II. Křest dětí a křest dospělých

Vyznání a základní texty > Leuenberská konkordie > Křest v učení a praxi > II. Křest dětí a křest dospělých

Základním modelem všech novozákonních výroků o křtu je křest misijní. V našich církvích je zpravidla běžnou praxí křest dětí (i křest kojenců). Podle našeho teologického poznání se však křest dětí i dospělých jeví jako rovnocenný. Argumentace pro křest dětí silněji zdůrazňuje víře předcházející sola gratia, pouhou milost. Argumentace pro křest dospělých klade větší důraz na úzkou souvislost sola gratia a sola fide, pouhé víry. Obě formy křtu předpokládají hlásání slova Božího a ochotu mu celý život naslouchat. Ve stále sekularizovanější společnosti nabývají obě formy, křest dětí i dospělých, stále silněji charakter vyznání.
Jako důvody, hovořící pro křest dětí, je třeba uvést:
  • předcházející Boží spásné jednání, jehož je křest znamením,
  • přání rodičů, aby jejich dítě bylo přijato do Boží smlouvy s jeho lidem, a tím bylo postaveno pod vládu Kristovu,
  • souvislost osobního příběhu víry, jenž byl započat Bohem ve křtu,
  • víra, jež je darem Ducha svatého - v jakémkoli věku.

Jako důvody pro křest dospělých je třeba uvést:
  • víra, k níž Boží křestní dar směřuje, je při křtu osobně vyznána,
  • vědomě zažitý vlastní křest může mít posilující a zavazující význam pro křtěnce i pro celou křesťanskou obec.

Pro křest dětí i dospělých platí, že dar Boží milosti vždy předchází lidskou odpověď. S důvěrou v platnost Božího daru milosti naše církve zpravidla souhlasí s běžnou praxí křtu dětí. Touto praxí se současně bere vážně odůvodněné přání církví a rodin, aby jejich děti od počátku náležely do ochraňujícího společenství s Bohem. To od nás vyžaduje, abychom intenzivnějším přijímáním křestní odpovědnosti byli právi souvislosti víry a křtu.
Křest dospělých má v současné situaci, kdy křest dětí zpravidla na mnoha místech ztrácí samozřejmost, zvýšený význam z misijního hlediska a zasluhuje novou pozornost křesťanských obcí.