Bible kralická - Neh 10

Neh 10,1 Kteříž pak potvrzovali, byli tito: Nehemiáš Tirsata, syn Chachaliášův, a Sedechiáš,
Neh 10,2 Saraiáš, Azariáš, Jeremiáš,
Neh 10,3 Paschur, Amariáš, Malkiáš,
Neh 10,4 Chattus, Sebaniáš, Malluch,
Neh 10,5 Charim, Meremot, Abdiáš,
Neh 10,6 Daniel, Ginneton, Báruch,
Neh 10,7 Mesullam, Abiáš, Miamin,
Neh 10,8 Maaseiáš, Bilkai, Semaiáš. To kněží.
Neh 10,9 Levítové pak: Jesua syn Azaniášův, Binnui z synů Chenadad, Kadmiel.
Neh 10,10 Bratří pak jejich: Sebaniáš, Hodiáš, Kelita, Pelaiáš, Chanan,
Neh 10,11 Mícha, Rechob, Chasabiáš,
Neh 10,12 Zakur, Serebiáš, Sebaniáš,
Neh 10,13 Hodiáš, Báni, Beninu.
Neh 10,14 Přední z lidu: Paros, Pachat Moáb, Elam, Zattu, Báni,
Neh 10,15 Bunni, Azgad, Bebai,
Neh 10,16 Adoniáš, Bigvai, Adin,
Neh 10,17 Ater, Ezechiáš, Azur,
Neh 10,18 Hodiáš, Chasum, Bezai,
Neh 10,19 Charif, Anatot, Nebai,
Neh 10,20 Magpias, Mesullam, Chezir,
Neh 10,21 Mesezabel, Sádoch, Jaddua,
Neh 10,22 Pelatiáš, Chanan, Anaiáš,
Neh 10,23 Ozeáš, Chananiáš, Chasub,
Neh 10,24 Loches, Pilcha, Sobek,
Neh 10,25 Rechum, Chasabna, Maaseiáš,
Neh 10,26 Achiáš, Chanan, Anan,
Neh 10,27 Malluch, Charim, Baana.
Neh 10,28 Tak i jiní z lidu, kněží, Levítů, vrátných, zpěváků, Netinejských i všickni, kteříž se oddělili od národů zemí k zákonu Božímu, ženy jejich, synové jejich i dcery jejich, každý umělý a rozumný,
Neh 10,29 Chopivše se téhož s bratřími svými a těmi, kteříž byli přednější, přistupovali, prokletím a přísahou se zavazujíce: Že budeme choditi v zákoně Božím, kterýž vydán jest skrze Mojžíše služebníka Božího, a ostříhati i plniti všecka přikázaní Hospodina Pána našeho, i soudy jeho, i ustanovení jeho;
Neh 10,30 Také že nebudeme dávati dcer svých národům zemí, ani dcer jejich bráti synům svým,
Neh 10,31 Ani od cizozemců, kteříž by nám přinášeli jaké koupě a jakékoli potravy v den sobotní na prodaj, přijímati v sobotu aneb v sváteční den, a že necháme rolí sedmého léta, i všelikého dobývání dluhu.
Neh 10,32 I to nařídili jsme mezi sebou, abychom dávali třetí díl lotu na každý rok k službě domu Boha našeho,
Neh 10,33 Na chleby zpořádaní, i obět ustavičnou, i na zápal ustavičný k sobotám, novměsícům a slavnostem, i na věci svaté, i oběti za hříchy k očištění Izraele, i na všecko přisluhování domu Boha našeho.
Neh 10,34 Metali jsme i losy s strany kněží, Levítů i lidu, příčinou dříví nošení, aby ho dodávali do domu Boha našeho, čeledem otců našich časy vyměřenými, rok po roku, aby hořelo na oltáři Hospodina Boha našeho, jakž psáno jest v zákoně.
Neh 10,35 Také, že chceme přinášeti prvotiny země své, i prvotiny všelikého ovoce každého stromu, rok po roku do domu Hospodinova.
Neh 10,36 K tomu i prvorozené syny své, i hovádka svá, (jakož psáno jest v zákoně), i prvorozené z skotů i bravů svých, že přinášeti budeme do domu Boha svého, kněžím přisluhujícím v domě Boha našeho.
Neh 10,37 A prvotiny těsta svého i obětí svých, i ovoce všelijakého stromu, mstu i oleje nového, aby přinášeli kněžím do pokojů domu Boha našeho, a desátky země naší Levítům. A Levítové desátky ty vybírati budou po všech městech, v nichž pracovati budeme.
Neh 10,38 Bude pak při tom kněz, syn Aronův, s Levíty, když Levítové ty desátky vyberou, a Levítové sami vnesou desátek z desátků do domu Boha našeho, do pokojů v domě skladu.
Neh 10,39 Nebo do těch pokojů donášeti budou synové Izraelští i synové Léví oběti obilé, mstu a oleje nového, (kdež jsou nádoby svatyně), i kněží přisluhující, vrátní i zpěváci, abychom neopouštěli domu Boha svého.