IV. Svátost křtu svatého

Vyznání a základní texty > Malý katechismus doktora Martina Luthera > IV. Svátost křtu svatého

Za prvé

Co je křest?
Křest není jen obyčejná voda, nýbrž voda zahrnutá v Božím přikázání a spojená s Božím slovem.
Jaké je toto Boží slovo?
Kristus náš Pán říká u Matouše v poslední kapitole:
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

Za druhé

Co nám dává a jaký užitek přináší křest?
Působí odpuštění hříchů, vysvobozuje od smrti a ďábla a dává věčné spasení všem, kdo tomu věří, jak to dosvědčují slova a zaslíbení Boží.
Jaká jsou to slova a zaslíbení Boží?
Kristus náš Pán říká u Marka v poslední kapitole:
Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

Za třetí

Jak může voda způsobit tak velké věci?
Voda je ovšem nepůsobí, nýbrž slovo Boží které vodu provází a je při ní, a víra, která důvěřuje tomuto Božímu slovu ve vodě.
Neboť bez Božího slova je voda pouhou vodou a žádným křtem; ale spolu s Božím slovem se stává křtem, spasitelnou vodou života a koupelí nového narození v Duchu svatém, jak praví Pavel k Titovi ve třetí kapitole:
Bůh zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.
Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,
abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě,
k němuž se upíná naše naděje.
Tato slova jsou spolehlivá.

Za čtvrté

Co připomíná toto křtění vodou?
Připomíná, že starý Adam v nás má být každodenní lítostí a pokáním utopen a usmrcen se všemi hříchy a zlými žádostmi; a také každodenně se má vynořit a povstat nový Adam, k životu ve spravedlnosti a čistotě před Bohem na věky.
Kde je to psáno?
Apoštol Pavel říká k Římanům v šesté kapitole:
Byli jsme tedy křtem spolu s Kristem pohřbeni ve smrt,
abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce -
i my vstoupili na cestu nového života.