Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Je bible humanistická?

Od: Anonym: Jiří Deštenský <> ( ---.karneval.cz )
Kdy: 17. 05. 2008 01:00
Předmět: Je bible humanistická?

Je Bible humanistická?
Poslední dobou jsem několikrát zaslechl že křesťanství je ideologií pro 21. století. Asi skoro každý samostatně uvažující člověk si musí v této souvislosti položit otázku: co může křeťanství nabídnout světu, člověku? 1800 let stará dogmata, jednoduchá řešení typu: věčné nebe nebo věčné peklo, označování lidí se samostatným úsudkem za služebníky Satana? Vždyť křesťanství se od dob, kdy se zformovalo do své středověké dogmatické podoby, příliš nezměnilo. A ty skryté tendence ke zlu, obsažené v křesťanské věrouce, mají svou oporu i přímo v křesťanském svatém spisu, v Bibli. Já vedu s ortodoxními křesťany diskuse na téma humanismu už dlouho, ale musím konstatovat, že flagelantský a mesianistický fanatismus ortodoxních křesťanů nedává někdy pro opravdový humanismus moc prostoru. Skvěle to vyjádřil jeden křesťan, když mně napsal:
I kdyby člověk zabil jeden milion lidí a potom mu Bůh dal milost pokání a přijal by Ježíše Krista za svého spasitele, půjde do nebe, protože spása není z nás a nikdo si ji nemůže nárokovat, je to dar Boží. Máš špatnou představu o tom, kdo je vrah a kdo anděl na zemi. Buď příjmeš Pána Ježíše Krista a jeho oběť na kříži za Tvoje hříchy a jdeš do nebe a nebo posloucháš Satana, Kristové milosti se vysmíváš a Tvůj úděl bude v pekle na věky věků.
Co k tomu říct… Je to nádherné, je to důkaz, že dogmaticky pojaté křesťanství se může stávat značně militantní ideologií; při "troše zlé vůle", pokud si člověk vybere z křeťanské věrouky opravdu to nejhorší. Není se ovšem co divit. Křesťanství bylo v minulosti přizpůsobováno opravdu těm nejhorším mocenským zájmům. V samotné bibli (ve Starém zákoně) se objevují zcela otevřené výzvy k násilí a zabíjení od začátku do konce.
Nabízí se otázka, jak je možné něco takového, jako je Starý zákon, považovat za svatou knihu a za polovinu kodifikovaného základu "náboženství lásky". Jestli i za sepsáním této knihy stála jakási "boží inspirace", potom ovšem byla natolik pozměněna a přizpůsobena ideologickým a čistě národním potřebám starých Židů, že by bylo nutno celou knihu revidovat z hledisek opravdové "boží spravedlnosti", aby bylo možné Starý zákon brát vůbec vážně, natož ho považovat za "svatou knihu". Jinak se prostě jedná o spis nesmírné historické hodnoty, do kterého se postupem doby promítaly různé esoterické, duchovní a náboženské představy jeho autorů, které se ovšem silně proměňovaly v čase, proto působí Starý zákon naprosto nesourodým dojmem.
Ve Starém zákoně jsou nejmilitantnější ta místa, kde Hospodin brání svůj vyvolený lid - Židy. Tam neváhá provádět dokonalou genocidu a také k ní sám vyzývá. Vyzývá také k nacionální segregaci a etnickému čištění. Hrozí Židům smrtí, jestliže se budou mísit s příslušníky jiných národů. A to je Starý zákon údajně Slovo Boží! Jenom šílenec si může myslet, že Bůh je sadista a rasista. Vysvětlení je samozřejmě tady.
29. Stalo se pak o půlnoci, pobil Hospodin všecko prvorozené v zemi Egyptské, od prvorozeného Faraonova, kterýž seděti měl na stolici jeho, až do prvorozeného vězně, kterýž byl v žaláři, i všecko prvorozené hovad. (Exodus 12)
Vzali jsme také toho času všecka města jeho a dali jsme v prokletí lid těch všech měst, i ženy i děti, žádného nenechavše. (Deuteronomium 2:34)
1. Když pak tebe uvede Hospodin Bůh tvůj do země, do kteréž ty již vcházíš, abys vládl jí, a vypléní národy mnohé od tváři tvé, Hetea, Gergezea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, sedm národů větších a silnějších, nežli jsi ty, 2. A dá je Hospodin Bůh tvůj tobě, abys je pobil: jako proklaté vypléníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se nad nimi. 3. Nikoli nespřízníš se s nimi; dcery své nedáš synu jejich, a dcery jejich nevezmeš synu svému. (Deuteronomium 7)
Zbiješ obyvatele města toho mečem, a jako věc proklatou zkazíš je i všecko, což by v něm bylo, hovada také jeho mečem [pobiješ.] (Deuteronomium 13)
Takto praví Hospodin zástupů […]: Protož ihned táhni a zkaz Amalocha a zahlaďte jako prokleté všecko, co má. Neslitovávejte se nad ním ale zahub od muže až do ženy, od malého až do toho, který prsí požívá, od vola také až do ovce, a od velblouda až do osla. (Samuel 15:3)
23 V těch dnech spatřil jsem také Židy, kteříž byli pojali ženy Azotské, Ammonitské a Moábské, 24 An synové jejich mluvili od polu Azotsky, a neuměli mluviti Židovsky, ale podlé jazyku každého toho lidu. 25 Protož domlouval jsem jim, a zlořečil jsem jim, a některé z nich bil jsem a rval, přísahou je zavazuje skrze Boha, [řka:] Budete-li dávati dcery své synům jejich, aneb bráti dcery jejich synům svým neb sobě, [zlořečení budete.] (Nehemiáš 13)
9. Vůdce těch, jenž obkličují mne, nepravost rtů jejich ať přikryje. 10.Padej na ně uhlé řeřavé, a na oheň uvrz je, do jam hlubokých, aby nemohli povstati. (Žalmy 140)
29 […] Že budeme choditi v zákoně Božím, kterýž vydán jest skrze Mojžíše služebníka Božího, a ostříhati i plniti všecka přikázaní Hospodina Pána našeho, i soudy jeho, i ustanovení jeho; 30 Také že nebudeme dávati dcer svých národům zemí, ani dcer jejich bráti synům svým, (Nehemiáš 10)
Myslím, že každý soudný člověk, který je zvyklý poučívat vlastního rozumu, si udělá obrázek a úsudek sám.
Jiří Deštenský

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód