II. Vyznání víry

Vyznání a základní texty > Malý katechismus doktora Martina Luthera > II. Vyznání víry

První článek: O stvoření

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
Co to znamená?
Věřím, že Bůh stvořil mne a všechna stvoření. Dal mi tělo i duši, oči, uši a všechny údy, rozum a všecky smysly, a s tím vším mě neustále zachovává. Dal mi také oděv a obuv, jídlo a pití, dům a domov, ženu a děti, pole, dobytek a vše, co mám. Vším, co potřebuji k udržení těla a života, mě denně a štědře obdarovává. Chrání mě před nebezpečím, opatruje mě a zachovává od všeho zlého. To vše činí jedině z otcovské, božské dobrotivosti a milosrdenství, bez jakýchkoli mých zásluh a práv. Proto jsem povinen mu za vše děkovat, jej chválit, jemu sloužit a jeho poslouchat.
To je jistě věrná pravda.

Druhý článek: O vykoupení

Věřím v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé a mrtvé.
Co to znamená?
Věřím, že Ježíš Kristus, pravý Bůh, Otcem od věčností zplozený, a také pravý člověk, zrozený z panny Marie, je můj Pán,
který mne, ztraceného a zavrženého člověka, spasil, vykoupil a vysvobodil od všech hříchů, od smrti a od moci ďábla; a to ne zlatem ani stříbrem, ale svou svatou a drahou krví, a svým utrpením bez viny a svou smrtí,
abych se stal jeho vlastnictvím a žil pod jeho vládou v jeho království a jemu sloužil ve věčné spravedlnosti, nevinnosti a blaženosti; tak jak on vstal z mrtvých, žije a kraluje na věky.
To je jistě věrná pravda.

Třetí článek: O posvěcení

Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou, svatých obcování,
hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.
Amen.
Co to znamená?
Věřím, že nemohu svým vlastním rozumem a vlastní silou věřit v Ježíše, svého Pána, ani k němu přijít,
ale že Duch svatý mě skrze evangelium povolal, osvítil mě svými dary, posvětil mě a zachoval v pravé víře.
Stejně tak celou křesťanskou církev na zemi povolává, shromažďuje, osvěcuje, posvěcuje a v jediné, pravé víře při Ježíši Kristu zachovává.
V této křesťanské církvi mně i všem věřícím každého dne štědře odpouští všechny hříchy, v nejposlednější den mě i všechny mrtvé vzkřísí a mě a všechny věřící v Krista obdaří věčným životem.
To je jistě věrná pravda.