O známosti sebe samého.

Vyznání a základní texty > Konfesí bratrská > O známosti sebe samého.

(Čtvrtý artikul)
1. Čtvrté, učí posluchače své známosti samých sebe, a to v dvojím způsobu: Jedno, v stavu nevinnosti, z něhož člověk vypadl. Druhé, v stavu hříchu a smrtedlnosti, v nějž upadl.
2. Stav nevinnosti toto býti praví; že Pán Bůh člověka na počátku k obrazu a ku podobenství svému stvořil,1) milostí svou ozdobil, spravedlnost v duch, duši i tělo a ve všecky moci jeho vlil, a tak ho svatého, nevinného, moudrého, nesmrtedlného, rozkošný Duchu svému chrám učinil; v rozumu, v vůli, v paměti, v soudu, světlem známosti, přímosti, milováním sebe Boha Stvořitele svého, i všech věcí stvořených zřízeně, i poslušenstvím dokonalým, pravou bázní, i srdcem a přirozením dobrým obdařil, aby tak byl člověk zvláštní a vlastní oučinek Boží2), k chvále slávy jeho3). V tom pak stavu nevinnosti zanechal a zůstaviI ho u vůli svobodné4), aby zákon, kterýž mu vydal, chtělliby, mohl plniti a tím tu spravedlnost sobě i potomkům svým zachovati, a všelijak z strany duše i těla se dobře míti, ažby v dokonalou slávu byl přenešen: a nechtělliby pracovati (maje oheň i vodu, smrt i život před sebou), aby mohl vyvolením zlého spravedlnost tu ztratiti.
3. Druhá částka známosti sebe samého záleží v poznáuí stavu pádu, hříchu a smrtedlnosti. Neb člověk té svobody od Boha propujčené zle užil, zákona spravedlnosti jeho neplnil, jej opustil, zápověď Boží přestoupil, poslouchaje v tom ďábla5) a slova lži jeho, jemu víc věře, a víru i poslušenství Pánu Bohu povinné na ďábla přenášeje. A tímť jest stav nevinnozti sobě i svým potomkům ztratil; milost Boží, i dary spravedlnosti přistvořené, a tak obraz Boží na větším díle potratil. Co pak ještě v něm pozůstalo toho obrazu Božího, to jako čisté víno jedem lítým zprznil a nakazil: a tak v stav hříchu, smrti a všech strastných, časných i věčných pokut, sebe i rodinu svou pohřížil.
4. Původ tedy všeho zlého jest předně ďábel, pokušitel, lhář a vražedlník6) a potom člověka svobodná, však zle vyvolující vůle7).
5. Z toho známost hříchů podle tohoto rozdílu může býti spatřována. Nejprvnější a největší i nejtěžší hřích jest vlastně Adamův, kterýž apoštol neposlušenstvím nazývá8), pro něž smrt nade všemi kralovala9), i nad těmi, kteříž ku podobenství přestoupení Adamova nehřešili. Druhý hřích z prvního pocházející jest nám přirozený, a všechněm již dědičný, v němž se počínáme i rodíme na svět. A o tom dí David:10) Aj v nepravosti zplozen jsem a v hříchu počala mne matka má. A svatý Pavel:11) Byli jsme z přirození synové hněvu. Toho pak hříchu přirozeného moc poznávána býti má, jakož předně v samé vině12), tak potom i v zlých náklonnostech13) a pokutách14). Třetí hříchové skuteční slovou, jenž jsou ovoce hříchu přirozeného, skrze moci a oudy obojího člověka, tajně i zjevně se pronášející, v přestupování15) vnitř i zevnitř všech Božích přikázaní neb zápovědí, též i ve všech bludech na zatracení přivozujicích16).
