III. Modlitba Páně

Vyznání a základní texty > Malý katechismus doktora Martina Luthera > III. Modlitba Páně

Úvod

Otče náš, který jsi v nebesích
Co to znamená?
Bůh nás takto chce přesvědčovat, abychom uvěřili, že on je náš pravý Otec a my jeho pravé děti, abychom směle a s plnou důvěrou mu předkládali své prosby, jako milované děti svému milujícímu otci.

1. prosba

Posvěť se jméno tvé.
Co to znamená?
Boží jméno je jistě svaté samo o sobě, ale my těmito slovy prosíme, aby se stalo svatým i uprostřed nás.
Jak se to stane?
Kde Boží slovo je vyučováno ryze a čistě a my pak svatě, jako Boží děti, podle něho i žijeme. K tomu nám dopomáhej náš milý Otec nebeský! Kdo však jinak učí a žije, než jak jej slovo Boží vyučuje, ten Boží jméno uprostřed nás znesvěcuje. Od toho nás uchovej náš Otec nebeský!

2. prosba

Přijď království tvé.
Co to znamená?
Království Boží jistě přijde i bez našeho modlení, ale my těmito slovy prosíme, aby přišlo také k nám.
Jak se to stane?
Když nám nebeský Otec dá svého svatého Ducha, abychom z jeho milosti uvěřili jeho svatému slovu a vedli zbožný život zde v časnosti i tam ve věčnosti.

3. prosba

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Co to znamená?
Dobrá a milostivá vůle Boží se jistě uskuteční i bez našeho modlení, ale my těmito slovy prosíme, aby se stávala také uprostřed nás.
Jak se to stane?
Když Bůh maří a zadržuje každý zlý záměr a všelikou zlou vůli, které nechtějí, abychom posvěcovali Boží jméno a aby jeho království přišlo, totiž vůli ďábla, světa a našeho těla; a když nás utvrzuje a zachovává ve svém slovu a víře až do našeho konce. To je jeho milostivá a dobrá vůle!

4. prosba

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
Co to znamená?
Bůh denní chléb jistě dává všem zlým lidem, i bez našeho modlení, ale my těmito slovy prosíme, aby nám pomohl si to uvědomovat a přijímat náš denní chléb s díkůvzdáním.
Co je to denní chléb?
Vše, co patří k výživě a k potřebě těla, jako je pokrm, nápoj, oděv, obuv, dům, statek, pole, dobytek, peníze, majetek, zbožný manžel nebo zbožná manželka, zbožné děti, zbožná čeleď, zbožní a věrní vládci, dobrá vláda, dobré počasí, mír, zdraví, kázeň, počestnost, dobří přátelé, věrní sousedé a podobně.

5. prosba

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
Co to znamená?
Těmito slovy prosíme, aby nebeský Otec nehleděl na naše hříchy a pro ně nezavrhoval naše prosby, neboť my nejsme hodni ničeho, oč ho prosíme, ani si to nezasluhujeme, nýbrž aby nám to všechno dal ze své milosti, jelikož každodenně mnoho hřešíme
a jistě si zasluhujeme jedině trest. A proto také i my srdečně odpouštějme a rádi čiňme dobře těm, kdo hřeší proti nám!

6. prosba

A neuveď nás v pokušení.
Co to znamená?
Bůh sice nikoho nepokouší, ale my těmito slovy prosíme, aby nás Bůh chránil a zachovával, aby nás ďábel, svět a naše tělo neoklamali a nesvedli do falešné víry, zoufalství a jiného velkého zahanbení či neřesti, a jestliže se v takovém pokušení přece ocitneme, abychom přece nakonec nad ním vyhráli a zvítězili.

7. prosba

Ale zbav nás od zlého.
Co to znamená?
Těmito slovy prosíme souhrnně, aby nás nebeský Otec vysvobodil od každého zla na těle i na duši, na jmění i na cti, a posléze, až nastane naše poslední hodina, aby nám udělil požehnaný konec a milostivě nás z tohoto údolí pláče vzal k sobě do nebe.
Závěr
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.
Co znamená Amen?
Mám si být jist, že tyto prosby jsou nebeskému Otci milé a že je vyslýchá, neboť on sám přikázal, abychom se takto modlili, a zaslíbil, že nás vyslyší. Amen, amen, to znamená: Ano, ano, tak se staň.