Bible kralická - 1Kor 15,1-19

1Kor 15,1 Známoť vám pak činím, bratří, evangelium, kteréž jsem zvěstoval vám, kteréž jste i přijali, v němž i stojíte,
1Kor 15,2 Skrze kteréž i spasení béřete, kterak kázal jsem vám, pamatujete-li, leč byste nadarmo uvěřili.
1Kor 15,3 Vydal jsem zajisté vám nejprve to, což jsem i vzal, že Kristus umřel za hříchy naše podle Písem,
1Kor 15,4 A že jest pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne podle Písem.
1Kor 15,5 A že vidín jest od Petra, potom od dvanácti.
1Kor 15,6 Potom vidín více než od pěti set bratří spolu, z nichžto mnozí ještě živi jsou až dosavad, a někteří již zesnuli.
1Kor 15,7 Potom vidín jest od Jakuba, potom ode všech apoštolů.
1Kor 15,8 Nejposléze pak ze všech, jakožto nedochůdčeti, ukázal se i mně.
1Kor 15,9 Nebo já jsem nejmenší z apoštolů, kterýž nejsem hoden slouti apoštol, protože jsem se protivil církvi Boží.
1Kor 15,10 Ale milostí Boží jsem to, což jsem, a milost jeho mně učiněná daremná nebyla, ale hojněji nežli oni všickni pracoval jsem, avšak ne já, ale milost Boží, kteráž se mnou jest.
1Kor 15,11 Protož i já i oni tak kážeme, a tak jste uvěřili.
1Kor 15,12 Poněvadž se pak káže o Kristu, že jest z mrtvých vstal, kterakž někteří mezi vámi praví, že by nebylo z mrtvých vstání?
1Kor 15,13 Nebo není-liť z mrtvých vstání, anižť jest Kristus z mrtvých vstal.
1Kor 15,14 A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, tedyť jest daremné kázaní naše, a daremnáť jest i víra vaše.
1Kor 15,15 A byli bychom nalezeni i křiví svědkové Boží; nebo vydali jsme svědectví o Bohu, že vzkřísil z mrtvých Krista. Kteréhož nevzkřísil, (totiž) jestliže mrtví z mrtvých nevstávají.
1Kor 15,16 Nebo jestližeť mrtví z mrtvých nevstávají, anižť jest Kristus vstal.
1Kor 15,17 A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, marná jest víra vaše, ještě jste v hříších vašich.
1Kor 15,18 A takť i ti, kteříž zesnuli v Kristu, zahynuli.
1Kor 15,19 Jestližeť pak v tomto životě toliko naději máme v Kristu, nejbídnější jsme ze všech lidí.