je částí tohoto strukturovaného úřadu.

2.5.2 „Svědectví a služba“ - v institucích diakonie

Viditelná církev nemá přispívat pouze k plnění přikázání první, nýbrž i druhé desky. K tomu je zapotřebí institucí diakonie v nejširším smyslu. Také pro práci těchto institucí je třeba pracovníků na plný úvazek. Ti mají podíl na strukturovaném úřadu církve. Práce institucí diakonie a jejich pracovníků na plný úvazek nenahrazuje diakonickou službu všech věřících v jejich běžném životě, má ji ale povzbuzovat, pomáhat jí a sloužit jí.

2.5.3 „Svědectví a služba“ - jednota předávání evangelia a diakonie

V řádu viditelné církve, který je přiměřený jejímu poslání, je třeba uspořádat instituce bohoslužby a předávání evangelia na jedné straně a diakonie na straně druhé tak, aby se obě uplatnily jako instituce svědectví a služby. Jestliže se někde v těchto obou oblastech zdůrazňuje pouze služba, hrozí aktivismus, a zdůrazňuje-li se pouze bohoslužebné svědectví, hrozí spiritualismus a kvietismus.

2.5.4 „Svědectví a služba“ - nezbytný soulad mezi praxí církve a původem církve

Kritériem přiměřené církevní praxe jako celku je, že je v ní dosvědčován a rozpoznatelný původ církve v ospravedlňujícím jednání Božím. Protože církev jako společenství svatých, ustavené Božím slovem, je jedna, musí být církevní praxe hlásání a slavení svátostí zkoumána, jak tuto jednotu vyjadřuje. Totéž platí pro diakonickou práci. - Pro svědectví večeře Páně např. platí, že eucharistická pohostinnost pro křesťany i z oddělených konfesí je vhodná k vyjádření jednoty křesťanských církví i v podmínkách rozdělení. /17/
Protože církev jako společenství Bohem ospravedlněných hříšníků je svatá, musí být praxe svědectví církve měřena tím, jak její zacházení se Slovem a svátostí a služba lidem odpovídá této svatosti. - Když se církev např. obrací k chudým, cizincům, bezdomovcům, diskriminovaným a bezprávným, k lidem, jejichž právo na život a lidská důstojnost je ohrožena, vydává svědectví o tom, že před Bohem je každý člověk hoden života a přijat.
Protože církev je založena na Božím slově jako spáse světa, je obecná. Proto je její svědectví a službu třeba posuzovat i podle toho, nakolik veřejně proklamují a vyjadřují univerzální nárok a zaslíbení Božího slova. - Tak např. vyloučení od večeře Páně na základě příslušnosti k některé rase zraňuje Kristovo tělo, a je tedy nikoli pouze etickou, ale i christologickou herezí (zakládá status confessionis).
Protože Slovo, zakládající církev, je původní zvěst o Kristu předaná apoštolům, jim daná za úkol a jimi dosvědčená, musí praxe svědectví církví dostát nároku na autenticitu svědectví. - Neustálé sebezkoumání podoby církve ve světle jejího původu náleží k apoštolské podstatě církve.

3. Určení církve a poslání křesťanů - pro co církev žije

3.1 Základ určení církve je ve vyvolení - církev jako lid Boží

V Kristu nás Bůh již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří (Ef 1,3-6.9-11; 3,11 spolu s 1K 2,7; Ko 1,12-18; Žd 1,1n a J 1,1nn). Toto vyvolení je základem určení církve: být světlem světa (Mt 5,14), hlásat mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla (1Pt 2,9) a dávat vládám a mocnostem poznat Boží mnohotvárnou moudrost (Ef 3,10).
Toto vyvolení církve neoddělitelně souvisí s vyvolením Izraele za lid Boží (Ex 19,5n; 1Kr 8,53; Ž 77,16.21; Iz 62,12). Bůh povolal Izrael jako svůj lid k víře (Iz 7,9) a svými přikázáními mu ukázal cestu k životu (Ex 20,1-17; Dt 30,15-20). Tak jej určil za světlo národů (Iz 42,6). Toto zaslíbení dané Izraeli nepozbylo platnosti tím, co se událo v Kristu, neboť Boží věrnost je dodržuje (Ř 11,2.29).
Církev jako Boží lid (1Pt 2,9n) je Kristem povolané společenství věřících za Židů i z pohanů (Ř 9,24). Víra pochází ze slova Božího, které staví všechny, pohany jako Židy, pod Boží soud (Ř 3,9), volá je k obrácení a zaslibuje jim milost (Ř 3,28nn). Křesťané věří, že určení církve, jak se zjevilo v Ježíši Kristu, bude dokonáno tak, že bude s plností pohanů zachráněn celý Izrael (Ř 11,25n spolu s Ř 1,58n).

3. Vztah Židů a křesťanů, Izraele a církve vyžaduje další rozhovory mezi církvemi Leuenbergského společenství. /18/

3.2 Šíře a zřetelnost určení církve

Církev je určena, aby byla jako svědkyně evangeliu Božím nástrojem k uskutečnění Boží univerzální vůle ke spáse. Bude práva tomuto určení, zůstane-li v Kristu, neomylném jediném nástroji spásy. Jistota a spolehlivost tohoto Božího zaslíbení osvobozuje a uschopňuje křesťany a církve ke svědectví před světem a světu.
Protože zaslíbení evangelia platí celému lidskému životu, odkazuje určení církve - být nástrojem Boží vůle ke spáse - na všechny oblasti života. Neexistuje žádná dimenze života, pro niž by neplatilo zaslíbení evangelia, a neexistuje žádná oblast života, pro niž by Boží přikázání nedávalo orientaci. Univerzální povaha svěřené zvěsti udává šíři určení církve. Každé regionální nebo nacionální omezení praxe svědectví a služby by odporovalo univerzalitě Boží vůle ke spáse a v ní kotvícímu určení církve.
Reformační církve se různými způsoby pokoušely být právy šíři svého určení, a přitom současně zřetelnosti svého svědectví a služby.
 • Kde reformační církve existují jako většinové církve, mohly šíři svého určení vyjádřit v mnoha oblastech života společnosti: v diakonické práci církve, v oblasti vzdělávání, v oblasti životní pomoci a v práci s veřejností. Impuls rozšířit práci církve na tyto oblasti odpovídá radikalitě přesvědčení, že evangelium si činí nárok na celý život. Dnes se mnohé lidové církve musejí ptát, zda jejich angažovanost v širokých oblastech společenského života ještě umožňuje, aby specifický charakter a nezaměnitelnost křesťanského svědectví vystoupila do popředí sdostatek zřetelně.
 • Kde reformační církve existují jako menšinové církve, vedlo reformační přesvědčení o nároku evangelia na celek života k odlišení od většiny společnosti. Takové vymezení může svědectví prospět a být pociťováno jako osvobození. Vede pak k nekonformnímu životnímu stylu, který má povahu svědectví. Přitom ovšem často bývá zapotřebí rozlišit tuto nekonformní životní praxi od nereformačního sektářství, odmítajícího se konstruktivně angažovat ve prospěch celku.

Reformační církve stojí společně před úkolem dostát šíři svého určení, aniž by se vzdaly zřetelnosti svého svědectví, a prezentovat svoji zvěst takovým způsobem, aby nebyla omezena šíře jejich určení, založená v univerzálním kladu evangelia.
Z určení církve jako lidu Božího plyne pak úkol pro jednání křesťanů: očekává se leiturgia (pěstování bohoslužebného společenství), martyria (dosvědčování pravdy evangelia celé veřejnosti), diakonia (úsilí o dobro světa) a koinonia (práce pro společenství všech lidí a celého stvoření, jak to odpovídá společenství s Bohem). /19/

3.3 Úkol křesťanů

3.3.1 Bohoslužebný úkol křesťanů (leiturgia)

Celý život křesťanů má být bohoslužbou. V užším smyslu se bohoslužbou myslí liturgické slavení (leiturgia), v širším smyslu pak rozumná bohoslužba (Ř 12,2) ve všedním životě, na kterou odkazují pojmy martyria, diakonia a koinonia.
Pro celou tuto rozumnou bohoslužbu, tj. křesťanské životní svědectví, má základní a nosný význam shromáždění obce ke slavení bohoslužby. Slavením bohoslužby křesťané zakoušejí a dosvědčují původ a povahu svého celého života ve víře. Hlásáním evangelia a nasloucháním evangeliu, jakož i udílením a přijímáním svátostí se křesťané obracejí zpět k původu svého společenství v Božím ospravedlňujícím jednání a nabývají jistoty svého poslání ke svědectví a službě; současně se vztahují k budoucímu dovršení svého společenství v univerzálním uskutečnění Božího spásného jednání.
Ve Slovu a svátosti zaslíbený a vírou přijímaný vztah k Bohu má při slavení bohoslužby mnoho podob:
 • vzývání Boha ve chvalozpěvu, díkůvzdání, prosbě a nářku,
 • hlásání a přijímání evangelia ve Slovu a svátosti,
 • vyznání hříchu a viny,
 • vyznání víry v Boha Otce, Syna a Ducha svatého,
 • příslib svobody a nárok Boží vůle,
 • přímluva za církev, stát a za potřeby světa,
 • zvěstování a přijetí Božího požehnání.

