Křesťanská služba

Průvodce Českobratrskou církví evangelickou > Křesťanská služba

Po roce 1948 byla organizovaná Křesťanská služba jedinou možnou formou služby církve potřebným. Brzy po komunistickém převratu byla zrušena Česká Diakonie a církev tak neměla možnost působit v sociální oblasti. Křesťanská služba tak trochu „suplovala“ toto poslání. Ale nebylo možné je plnit v té míře, jak to činila a dnes již opět činí instituce Diakonie ČCE, a to i proto, že Křesťanská služba byla vždy službou sborovou, dobrovolnou a bezplatnou.

k čemu byla dobrá

Křesťanská služba měla na zřeteli potřebné členy církve, sboru, mapovala situaci členů sboru, soustředila se především na staré a opuštěné. Někde organizovala ve sborech bazary a sbírky, z jejichž výtěžku čerpala prostředky na finanční výpomoc potřebným, na obdarování jubilantů; dále zajišťovala pohoštění při nejrůznějších sborových či seniorátních setkáních apod.

co v současnosti křesťanská služba dělá, dělat může a jaký má smysl ještě dnes, kdy činnost Diakonie ČCE byla obnovena

Její význam vidím především v kontaktu se členy sboru, kteří jsou staří, osamocení, s těmi, kteří se ocitli na okraji sboru, ať už z důvodu nezájmu anebo z důvodu nemoci a nemohoucnosti. Nejčastěji u příležitosti narozenin jim členové křesťanské služby přinášejí gratulace, sborové dopisy a drobné dárky (květiny, Hesla Jednoty bratrské, sborový časopis, sladkosti, v poslední době také např. nástěnný kalendář vydávaný ČCE, příručku Na každý den, Evangelický kalendář či jiné knihy z evangelických nakladatelství…) a tím jim dávají najevo, že o nich sbor ví, že má o ně zájem. Upozorňují také na to, že tu sbor existuje, že tito členové sboru mají možnost přijít, jsou zváni, pokud mají zájem o bohoslužby či o jiná sborová setkání. To je ta úplně základní forma činnosti.
Z takových návštěv potom někdy vzejdou další úkoly Křesťanské služby: objeví se potřební, jimž sborová Křesťanská služba může zajistit dovoz na bohoslužby, nebo se ukáže, že někteří už nemohou žít sami a je třeba jim pomoci hledat řešení. (A tu je možné poukázat na zařízení Diakonie ČCE, penziony pro seniory, sjednat pečovatelskou službu, pobyt či návštěvu v rehabilitačním zařízení apod.) Někdy je třeba zajistit pomoc s úklidem, s nákupy. Toto lze ovšem pouze krátkodobě, pokud se podaří pro tuto pomoc získat někoho z řad mládeže anebo fyzicky schopného dobrovolníka. Žel nelze takto pomoci na delší časové období, neboť, jak již řečeno, jedná se o službu dobrovolnou a bez nároku na odměnu a pro takovou se těžko hledají ochotné ruce. (Mladí lidé nemají čas anebo peníze a raději vyhledávají placené brigády, starší nemají k tomu potřebné síly anebo jsou vytíženi u vnoučat, ve své vlastní rodině apod.) Je třeba pamatovat, že Křesťanská služba není pečovatelská služba. (Často může pouze odkázat v místě bydliště ať už na státní zařízení či na službu Diakonie ČCE nebo Charity.)

kdo Křesťanskou službu tvoří

Jsou to zpravidla sestry ze sboru, většinou důchodkyně (ojediněle muži), kdo projeví ochotu k této činnosti a mají obdarování vyslechnout členy sboru, udělají si čas na to, aby s nimi poseděly, promluvily a případně zjistily, co ten který potřebuje; a dokáží posoudit, nakolik je žádaná pomoc v silách Křesťanské služby.

jak se daří či nedaří tuto službu uskutečňovat

Velkou překážkou i této „drobné“ službě je, zvláště ve velkoměstě, anonymita a ze strany navštěvovaných velká nedůvěra a ostražitost vůči cizím lidem. Proto se čím dál častěji setkáváme s odmítnutím návštěvy v domácnosti. Tím je přímý kontakt s osamocenými obtížnější. I po telefonickém hovoru se někdy stane, že člen sboru si vyžádá raději poslat gratulaci poštou nebo vhodit do schránky v domě. Ohrožení a nebezpečí zde skutečně je, mnohé obavy jsou oprávněné, neboť jsou založeny na vlastních zkušenostech s okradením či přepadením. Zvláště z tohoto důvodu se působení Křesťanské služby v posledních letech velmi ztížilo. Tomu lze čelit jedině tak, že se mezi členy Křesťanské služby a navštěvovanými vytvoří osobní vztah, vztah důvěry. Toho lze dosáhnout tehdy, když se každý člen Křesťanské služby trvale a pravidelně věnuje konkrétním osobám. Po několikáté návštěvě již pomíjejí obavy i strach a člen Křesťanské služby je vítán.
Přes všechna úskalí, která s sebou přináší nová doba, má práce Křesťanské služby ve sborech své místo a je nezastupitelná, neboť Křesťanská služba prostředkuje starším a osamělým členům sboru kontakt se sborem ČCE, což není úkolem Diakonie ČCE. Smyslem a náplní práce Křesťanské služby v současnosti je pozvat okrajové a osamělé členy do sboru, příp. zajistit dovoz a odvoz, domluvit návštěvu faráře, pokud o ni mají zájem, pomodlit se s těmi, kteří modlitbu žádají, nabídnout kazety s nahranými bohoslužbami anebo psaná kázání, zajistit jednorázovou pomoc fyzickou, někdy i finanční, navštívit nemocné v nemocnici. Při těchto kontaktech se mohou odkrýt další problémy a otázky a Křesťanská služba může zprostředkovat jejich řešení či pomoc. Křesťanská služba by měla vždy vědět, kam potřebného nasměrovat, mít přehled o sociálních službách a zařízeních v místě a nejbližším okolí, sbírat zkušenosti s jednotlivými zařízeními; zároveň by neměla člena sboru po jeho umístění do sociálního zařízení ztratit ze zřetele, nadále by s ním měla udržovat kontakt, ať už písemně či formou návštěv.
(Abigail Hudcová)