Svatba

Průvodce Českobratrskou církví evangelickou > Svatba

Právně se manželstvím rozumí trvalé společenství muže a ženy, které je uzavřeno svobodným a úplným souhlasným prohlášením snoubenců. Prohlášení musí být učiněno buď před matričním úřadem nebo orgánem církve či náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Tolik suchá litera zákona č. 91/1998 Sb.
ČCE chápe manželství jako dobrý boží řád. Snoubenci uzavírají manželství na základě svého rozhodnutí sdílet společný život v lásce a věrnosti, navzájem se respektovat, tolerovat a pomáhat si nést těžkosti života. Toto rozhodnutí pak snoubenci před Bohem a před druhými vyjádří ve svém svatebním slibu. Svatební slib a požehnání manželství tvoří jádro svatebního obřadu.

příprava na manželství

Příprava na manželství mívá podobu rozhovorů, které vede farář či farářka se snoubenci. Farář konající tuto přípravu nemusí být nutně totožný s farářem oddávajícím.
Způsob vedení předsvatebních rozhovorů a taktéž i jejich počet není závazně stanoven. Rozhovory se týkají křesťanského pojetí manželství, křesťanského života, dokumentů a formálních náležitostí nezbytných k uzavření sňatku, situace snoubenců, jejich představ o průběhu svatebního obřadu atd. Zvláštní pozornost bývá věnována svatebnímu slibu, na jehož formulaci mohou snoubenci participovat.

svatební obřad

Každé bohoslužebné shromáždění je jedinečné a jedinečný je i každý svatební obřad. Je však dána určitá jeho struktura, která obsahuje: modlitby, čtení Písma, zvěstování slova božího (kázání), samotný akt oddání a požehnání.
Prostor pro užití hudby je široký a variabilní, záleží na konkrétní domluvě snoubenců a oddávajícího.
Je-li přítomen fotograf, je na místě, aby se s oddávajícím předem domluvil, kdy je fotografování vhodné.

místo a čas svatebního obřadu

Svatební shromáždění se obvykle koná ve sboru, jehož jsou snoubenci nebo jeden z nich členem. V jiném sboru se může konat s vědomím příslušných staršovstev. Shromáždění obvykle probíhá v kostele či modlitebně; věříme však, že Bůh je přítomen ve shromáždění věřících kdekoliv, a tak je možné sňatek uzavřít i mimo chrámový prostor, na jiném vhodném místě.
Svatební shromáždění se může konat v kterýkoli den včetně neděle, kdy jej lze zařadit
do rámce nedělních bohoslužeb.

formální náležitosti

Církevní sňatek = uzavření manželství před orgánem církve podle českého právního řádu. Občanský sňatek = uzavření manželství před orgánem veřejné správy podle českého právního řádu.
Snoubenci, kteří se rozhodli pro církevní sňatek si na matričním úřadě vyzvednou a vyplní příslušné formuláře (Dotazník k uzavření manželství a Žádost o vydání osvědčení). Na základě těchto dokumentů vydá matriční úřad v místě konání sňatku Osvědčení potvrzující, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření církevního sňatku. Toto osvědčení, jež nesmí být starší tří měsíců, faráře opravňuje k vykonání církevního sňatku.
Po uzavření sňatku je orgán církve, před nímž k uzavření manželství došlo, povinen bez odkladu doručit Protokol o uzavření manželství matričnímu úřadu příslušnému podle místa uzavření manželství. Matriční úřad poté vystaví Oddací list.
Byl-li uzavřen občanský sňatek před veřejnou správou, může ještě následovat požehnání manželství v kostele. Požehnání manželství pak není spojeno s právními náležitostmi.
Pro sňatek uzavíraný v ČCE není podmínkou, aby snoubenci (jeden či oba) byli členy ČCE či jiné křesťanské církve. Svatebními bohoslužbami je se souhlasem staršovstva možno posloužit i těm, kdo nejsou členy církve, pokud upřímně touží po božím požehnání.

kdo je v ČCE oprávněn vykonat (uzavřít) sňatek

Církevní sňatek může uzavřít farář či farářka, jimž byl udělen dekret volitelnosti. Souhlas s konáním obřadu vyjadřuje staršovstvo sboru, v němž je sňatek uzavírán.

sňatek rozvedených

Rozvod je zářezem v lidském životě, pádem, který – bez ohledu na míru zavinění – poznamenává oba manžele i jejich děti. Podíl viny na rozpadu manželství je třeba brát vážně. Avšak stejně vážně je třeba chápat zvěst o boží milosti a odpuštění. Ve světle odpuštění a možnosti nového začátku lze v ČCE požehnat manželství rozvedených. Předsvatební rozhovor může být příležitostí k vyznání podílu viny a k zvěstování odpuštění. Rozhovor tohoto druhu nemá být výslechem či poukazováním na morální slabiny; charakterem se blíží spíše zpovědi.

ekumenický svatební obřad

Snoubenci různého křesťanského vyznání mohou požádat o ekumenický svatební obřad. Tento obřad společně vedou duchovní obou církví.
Jde-li o manželství římského katolíka s pokřtěným nekatolíkem, pak se podle Kodexu kanonického práva uzavírá manželství v katolickém kostele za podmínek daných Kodexem.
Farář i sbor jsou svědky manželství.
( Gabriela Horáková )