Protože křesťanský život jakožto rozumná bohoslužba má svůj základ v Božím ospravedlňujícím jednání, stojí hlásání evangelia a naslouchání evangeliu, zvěsti biblicky dosvědčené milosti Boží pro přítomnou obec ve středu slavení bohoslužby.

3.3.2 Úkol křesťanů svědčit (martyria)

Celý život každého křesťana má být svědectvím evangeliu o Boží milosti v Ježíši Kristu. Křesťané tento úkol plní tím, že i veřejně vyznávají (homologia) svoji příslušnost k evangeliu. V tomto smyslu stojí na titulním listě Augsburského vyznání víry v edici Vyznavačských spisů evangelické luterské církve věta ze Žalmu 119,46: O tvých svědectvích před králi budu mluvit a nebudu zahanben.
Kromě veřejné bohoslužby jsou k předávání evangelia potřebné i jiné instituce a způsoby. Sem patří např. stále obnovované úsilí vědecké teologie o jasné pochopení Kristova poselství jakožto předpoklad řádné činnosti církevních úřadů a jako pomoc autentickému hlásání evangelia. Předávání evangelia se uskutečňuje v bádání a výuce, v práci evangelických akademií, v diskusi s dalšími /20/ světovými názory a ideologiemi, v prohlášeních a stanoviscích k důležitým otázkám doby.
Zvláště vyzdvihnout musíme úkol rodičů a dospělých předat evangelium z generace na generaci dětem a dospívajícím. Jestliže rodiče v rodinách nekonají svůj úřad - tj. svoji povinnost svědčit -, nemůže veřejná bohoslužba obce - lidsky řečeno - vyvinout svoji plnou sílu. Výpadek svědectví víry rodičů dětem znamená, že se nevykonává podstatná část obecného kněžství věřících. Církev má pečovat o podporu rodičů v tomto úkolu pomocí vhodných institucí (školky, výuka náboženství, školy, výchova dospělých a rodin atd.). Tím se nevylučuje, že někdo může k víře dospět i bez křesťanské výchovy svými rodiči. Stejně tak se netvrdí, že by křesťanští rodiče museli děti pokaždé přivést k víře.
K předávání evangelia, jež je úkolem všech křesťanů, náleží rovněž to, že osvědčují věrnost svému základnímu křesťanskému i na veřejnosti a v zaměstnání. Poznaná pravda Kristovy zvěsti jim má být ukazatelem a měřítkem při interpretaci a utváření životní reality. Přitom se však evangelium nemá v žádném případě stávat falešným zákonem, jak se děje, jsou-li konkrétní pokyny pro jednorázové situace vykládány jako univerzální Boží příkazy a poslušnost vůči nim je vydávána za cestu či podmínku spásy.
Poslušnost víry může vést i k rozporům, nesnázím a utrpení. Víra vyžaduje, abychom to unesli, a uschopňuje nás k tomu. Církev vděčně vzpomíná na ženy a muže, kteří se pro věc víry museli vzdát svého života.

3.3.3 Úkol křesťanů sloužit (diakonia)

Pro křesťany patří služba hlásání a služba u stolu, tj. péče o společenství, přes svoji odlišnost co nejúžeji k sobě, jako tomu je ve Skutcích apoštolů a u Pavla (srv. Sk 6,1nn; Ř 12,1-21; Ga 6,2.10). Služby, poskytované v rámci péče o společenství, jsou mnohotvárné. Sahají od poskytování stravy chudým po finanční vyrovnání (srv. 2K 8 a 9), od pohostinnosti v křesťanské obci až po činění dobra všem (Ga 6,10). Služby křesťanů se nezaměřují pouze na členy křesťanské obce, nýbrž i na všechny lidi v nouzi, jak to odpovídá univerzalitě spásy.
Reformátoři v opozici ke kvalitativnímu rozlišování kléru a laického stavu a s tím spojenému vyššímu ocenění duchovní služby zdůraznili zvláště službu svědectví v rodině a ve světském povolání jako rozumnou bohoslužbu. S duchovním stavem zrovnoprávnili politickou odpovědnost křesťanů ve státě a společnosti, ale i ve škole a na univerzitě.
Tato reformátory tolik zdůrazňovaná všední služba křesťanů současně znamená ocenění profesionality. V tom však tkví i typicky protestantský problém, totiž problém postupného oddělení křesťanského svědectví a křesťanské služby, což bylo ještě neodděleně spojeno v určitých povoláních jako je práce diakonky nebo diakona. Křesťané, kteří žijí v běžném světě a /21/ musejí zde osvědčit své křesťanství, dnes stojí před naléhavým úkolem uplatnit nebo znovu ustavit souvislost svědectví a služby - ne pouze v sociální diakonické činnosti církve, ale právě i ve světských povoláních (např. právnice / právníka, novinářky / novináře, političky / politika, manažerky / manažera, lékařky / lékaře atd.).
Stále rostoucí diakonické výzvy potkávají mnoho církví na poli politické diakonie, která nemá na mysli pouze potřebného jednotlivce, nýbrž promýšlí a přijímá sociální úkoly společnosti (např. pomocí sociálněetických memorand nebo diakonických institucí: nemocnic, poraden, telefonních linek důvěry). Právě sociální angažovanost umožňuje církvím i dnes značnou rezonanci a akceptaci ve společnosti. Tím církev službu jednotlivce nenahrazuje, nýbrž doplňuje a podporuje.

