VI. O úřadu klíčů a zpovědi

Vyznání a základní texty > Malý katechismus doktora Martina Luthera > VI. O úřadu klíčů a zpovědi

Co je úřad klíčů?

Je to zvláštní moc, kterou Kristus dal své církvi na zemi, aby odpouštěla hříchy kajícím hříšníkům, avšak zadržovala hříchy nekajícím, dokud nečiní pokání.
Kde je to psáno?
Náš Pán Ježíš Kristus říká Petrovi u Matouše v šestnácté kapitole:
Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.
Podobně říká svým účedníkům u Jana ve dvacáté kapitole:
Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.

Co je zpověď?

Zpověď zahrnuje v sobě dvě části:
První, že vyznáváme své hříchy,
druhou, že přijímáme absoluci neboli rozhřešení od zpovědníka jako od samého Boha,
a o tom nepochybujeme,
ale pevně věříme, že tím jsou naše hříchy odpuštěny před Bohem v nebi.
Které hříchy máme vyznávat?
Před Bohem se máme uznat vinnými ze všech hříchů, i z těch, které nepoznáváme, jak to děláme v modlitbě Páně. Před zpovědníkem však máme vyznávat pouze ty hříchy, které známe a cítíme ve svých srdcích.
Které to jsou?
Rozvažuj své postavení podle Desatera přikázání:
zda jsi otcem, matkou, synem, dcerou, ve kterém povolání nebo v čí službě jsi:
zda jsi nebyl neposlušný, nevěrný, neochotný, zlostný, neukázněný, svárlivý, zda jsi někomu neublížil ve slovech i v činech, zda jsi nekradl, nezanedbal něco nebo někomu nezpůsobil škodu.

Krátká forma zpovědi

Zpovědníkovi můžeš říci takto:
Prosím tě, abys vyslechnul mou zpověď
a pro Boží vůli mne utěšil rozhřešením.
Já, ubohý hříšník,
se uznávám před Bohem vinným
za všechny hříchy.
Zvláště vyznávám před tebou, že jsem …
To vše je mi líto.
Prosím o milost.
Chci se polepšit.
Zpovědník říká:
Ať se Bůh nad tebou smiluje
a posilní tvou víru. Amen.
Věříš, že mé odpuštění je Boží odpuštění?
Odpověď:
Ano, věřím tomu.
Pak zpovědník:
Jak věříš, tak se ti staň.
Na rozkaz našeho Pána Ježíše Krista,
odpouštím ti tvé hříchy ve jménu Otce
i Syna i Ducha svatého. Amen.

Jdi v pokoji!
Ty, kdo jsou pod tíží velké viny nebo prožívají smutek a úzkost, dokáže zpovědník jistě potěšit a povzbudit k víře dalšími slovy Písma. Toto je jen jeden ze způsobů zpovědi.