Bible kralická - 1Kor 15; 2

1Kor 15,1 Známoť vám pak činím, bratří, evangelium, kteréž jsem zvěstoval vám, kteréž jste i přijali, v němž i stojíte,
1Kor 15,2 Skrze kteréž i spasení béřete, kterak kázal jsem vám, pamatujete-li, leč byste nadarmo uvěřili.
1Kor 15,3 Vydal jsem zajisté vám nejprve to, což jsem i vzal, že Kristus umřel za hříchy naše podle Písem,
1Kor 15,4 A že jest pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne podle Písem.
1Kor 15,5 A že vidín jest od Petra, potom od dvanácti.
1Kor 15,6 Potom vidín více než od pěti set bratří spolu, z nichžto mnozí ještě živi jsou až dosavad, a někteří již zesnuli.
1Kor 15,7 Potom vidín jest od Jakuba, potom ode všech apoštolů.
1Kor 15,8 Nejposléze pak ze všech, jakožto nedochůdčeti, ukázal se i mně.
1Kor 15,9 Nebo já jsem nejmenší z apoštolů, kterýž nejsem hoden slouti apoštol, protože jsem se protivil církvi Boží.
1Kor 15,10 Ale milostí Boží jsem to, což jsem, a milost jeho mně učiněná daremná nebyla, ale hojněji nežli oni všickni pracoval jsem, avšak ne já, ale milost Boží, kteráž se mnou jest.
1Kor 15,11 Protož i já i oni tak kážeme, a tak jste uvěřili.
1Kor 15,12 Poněvadž se pak káže o Kristu, že jest z mrtvých vstal, kterakž někteří mezi vámi praví, že by nebylo z mrtvých vstání?
1Kor 15,13 Nebo není-liť z mrtvých vstání, anižť jest Kristus z mrtvých vstal.
1Kor 15,14 A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, tedyť jest daremné kázaní naše, a daremnáť jest i víra vaše.
1Kor 15,15 A byli bychom nalezeni i křiví svědkové Boží; nebo vydali jsme svědectví o Bohu, že vzkřísil z mrtvých Krista. Kteréhož nevzkřísil, (totiž) jestliže mrtví z mrtvých nevstávají.
1Kor 15,16 Nebo jestližeť mrtví z mrtvých nevstávají, anižť jest Kristus vstal.
1Kor 15,17 A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, marná jest víra vaše, ještě jste v hříších vašich.
1Kor 15,18 A takť i ti, kteříž zesnuli v Kristu, zahynuli.
1Kor 15,19 Jestližeť pak v tomto životě toliko naději máme v Kristu, nejbídnější jsme ze všech lidí.
1Kor 15,20 Ale vstalť jest z mrtvých Kristus, prvotiny těch, jenž zesnuli.
1Kor 15,21 Nebo poněvadž skrze člověka smrt, také i skrze člověka vzkříšení z mrtvých.
1Kor 15,22 Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak i skrze Krista všickni obživeni budou.
1Kor 15,23 Ale jeden každý v svém pořádku: Prvotiny Kristus, potom ti, kteříž jsou Kristovi, v příští jeho.
1Kor 15,24 Potom bude konec, když vzdá království Bohu a Otci, když vyprázdní všeliké knížatstvo, i všelikou vrchnost i moc.
1Kor 15,25 Nebo musíť to býti, aby on kraloval, dokudž nepoloží všech nepřátel pod nohy jeho.
1Kor 15,26 Nejposlednější pak nepřítel zahlazen bude smrt.
1Kor 15,27 Nebo všecky věci poddal pod nohy jeho. Když pak praví, že všecky věci poddány jsou jemu, zjevnéť jest, že kromě toho, kterýž jemu poddal všecko.
1Kor 15,28 A když poddáno jemu bude všecko, tedy i on Syn poddá se tomu, kterýž jemu poddati má všecko, aby byl Bůh všecko ve všech.
1Kor 15,29 Sic jinak co činí ti, kteříž se křtí za mrtvé? Nevstávají-liť mrtví z mrtvých, i proč se křtí za mrtvé?
1Kor 15,30 Proč i my nebezpečenství trpíme každé hodiny?
1Kor 15,31 Na každý den umírám, skrze slávu naši, kterouž mám v Kristu Ježíši Pánu našem.
1Kor 15,32 Jestližeť jsem obyčejem jiných lidí bojoval s šelmami v Efezu, co mi to prospěje, nevstanou-liť mrtví? Tedy jezme a pijme, nebo zítra zemřeme.
1Kor 15,33 Nedejte se svoditi. Porušujíť dobré obyčeje zlá rozmlouvání.
1Kor 15,34 Prociťte k konání spravedlnosti, a nehřešte. Nebo někteří ještě neznají Boha; k zahanbení vašemu toto mluvím.
1Kor 15,35 Ale řekne někdo: Kterakž pak vstanou mrtví? A v jakém těle přijdou?
1Kor 15,36 Ó nemoudrý, však to, což rozsíváš, nebývá obživeno, leč umře.
1Kor 15,37 A což rozsíváš, ne to tělo, kteréž potom zroste, rozsíváš, ale holé zrno, jaké se trefí, pšenice nebo kteréžkoli jiné.
1Kor 15,38 Bůh pak dává jemu tělo, jakž ráčí, a jednomu každému z těch semen jeho vlastní tělo.