6. Té známosti pravé hříchů naši učitelé pilně učí. K čemuž od Boha vydán jest Zákon17) ve dvou tabulích a přikázaních obsažený, aby tak prvotně lidé sami sebe poznávali, že jsou v hříchu počati i zrozeni18), a tak hned z přirození svého hříšníci19), zlých žádostí i náklonností plní. A z toho, že hned od mladosti po všecka leta živi byvše, mnohými hříchy jsou obtíženi a poraženi, přestupujíce přikázaní Božská srdcem, myslí i skutkem. Jakož psáno jest:20) Hospodin z nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, bylliby kdo rozumný a hledající Boha: všickni se odvrátili, napořád neužiteční učiněni jsou; není kdoby činil dobré, není ani jednoho. A opět:21) Když viděl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a žeby všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken čas: litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi. A opět řekl Bůh:22) Myšlení srdce lidského zlé jest od mladosti jeho. A svatý Pavel dí:23) Byli sme z přirození synové hněvu, jako i jiní.
7. Přitom také učí, aby lidé znali, podle oznámení Písem svatých, pro tu zkázu a hříchy i nepravosti odtud jdoucí hodné své zatracení a hroznou i také spravedlivou pomstu Božskou nad sebou, a tak trestání jeho spravedlivé smrtí a věčnými pekelnými mukami. O čemž dí svatý Pavel:24) Odplata za hřích jest smrt. A Pán Kristus dí:25) I půjdou ti, kteříž zlé věci činili, na vzkřišení soudu, totiž na věčné zatracení: tamť bude pláč a skřípání zubů.
8. Také učí tomu, aby lidé po pádu znali nemožnost svou a veliké porušení i nouzi, že sobě sami nemohou nic spomoci, ani se ospravedlniti nižádnými i nejnábožnějšími skutky a snažnostmi svými. Nebo vůle člověka, prvé byvši svobodná, tak se již porušila a znemocněla, aby k vyvolení dobrého, kteréž ,by se Bohu líbilo, chtění naprosto žádného26), ovšem pak moci sama z sebe bez milosti a pomoci Boží žádné více neměla. A ač sama dobrovolně padla, však sama sebou povstati nemohla, a i podnes bez laskavé pomoci Božské s nic býti nemůže. Aniž co kde lidé mají, čímby se z hříchů svých a zatracení svého vykoupiti a vysvoboditi mohli,27) kromě Krista, skrze něhož samého právě věřící od hříchů28), moci ďáblovy29), hněvu Božího30) i smrti31) a zatracení věčného zprošťováni bývají. Aniž také kdo z pouhých lidí jeden druhému co spomoci může; nebo jsou všickni hříšní i prázdní vzácnosti32) a spravedlnosti Boží. Pročež dí Pán Bůh skrze Izaiáše proroka:33) Přiveď mi ku paměti, (o člověče) a suďme se spolu: oznam ty, podle čehoby mohl spravedliv býti? Otec tvůj první zhřešil, a učitelé tvoji (totiž kteříž tě vyučují spravedlnosti) přestoupili proti mně. A k Židům napsáno:34) Obětí a darů nechtěl si: zápalných obětí ani za hřích si neoblíbil.
9. Učí pilně i to znáti, že všecky pokuty strastné, bídy a trápení mnohotvárná na tomto světě Pán Bůh hodně a spravedlivě pro hříchy uvedl a uvodí na všecky lidi: jako horko, zimu, hlad, žížeň, starosti a fresování rozličná, práce těžké, neštěstí, zármutky, meč, oheň, nemoci, bolesti, až i tu těžkou a bolestnou smrt. Jakož psáno jest:35) smrtí umřeš. A opět:36) Zlořečená země pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní, po všecky dny života svého, trní a bodláčí plodit bude.
10. Při tom učí, že ty všecky věci lidé trpělivě nésti mají a musejí, jako vinní Bohu, avšak těžšího trestání hodní: a to ne proto, aby sobě tím trpením co zasluhovati aneb od Boha jakou milost a odplatu za to bráti měli (poněvadž o vyšších, kteráž pro jméno Páně věrní na se přijímají, utrpeních apoštol37) takto pověděl: Nejsou (prý) hodná utrpení nynější oné budoucí slávy, kteráž se zjeviti má na nás, ale proto, aby těžkost hříchů svých, také bídu a nouzi svou poznávali a tomu srozumívali, že zlá a hořká věc jest (jakž dí prorok38), opouštěti Hospodina Boha svého. A aby, jsouce v takových bídách a těžkostech, probuzeni byli ku pokání a k hledání milosti a pomoci od Pána Boha39), kterýž jest plný slitování a milosrdenství40).
