Bible kralická - Sk 14,15n

Sk 14,15 A řkouce: Muži, což to činíte? Však i my lidé jsme, týmž bídám jako i vy poddaní, kteříž vás napomínáme, abyste se obrátili od těchto marností k Bohu živému, kterýž učinil nebe i zemi, i moře, i všecko, což v nich jest.
Sk 14,16 Kterýžto za předešlých věků všech pohanů nechával, aby chodili po cestách svých,