Souhrny evidenčních dotazníků sborů ČCE

Souhrny jsou k disposici ve formátu PDF a je možné je kdykoli kliknutím generovat pro zvolený rok na příslušném místě (menu ČCE > statistika > Evidenční dotazník). Do souhrnů jsou pochopitelně zahrnuta data sborů, které dotazník vyplnily. Ve sloupci "Členů CELKEM k 31.12." jsou v případě nevyplněných sborů započteny údaje k 1.1. (tj. počet členů v daném roce beze změny).
Souhrny je možno generovat pro jednotlivé senioráty nebo pro celou církev (celocírkevní souhrn obsahuje i souhrny seniorátní) a to buď všechna data ("Celkový souhrn"), nebo po jednotlivých sekcích:
  • počty členů, přírůstky, úbytky
  • bohoslužby a služebnosti
  • katechetická shromáždění
  • pracovníci ve sboru
  • další sborové aktivity

Celkový celocírkevní souhrn (tj. všechny sekce) čítá přes 100 stran. Poslední strana každého PDF výstupu obsahuje "Poznámky k přehledům" s vysvětlením některých sčítaných údajů.