11. Tu také zjevně toho dokládají, že práce a utrpení Svatých, pro jmeno Krista Pána41) a dobrou při, totiž spasení i svaté pravdy jeho, jsou Bohu milé oběti42) a mnohé odměny zaslíbené mají43), zvláště u věčném životě. Což na Kristu hlavě předešlo, (o němž jest napsáno: že44) místo předložené sobě radosti strpěl kříž) kterýž jim také toho sebou samým posvětiti ráčil a zasloužiti, aby naše utrpení, kteráž snášíme pro Krista, byla Pánu Bohu příjemná a vzácná.
12. Při tomto artikuli učí kněží naši znáti po pádu lidem činěné sliby Boží (to pravé slwo milosti a svaté Evangelium) z tajné rady Trojice svaté, činěné o Kristu Pánu a plném spasení skrze něho způsobeném. A ti jsou trojí nejhlavnější, v nichž se všickni jiní zbíhají. Nejprv, učiněné zaslíbení v ráji těmito slovy45) Nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu. Druhé, učiněné Abrahamovi46), kteréž potom Jákob patriarcha obnovil47), i Mojžíš48). Třetí, Davidovi49), kteréž proroci obnovovali a vysvětlovali50).
13. V těch slibech se osvědčují a jako malují nejhlavnější a základní skutkové Krista Pána, v nichž Prostředníkem a Spasitelem naším jest: jako jeho v Panně vtělení a z ní narození. Též jeho umučení, vzkříšení, k Boží pravici a v důstojenství kněžském a královském zvýšení. Což poněvadž vyznamenal celý život Davidův, z té příčiny tedy Pán i novým Davidem a pastýřem se nazývá51). A toť bylo Evangelium Otců svatých před Zákonem i za Zákona psaného.


1) Gn 1,26.27; 1Kor 11,6; Ko 3,10.
2) Ž 100,3.
3) Ř 9,23; Ef 1,12.
4) Kaz 7,29; Sír 15,14.15.
5) Lv 3,4.5.6.
6) J 8,44; Sap 2,24.
7) Sír 15,11.12.14.15.
8) Ř 5,19.
9) Ř 6,14.
10) Ž 51,7.
11) Ef 2,3.
12) Př 20,9; Ř 3,9.19.23; 5,12.
13) Ř 7,17.20; Jb 14,1.2.10.11.12.
14) Sír 40,1.2.3.10.
15) 1J 3,4.
16) Ř 6,29.
17) Ř 3,21; 7,7.
18) Ž 51,7.
19) Ef 2,3.
20) Ž 14,1.2.3; 63,1.2; Ř 3,11.12.
21) Gn 6,5.
22) Gn 8,21.
23) Ef 2,3.
24) Ř 6,23.
25) J 5,29.
26) Ž 53,3; 3J 15,5; Ř 3,12; 2Kor 3,5; Fp 2,13.
27) Ž 49,8.9; J 4,10.
28) Iz 53,11; Mt 1,21; 1Pt 2,24; 1J 1,7; 3,5.
29) L 1,74; Žd 2,14.15.
30) Ř 5,9.
31) Oz 13,14; 1Kor 15,54.55; 2Tm 1,10.
32) Ž 53,3; Ř 3,23.
33) Iz 43,26.
34) Žd 10,5.6.
35) Gn 2,17.
36) Gn 3,17.
37) Ř 8,18.
38) Jr 2,19.
39) Ž 50,15.
40) Iz 55,7; Pl 3,32.
41) Mk 8,35.
42) 2Tm 4,6.
43) Mk 8,35; J 12,25; Ř 8,18; 2Te 1,7; 1Pt 1,4.5.
44) Žd 12,2.
45) Gn 3,15.
46) Gn 12,3; 13,15; 15,5; 22,18.
47) Gn 49,10.11.
48) Dt 18,15.
49) 2Kr 7,2.13n; 23,5; Ž 89,5; 132,11.
50) Iz 9,1.2; Jr 23,4.5.6.
51) Ez 34,23.