V. Svátost oltářní nebo svatá Večeře Páně

Vyznání a základní texty > Malý katechismus doktora Martina Luthera > V. Svátost oltářní nebo svatá Večeře Páně

Za prvé

Co je svátost oltáře?
Je to pravé tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista pod způsobou chleba a vína pro nás křesťany, abychom jedli i pili, jak to sám Kristus ustanovil.
Kde je to psáno?
Píší to svatí evangelisté, Matouš, Marek, Lukáš a apoštol Pavel:
Náš Pán Ježíš Kristus
v tu noc, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl:
Toto jest mé tělo, které se za vás vydává;
to čiňte na mou památku.
Stejně vzal po večeři i kalich
vzdal díky a dával jim a řekl:
Pijte z toho všichni,
tento kalich je nová smlouva,
zpečetěná mou krví, která se prolévá za vás
na odpuštění hříchů;
to čiňte, kdykoli budete píti,
na mou památku.

Za druhé

Jaký užitek přináší toto jedení a pití?
To nám ukazují ta slova: Za vás se vydává a za vás se vylévá na odpuštění hříchů.
Totiž, že je nám při svátosti působením těchto slov dáno odpuštění hříchů, život a spasení. Neboť tam, kde je odpuštění hříchů, tam je i život a spasení.

Za třetí

Jak může tělesné jedení a pití způsobit tak velké věci?
Jedení a pití je ovšem nepůsobí, nýbrž slova, která tu stojí: Za vás se vydává a za vás se vylévá na odpuštění hříchů.
Tato slova jsou, vedle tělesného jedení a pití, hlavní věcí při svátosti. A kdo těm slovům věří, ten má to, co říkají, totiž odpuštění hříchů.

Za čtvrté

Kdo přijímá tuto svátost hodně?
Půst a kázeň těla jsou jistě dobrou vnější výchovou; ale správně hoden a dobře připraven je ten, kdo má víru v tato slova: Za vás se vydává a za vás se vylévá na odpuštění hříchů.
Kdo však těmto slovům nevěří, nebo o nich pochybuje, je nehoden a nepřipraven; neboť slovo „za vás“ vyžaduje jedině věřící srdce.