3.3.4 Úkol křesťanů vytvářet společenství (koinonia)

Společenství věřících zahrnuje, relativizuje a transcenduje přirozené, sociální a nacionální formy pospolitého života a liší se od těch společenství, která svou soudružnost zakládají na společných zájmech svých členů.
Společenství věřících je smířené společenství. Je prožíváno v každodenním obrácení a obnově. Je si vědomo nebezpečí a křehkosti všech forem lidských společenství, a přijímá proto odpovědnost dosvědčovat a žít evangelium jako zvěst smíření ve svém vlastním pospolitém životě i ve vztahu k jiným lidským společenstvím. Hřích a vina mají za následek izolovaného člověka bez Boha, vedou k osamělosti v mezilidských vztazích a k izolaci člověka od ostatních tvorů.
K úkolu křesťanů patří otevřeně pojmenovat bídu hříchem narušeného společenství mezi Bohem a jeho stvořením i důsledky této porušenosti pro celé stvoření a bránit se každému zakrývání této bídy. K tomu patří i dosvědčovat obnovu tohoto společenství.
Společenství křesťanů je na cestě k dovršení společenství Boha s jeho stvořením. V tom je otevřeným, zvoucím společenstvím, které chce všechny lidi získat k účasti. Křesťané proto jsou zavázáni praktikovat otevřenost přes národní, etnické a sociální přehrady a zpřístupňovat evangelium jako Boží zaslíbení všem, kdo je s vírou přijímají. Církev tak může vydávat svědectví o novém lidství, které začalo v Ježíši Kristu. Křesťané mají povinnost svým pospolitým životem jasně ukazovat, že Boží společenství s člověkem ve stvoření, smíření a dovršení je základem a cílem lidského společenství a společenství s celým stvořením.

4. Budoucí dovršení: církev před svým soudcem a zachráncem

Církev je založena slovem Božím, které ji sytí a udržuje. Tímto slovem je církev též očišťována a souzena, neboť slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. (Žd 4,12) Přitom podle reformačního pojetí je sice třeba mezi /22/ hříchy jednotlivého křesťana a hříchy církve rozlišovat, nesmějí se však oddělovat. Vždyť církev je společenství věřících, a tedy společenství ospravedlněných hříšníků. Podle Luthera se církev jako svatá prokazuje právě tím, že svůj hřích vyznává a prosí o jeho odpuštění (viz 2.3).
Víra očekává univerzální zjevení Božího království; církev není dovršení všech cest a činů Božích. Tomu odpovídá vidění nového Jeruzaléma: Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. (Zj 21,22) V Božím království se již nebude rozlišovat mezi církví a světem, a proto ani mezi církví a státem (dvojí vláda). Spíše bude Bůh sám univerzálně zjevný jako ten, kdo je všechno ve všem (1K 15,28). Současně s Božím královstvím křesťané očekávají i poslední soud a věčný život. Soud podle svědectví Nového zákona začíná od domu Božího (1Pt 4,17). Co tedy církev od svého soudce očekává, nemůže být nic jiného než ohodnocení svých dobrých skutků a soud nad skutky špatnými. I církev bude před soudným stolcem Kristovým ukázána ve své hanbě i slávě (2K 5,10). Jedině Kristus a nikdo jiný je její poslední soudce. Že i dům Boží je hoden soudu, relativizuje a vyzdvihuje jej současně jako společenství omilostněných hříšníků.
Toto hodnocení ukazuje, že soudce křesťanstva je současně jeho zachránce a vykupitel. Jako takový obdarovává křesťanstvo naplněním svých blahoslavenství (Mt 5,3-12; Lk 6,20-23). Vždyť věčný život navždy utěší smutné, ztiší všechnu žízeň a hlad, překoná každý nepokoj, všechnu nesvobodu a všechnu nespravedlnost společenstvím s Bohem, které již nebude možno ničím ohrozit. /23/

Vyznání a texty (sekce)

Kapitola I.: Podstata církve jako společenství svatých (článek)

Navigace