1Kor 15,39 Ne každé tělo jest jednostejné tělo, ale jiné zajisté tělo lidské, jiné tělo hovadí, jiné pak rybí, a jiné ptačí.
1Kor 15,40 A jsou těla nebeská, a jsou těla zemská, ale jináť jest sláva nebeských, a jiná zemských,
1Kor 15,41 Jiná sláva slunce, a jiná měsíce, a jiná sláva hvězd; nebo hvězda od hvězdy dělí se v slávě.
1Kor 15,42 Tak i vzkříšení z mrtvých. Rozsívá se tělo porušitelné, vstane neporušitelné;
1Kor 15,43 Rozsívá se nesličné, vstane slavné; rozsívá se nemocné, vstane mocné;
1Kor 15,44 Rozsívá se tělo tělesné, vstane tělo duchovní. Jest tělo tělesné, jest také i duchovní tělo.
1Kor 15,45 Takť i psáno jest: Učiněn jest první člověk Adam v duši živou, ale poslední Adam v ducha obživujícího.
1Kor 15,46 Však ne nejprve duchovní, ale tělesné, potom pak duchovní.
1Kor 15,47 První člověk byl z země zemský, druhý člověk jest sám Pán s nebe.
1Kor 15,48 Jakýž jest ten zemský, takoví jsou i zemští, a jakýž ten nebeský, takovíž budou také i nebeští.
1Kor 15,49 A jakož jsme nesli obraz zemského, takť poneseme obraz i nebeského.
1Kor 15,50 Totoť pak pravím, bratří: Že tělo a krev království Božího dědictví nedosáhnou, aniž porušitelnost neporušitelnosti dědičně obdrží.
1Kor 15,51 Aj, tajemství vám pravím: Ne všickni zajisté zesneme, ale všickni proměněni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu.
1Kor 15,52 Neboť zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my proměněni budeme.
1Kor 15,53 Musí zajisté toto porušitelné tělo obléci neporušitelnost, a smrtelné toto obléci nesmrtelnost.
1Kor 15,54 A když porušitelné toto tělo obleče neporušitelnost, a smrtelné toto obleče nesmrtelnost, tehdy se naplní řeč, kteráž napsána jest: Pohlcena jest smrt v vítězství.
1Kor 15,55 Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Kde jest, ó peklo, vítězství tvé?
1Kor 15,56 Osten pak smrti jestiť hřích, a moc hřícha jest Zákon.
1Kor 15,57 Ale Bohu díka, kterýž dal nám vítězství skrze Pána našeho Jezukrista.
1Kor 15,58 Protož, bratří moji milí, stálí buďte a nepohnutelní, rozhojňujíce se v díle Páně vždycky, vědouce, že práce vaše není daremná v Pánu.
1Kor 2,1 I já přišed k vám, bratří, nepřišel jsem s důstojností řeči nebo moudrostí, zvěstuje vám svědectví Boží.
1Kor 2,2 Nebo tak jsem usoudil nic jiného neuměti mezi vámi, nežli Ježíše Krista, a to ještě toho ukřižovaného.
1Kor 2,3 A byl jsem já u vás v mdlobě, a v bázni, i v strachu mnohém.
1Kor 2,4 A řeč má a kázaní mé nebylo v slibných lidské moudrosti řečech, ale v dokázání Ducha svatého a moci,
1Kor 2,5 Aby víra vaše nebyla založena v moudrosti lidské, ale v moci Boží.
1Kor 2,6 Moudrost pak mluvíme mezi dokonalými, ale moudrost ne tohoto světa, ani knížat světa tohoto, jenž hynou.
1Kor 2,7 Ale mluvíme moudrost Boží v tajemství, kterážto skryta jest, kterouž Bůh předuložil před věky k slávě naší,
1Kor 2,8 Jížto žádný z knížat světa tohoto nepoznal. Nebo kdyby byli poznali, nebyliť by Pána slávy ukřižovali.
1Kor 2,9 Ale kážeme, jakož psáno jest: Čehož oko nevídalo, ani ucho slýchalo, ani na srdce lidské vstoupilo, co jest připravil Bůh těm, kteříž jej milují.
1Kor 2,10 Nám pak Bůh zjevil skrze Ducha svého. Nebo Duch zpytuje všecky věci, i hlubokosti Božské.
1Kor 2,11 Nebo kdo z lidí ví, co jest v člověku, jediné duch člověka, kterýž jest v něm? Takť i Božích věcí nezná žádný, jediné Duch Boží.
1Kor 2,12 My pak nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha toho, kterýž jest z Boha, abychom věděli, které věci od Boha darovány jsou nám.
1Kor 2,13 O nichž i mluvíme ne těmi slovy, jimž lidská moudrost učí, ale kterýmž vyučuje Duch svatý, duchovním to, což duchovního jest, přivlastňujíce.
1Kor 2,14 Ale tělesný člověk nechápá těch věcí, kteréž jsou Ducha Božího; nebo jsou jemu bláznovství, aniž jich může poznati, protože ony duchovně mají rozsuzovány býti.
1Kor 2,15 Ale duchovní člověk rozsuzujeť všecko, sám pak od žádného nebývá souzen.
1Kor 2,16 Nebo kdo jest poznal mysl Páně? A kdo jej bude učiti? My pak mysl Kristovu máme.