Křest v učení a praxi

Vyznání a základní texty > Leuenberská konkordie > Křest v učení a praxi

Závěr věroučných rozhovorů, přijatý na 4. valném shromáždění Leuenbergského společenství ve Vídni 9. května 1994. V Leuenbergské konkordii (LK) bylo jako společné chápání křtu formulováno:
13. Evangelium je základním způsobem dosvědčeno slovem apoštolským a prorockým v Písmu svatém Starého a Nového zákona. Je úkolem církve, aby toto evangelium předávala slovem kázání, zvěstováním jednotlivci a křtem a večeří Páně. Ve zvěstování, křtu a večeři Páně je Kristus přítomen skrze Ducha svatého. Tak se lidem dostává ospravedlnění v Kristu a Pán tak shromažďuje svůj lid. Působí při tom v rozličných formách úřadů a služeb, jakož i svědectvím všech údů místní obce.
14. (a) Křest Křest se vykonává vodou ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Ve křtu Ježíš Kristus člověka, propadlého hříchu a smrti, neodvolatelně přijímá do společenství své spásy, aby byl novým stvořením. Mocí Ducha svatého jej povolává do svého lidu a volá k novému životu z víry, ke každodennímu pokání a k následování.
Vycházejíc z tohoto pojetí a v souladu s pověřením Konkordie k věroučným rozhovorům se regionální skupina Jižní Evropa zabývala otázkami praxe křtu. Toto pověření bylo v Konkordii dáno článkem 37 a upřesněno valným shromážděním v Driebergen r. 1981. V regionální skupině Jižní Evropa byly zastoupeny následující církve:
 1. Svaz evangelických církví v NDR (od r. 1991 EKD)
 2. Chiesa Evangelica Valdese, Itálie
 3. Zemská evangelická církev Bádenska, SRN
 4. Evangelická luterská církev Bavorska, SRN
 5. Českobratrská církev evangelická, ČR
 6. Evangelická církev Německa (EKD), SRN
 7. Evangelická církev a. v. v Rakousku
 8. Evangelická církev ve Falci, SRN
 9. Evangelická církev v Porýní, SRN
 10. Evangelická církev a. v. v Rumunsku
 11. Zemská evangelická církev ve Württenbersku, SRN
 12. Evangelická luterská církev Slovinska
 13. Synoda Evangelicko-reformované církve v Bavorsku, SRN
 14. Luterská církev v Maďarsku
 15. Stálá rada luterské a reformované církve Francie
 16. Reformovaná křesťanská církev v Jugoslávii
 17. Křesťanská reformovaná církev, Slovenská republika
 18. Reformovaná církev v Maďarsku
 19. Slezská evangelická církev a. v., ČR
 20. Švýcarský svaz evangelických církví
 21. Slovenská evangelická církev a. v. v Jugoslávii
 22. Slovenská evangelická církev a. v., Slovenská republika

Regionální skupina Jižní Evropa se v letech 1984 - 1986 třikrát sešla k věroučným rozhovorům nad tématem Reformační chápání křtu a problémy praxe křtu dnes. Přitom se projednávaly základní otázky současného pojetí křtu a rozdílné křestní praxe v různých církvích a společenských kontextech. Přitom byly rovněž vzaty v úvahu výsledky bilaterálních a multilaterálních rozhovorů, zejména dokument ekumenické konvergence vyhlášení o Křtu, eucharistii a úřadu (Lima 1982).
Předkládaný revidovaný text vychází z výsledku práce regionální skupiny Jižní Evropa v Gallneukirchen z 26. února 1986. Revidované znění bylo vypracováno podle pozměňovacích návrhů předložených 5. skupinou na valném shromáždění ve Štrasburku (18. - 24. 3. 1987) a s ohledem na stanoviska církví (1988 - 1992). Exekutivní výbor je schválil dne 28. 10. 1993 a poté bylo předloženo vídeňskému valnému shromáždění Leuenbergského společenství církví. To text přijalo v předloženém znění. Věroučné rozhovory tedy vedly k následující shodě v teologickém chápání a církevní praxi.

Obsah


Usnesení valného shromáždění z 9. 5. 1994

Valné shromáždění přijímá závěr rozhovorů Leuenbergského společenství církví "Křest v učení a praxi" ve znění z 9. května 1994 a prosí církve Leuenbergského společenství církví o recepci tohoto výsledku věroučných rozhovorů.