Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 03. 05. 2021 20:12
Předmět: Re: Je bible humanistická?

Jiří Deštenský napsal(a):
 Je Bible humanistická?         Poslední dobou jsem několikrát zaslechl že křesťanství je ideologií pro  21. století. Asi skoro každý samostatně uvažující člověk si musí v této  souvislosti položit otázku: co může křeťanství nabídnout světu, člověku?  1800 let stará dogmata, jednoduchá řešení typu: věčné nebe nebo věčné peklo,  označování lidí se samostatným úsudkem za služebníky Satana? Vždyť  křesťanství se od dob, kdy se zformovalo do své středověké dogmatické  podoby, příliš nezměnilo. A ty skryté tendence ke zlu, obsažené v křesťanské  věrouce, mají svou oporu i přímo v křesťanském svatém spisu, v Bibli.   Já vedu s ortodoxními křesťany diskuse na téma humanismu už dlouho, ale  musím konstatovat, že flagelantský a mesianistický fanatismus ortodoxních  křesťanů nedává někdy pro opravdový humanismus moc prostoru. Skvěle to  vyjádřil jeden křesťan, když mně napsal:     I kdyby člověk zabil jeden milion lidí a potom mu Bůh dal milost pokání a  přijal by Ježíše Krista za svého spasitele, půjde do nebe, protože spása  není z nás a nikdo si ji nemůže nárokovat, je to dar Boží. Máš špatnou  představu o tom, kdo je vrah a kdo anděl na zemi. Buď příjmeš Pána Ježíše  Krista a jeho oběť na kříži za Tvoje hříchy a jdeš do nebe a nebo posloucháš  Satana, Kristové milosti se vysmíváš a Tvůj úděl bude v pekle na věky věků.     Co k tomu říct… Je to nádherné, je to důkaz, že dogmaticky pojaté  křesťanství se může stávat značně militantní ideologií; při "troše  zlé vůle", pokud si člověk vybere z křeťanské věrouky opravdu to  nejhorší. Není se ovšem co divit. Křesťanství bylo v minulosti  přizpůsobováno opravdu těm nejhorším mocenským zájmům. V samotné bibli (ve  Starém zákoně) se objevují zcela otevřené výzvy k násilí a zabíjení od  začátku do konce.     Nabízí se otázka, jak je možné něco takového, jako je Starý zákon,  považovat za svatou knihu a za polovinu kodifikovaného základu  "náboženství lásky". Jestli i za sepsáním této knihy stála jakási  "boží inspirace", potom ovšem byla natolik pozměněna a  přizpůsobena ideologickým a čistě národním potřebám starých Židů, že by bylo  nutno celou knihu revidovat z hledisek opravdové "boží  spravedlnosti", aby bylo možné Starý zákon brát vůbec vážně, natož ho  považovat za "svatou knihu". Jinak se prostě jedná o spis nesmírné  historické hodnoty, do kterého se postupem doby promítaly různé esoterické,  duchovní a náboženské představy jeho autorů, které se ovšem silně  proměňovaly v čase, proto působí Starý zákon naprosto nesourodým dojmem.     Ve Starém zákoně jsou nejmilitantnější ta místa, kde Hospodin brání svůj  vyvolený lid - Židy. Tam neváhá provádět dokonalou genocidu a také k ní sám  vyzývá. Vyzývá také k nacionální segregaci a etnickému čištění. Hrozí Židům  smrtí, jestliže se budou mísit s příslušníky jiných národů. A to je Starý  zákon údajně Slovo Boží! Jenom šílenec si může myslet, že Bůh je sadista a  rasista. Vysvětlení je samozřejmě tady.    29. Stalo se pak o půlnoci, pobil Hospodin všecko prvorozené v zemi  Egyptské, od prvorozeného Faraonova, kterýž seděti měl na stolici jeho, až  do prvorozeného vězně, kterýž byl v žaláři, i všecko prvorozené hovad.   (Exodus 12)    Vzali jsme také toho času všecka města jeho a dali jsme v prokletí lid těch  všech měst, i ženy i děti, žádného nenechavše.   (Deuteronomium 2:34)     1. Když pak tebe uvede Hospodin Bůh tvůj do země, do kteréž ty již vcházíš,  abys vládl jí, a vypléní národy mnohé od tváři tvé, Hetea, Gergezea, Amorea,  Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, sedm národů větších a silnějších, nežli  jsi ty,  2. A dá je Hospodin Bůh tvůj tobě, abys je pobil: jako proklaté vypléníš je,  nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se nad nimi.  3. Nikoli nespřízníš se s nimi; dcery své nedáš synu jejich, a dcery jejich  nevezmeš synu svému.   (Deuteronomium 7)     Zbiješ obyvatele města toho mečem, a jako věc proklatou zkazíš je i  všecko, což by v něm bylo, hovada také jeho mečem [pobiješ.]   (Deuteronomium 13)     Takto praví Hospodin zástupů […]: Protož ihned táhni a zkaz Amalocha  a zahlaďte jako prokleté všecko, co má. Neslitovávejte se nad ním ale zahub  od muže až do ženy, od malého až do toho, který prsí požívá, od vola také až  do ovce, a od velblouda až do osla.   (Samuel 15:3)    23 V těch dnech spatřil jsem také Židy, kteříž byli pojali ženy Azotské,  Ammonitské a Moábské,  24 An synové jejich mluvili od polu Azotsky, a neuměli mluviti Židovsky, ale  podlé jazyku každého toho lidu.  25 Protož domlouval jsem jim, a zlořečil jsem jim, a některé z nich bil jsem  a rval, přísahou je zavazuje skrze Boha, [řka:] Budete-li dávati dcery své  synům jejich, aneb bráti dcery jejich synům svým neb sobě, [zlořečení  budete.]   (Nehemiáš 13)    9. Vůdce těch, jenž obkličují mne, nepravost rtů jejich ať přikryje.  10.Padej na ně uhlé řeřavé, a na oheň uvrz je, do jam hlubokých, aby nemohli  povstati.   (Žalmy 140)    29 […] Že budeme choditi v zákoně Božím, kterýž vydán jest skrze Mojžíše  služebníka Božího, a ostříhati i plniti všecka přikázaní Hospodina Pána  našeho, i soudy jeho, i ustanovení jeho;  30 Také že nebudeme dávati dcer svých národům zemí, ani dcer jejich bráti  synům svým,   (Nehemiáš 10)    Myslím, že každý soudný člověk, který je zvyklý poučívat vlastního rozumu,  si udělá obrázek a úsudek sám.    Jiří Deštenský
To hlavní, čím se míjí už tento první příspěvek na začátku vlákna je zaměření na sebe vs. Bůh. Kristus, Bůh dal vše, aby zachránil. V popředí tedy září Jeho svatá oběť, která stačí na jakýkoliv hřích, či způsob života ať byl jakýkoliv, pokud se upřímně obrátil k tomu úžasnému SVĚTLU. To SVĚTLO kterým jsme a budeme ozáření relativizuje jakoukoliv formu posuzování, zákonictví. Ta se totiž velmi úspěšně skrývá i v tomto příspěvku. Až budeš ozářen tím dokonalým "halogenem 1000000000W" pak začneš arumentovat jinak, to mi věř! A nebudou to argumety o nějakých dalších, co spáchali něco , někde! Bude to snaha o omluvu své vlastní neschopnosti, neochotě zúročit dary, které Ti dal On sám!! Tam už ale není kam zalézt, tam už není žádná díra, kde rozdýchat ten žár. Neomlouvají mně žádná traumata, která zavinil můj otčím, nebo pedofilní farář, ne! Tm stojíš jen Ty pře Ním, neskonale zářícím a svatým. Připrav se na to.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód