O času milosti a budoucích věcech.

Vyznání a základní texty > Konfesí bratrská > O času milosti a budoucích věcech.

(Dvacátý artikul)
1. O času pak milosti, na závírku všeho učí tomu, aby lidé o něm věděli, že dokavadž jsou zde živi, mají jej od Boha sobě daný k tomu, aby v něm Pána Boha svého, milosti, milosrdenství i lásky jeho hledali i nabývali, a tak spasení svého zde v Kristu docházeli. Jakož o tom apoštol v svém kázaní oznámil řka:1) Bůh vyměřil lidem uložené časy a cíle přebývání jejich, aby (tak po ten čas) hledali Boha, zdaby snad makajíce mohli nalezti jej. A Bůh skrze proroka pověděl:2) V Čas milosti vyslyším tě, a v den spasení spomohu tobě3). Aj nyní jest čas příhodný (dí apoštol), aj nyní dnové spasení.
2. Protož snažně lidu napomínají, aby dokudž jsou živi a zdrávi a tento čas milosti od Boha zde mají, pravé pokání činili, životů polepšili, s Bohem v mír4) a v pokoj vcházeli, svědomí svá skrze přisluhování Kristovo v církvi pokojili a v tom ubezpečení přijtmali, že jim Bůh pro Krista milostiv jest a všecky hříchy jejich odpouští. V tom pak již cele ustaveni jsouce a v dobrých skutcích (ku pojištění a utvrzení milosti té5)) věrně pracujíce, aby v naději jisté očekávali toho6), že po smrti duše jejich konečně vzaty budou od angelů, jako duše onoho dobrého a věrného Lazara7), do odpočinutí království nebeského, aby byly tu, kdež jest Pán a Vykupitel jejich8) Kristus Ježíš, a potom v den vzkříšení s těly svými zase spojeny budou, k radosti a k slávě nevýmluvné. Nebo na soud nepřijdou, ale půjdouť (s potěšením velikým) z smrti do života9). A o takovém napomínání dí apoštol:10) Napomínejte se vespolek po všecky dny, dokavadž se dnes jmenuje; aby někdo nebyl zatvrzen oklamáním hřícha. Opět dí:11) Vcházímeť zajisté v odpočinutí, my, kteříž sme uvěřili (totiž uposlechli hlasu Božího za času).
3. Také učí tomu, aby to každý znal a za jistou věc držel, že sejdeli člověk z tohoto světa v hříších a v skutcích zlých, bez pravého pokání12) a víry13), že duše jeho po smrti jistě se do pekla dostane, jako i onoho hříšného bohatce, kdežto žádné krůpěje milosti nebude, a v den soudný že uslyší převelmi hrozný hlas od Syna Božího řkoucí:14) Jděte odemne zlořečení do ohně věčného, kterýž připraven jest ďáblu i angelům jeho. I půjdou ti, kteříž zlé věci činili, na vzkříšení soudu15).
4. Protož učí a ustavičně napomínají, aby žádný pokání svého a k Bohu se obrácení neodkládal do starosti své, aneb do nemoci, v hříších neb v libosti těla a světa sobě za tím povoluje. Nebo psáno jest:16) Pamatuj na Stvořltele svého ve dnech mladosti své, prvé než nastanou dnové zlí. A jinde dí:17) Neprodlívej obrátiti se ku Pánu, aniž odkládej den ode dne. Nebo náhle vyjde hněv Páně, a když se ubezpečíš, potřín budeš a v čas pomsty zahyneš.
5. Kdožby pak po přijaté milosti Boží a uptání se dobrého svědomí zoumyslně a dobrovolně v hříchy ubíhal, a všemi milostnými napomínáními (aby sobě v čas usmyslil) pohrdalby a jich sobě nevážil, nýbrž zoufale a slepě na milost Boží hřešil18), bez pokání až do poslední smrtedlné hodiny by trval, a tu teprv hrůzou smrti a pekla probuzen jsa, pozdě by se chtěl káti a Pána Boha za smilování žádati: o takovém (což s bolestí pravíme) nesnadno jest věřiti, aby při něm bylo pravé ku Pánu Bohu se obrácení; a protož že strach jest, aby se na takovém nenaplnilo to, což Bůh skrze Micheáše proroka pověděl:19) Volati budou k Hospodinu a nevyslyší jich, ale skryje tvář svou před nimi v ten čas; tak jakž oni vykonávali zlá předsevzetí svá, nechtíce totiž slyšeti hlasu Božího, když k nim ruce své přes celý den vztahoval, a hojný i prostranný čas milosti dával20). Protož dí Duch svatý:21) Dnes uslyšelilibyste hlas jeho, nezatvrzujtež srdcí svých, jako při onom popuzení, v den pokušení toho na poušti.
6. Této rady a tohoto převelmi potřebného naučení aby každý za času požíval, chceli se nejhroznějšího nebezpěčenství uvarovati a o spasení své nepřijíti, k tomu s pilností naši kazatelé z základu Pisem Svatých napomínají. A jest se jistě čeho hrozně báti, aby hodných odplat věčné smrti spravedlivě nevzal každý ten, kdožby čas ku pokání od Boha sobě milostně propůjčený tak lehkomyslně a zoufale zmrhal. Jakož o tom i svatý Ambrož mezi mnohými jinými řečmi svými takto pověděl: Kdož v nemoci své při poslední hodině pokání by činil, a i hned rozhřešen byl a jde, to jest vychází z těla, pravím vám, neodpíráme jemu toho, čehož žádá; ale nesmím říci by se dobře odsud bral; nesmím; nepřipovídám, nepravím, nechci vás zklamati, nechci podvésti, neslibuji za to. A což, pravím, že bude zatracen? nepravím, aniž pravím, by spasen byl. I povíšliž mi co jiného, velebný biskupe? Coťbych měl povědíti, nevím. Pověděl sem, že nesmím tak mnoho na sebe vzíti (totiž říci něco jistého na kteroukoli stranu), neslibuji, naprosto nevím o Boží vůli. Chcešliž bratře jist sebou býti a té nejistoty ujíti, čiň pokání, dokudž jsi zdráv; pakli teprv pokání činiti budeš, kdyžby hřešiti nemohl, hříchové tě opustili a ne ty opustils je.
7. Avšak (proto aby sobě žádný nezoufal), učí, že kdyžby i při poslední hodině znamení pravého pokání při kom se ukázalo, (což řídké bývá, nebo pravé jest to, což svatý Pavel napsal:22) A toť prý učiníme, dopustíli Bůh), že ten nemá bez potěšení a zprávy potřebné zanecháván býti. Nebo čas milosti trvá, dokudž tento život trvá. Čehož i sv. Ambrož posvědčuje pravě: Dokud život jest v těle, při žádném nesluší zanedbávati potřebné zprávy, a též o žádného nenáleží pochybovati spasení. A protož, dokudž života stává, pamatovati sluší na ono prorocké i apoštolské promluvení:23) Dnes uslyšelllibyste hlas jeho, nezatvrzujtež srdcí svých. K čemuž naši kněží pilně napomínají, aby všickni této milostné rady uposlechnouce, rychle pokání činili, a dříve nežli se slunce zatmí24), a hory temnosti přikvačí; zanechajíce vetchostí hříchů, k Bohu se s pravou doufanlivostí a srdečným voláním obrátili a věrně se přičinili, aby od slávy života věčného odstrčeni nebyli, ale Krista i jeho sv. říše zde oučastni jsouce a v tom setrvajíce, na věky radovati se mohli. Amen.


1) Sk 17,26.27.
2) Iz 49,8.
3) 2Kor 6,2.
4) 2Kor 5,20.21.
5) 2Pt 1,10; 1J 4,17.
6) Tt 2,13.14.
7) L 16,22.
8) J 12,26; 14,3; 17,24.
9) J 5,24.
10) Žd 3,13; 10,25; 1Te 5,11.
11) Žd 4,2.
12) Mt 7,23; L 13,5.
13) Mk 16,16; J 3,18.
14) Mt 25,41.
15) J 5,29.
16) Kaz 12,1.
17) Sír 5,8.9.
18) Žd 10,26.
19) Mi 3,4.
20) Př 1,24; Iz 65,2; 66,4.
21) Ž 95,7; Žd 3,7.8.
22) Žd 6,3.
23) Ž 95,7; Žd 3,7.
24) Kaz 12,2.