Diakonie ČCE

Průvodce Českobratrskou církví evangelickou > Diakonie ČCE

Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) vznikla 1. června 1989. Je zvláštním zařízením církevní služby Českobratrské církve evangelické pro poskytování sociálních služeb. Svým založením navázala na činnost České Diakonie (celým názvem: Česká Diakonie, spolek evanjelický pro ošetřování nemocných a chudých), která vznikla v roce 1903 a působila až do roku 1952, kdy byly zrušeny všechny spolky v komunistickém státě. Následně církve nesměly organizovat sociální službu, avšak uvnitř některých sborů ČCE existovala určitá forma sociální práce v podobě Křesťanské služby vykonávané zpravidla dobrovolníky. V církvi se vytvořilo neformální uskupení odborníků i laiků, kteří promýšleli různé možnosti sociální práce církve – diakonické práce. Mírná změna v chování státu vůči církvím na počátku roku 1989 našla připravenou skupinu lidí ochotných vytvořit opět Diakonii a pracovat v ní.
V současné době je Diakonie ČCE z právního hlediska samostatnou křesťanskou, nestátní neziskovou, veřejně prospěšnou organizací, která poskytuje široké spektrum sociálních služeb a usiluje o spolupráci s obdobně zaměřenými organizacemi v sociální oblasti.

poslání Diakonie ČCE

Posláním Diakonie Českobratrské církve evangelické (z řeckého ''diakonein' – sloužit) je poskytovat sociální a pastorační péči osamělým, ohroženým, nemocným a jinak potřebným lidem. Tato služba vychází z víry, že Bůh má zájem o každého člověka a chce, aby každý člověk měl materiální a duchovní podmínky pro svobodný a důstojný život. To prokázal ve svém Synu Ježíši Kristu, který se ztotožnil se slabými, nemocnými, opuštěnými i zavrženými lidmi a sloužil jim. Podle Kristova příkladu a z Jeho pověření Diakonie ČCE koná svou službu. Proto je jejím cílem pomáhat všem potřebným lidem, nejen křesťanům, a umožnit tím jejich začlenění do plnohodnotného života ve společnosti. Zároveň jsme si vědomi toho, že takováto činnost je naší lidskou odpovědí na boží milosrdné konání s námi.
Diakonie ČCE poskytuje pomoc komplexní a kontinuální na odborné úrovni. Vede své pracovníky k tomu, aby soustavně doplňovali své vzdělání a zkušenosti. Kvalita poskytovaných služeb vychází z principu péče orientované na individuálního klienta, na uspokojení všech jeho potřeb zdravotních, sociálních, duševních i duchovních. Je založena na úctě k jedinečnosti a důstojnosti každého člověka.
Diakonie ČCE působí na území celé České republiky. Ve svých střediscích se zaměřuje na péči o starší občany, dlouhodobě nemocné a lidi s postižením. Pomáhá rodinám, které se o své nesoběstačné členy chtějí starat. V centru pozornosti jsou i děti a mladí lidé s různými problémy a handicapy, děti zanedbávané, někdy i opuštěné svými rodiči. Věnuje se i lidem v těžkých životních situacích, s problémy v oblasti duchovní, psychické či sociální, jednotlivcům či rodinám v krizi. Organizuje též humanitární pomoc po katastrofách. V současné době má Diakonie ČCE 33 středisek.

služby pro seniory a klienty se zdravotním postižením

Diakonie ČCE provozuje řadu zařízení pro seniory, od klasických domovů odpočinku ve stáří až po typy domů pro seniory s dočasným pobytem nebo s intenzivní nepřetržitou službou, denní stacionáře, oddělení pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou či demencemi, hospic aj. Poskytuje také pomoc lidem v jejich přirozeném domácím prostředí, často v kombinaci s pobytovým typem péče.
Pobytové služby pro seniory poskytují jednak tři velká střediska Diakonie ČCE – v Krabčicích, Myslibořicích a Sobotíně, z nichž každé poskytuje služby 140–150 uživatelům, a jednak střediska velikostí menší, ovšem nikoli významem a přínosem – Brno, Dvůr Králové, Libice, Ostrava, Písek, Praha, Přelouč, Příbor a Rýmařov. Do této skupiny středisek dále patří hospic pro těžce nemocné a umírající ve Valašském Meziříčí, středisko Betlém v Kloboukách u Brna, které se věnuje trvalé péči o lidi s těžkým zdravotním postižením, a středisko Betanie v Náchodě – domov určený pro občany trpící progresivní formou roztroušené sklerózy.
Střediska pečovatelské a ošetřovatelské péče jsou v Brně, Dvoře Králové nad Labem, Jablonci nad Nisou, Libici nad Cidlinou, Merklíně, Ostravě, Písku, Praze, Příboře, Rýmařově, Sobotíně, Valašském Meziříčí a Vsetíně.

služby pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením

Zařízení s tímto zaměřením zpravidla začínají se službami pro děti. Ty však dospívají a střediska se musejí vyrovnávat s novými nároky klientů i jejich rodin Při střediscích je rozvíjena řada dalších aktivit (speciální školy, chráněné dílny, chráněné bydlení, poradny rané péče, aj.).
Péči lidem s mentálním a kombinovaným postižením poskytuje třetina středisek Diakonie ČCE – Brno, Čáslav, Merklín, Javorník, Klobouky – Morkůvky, Litoměřice, Ostrava, Plzeň, Praha-Michle, Praha-Stodůlky, Praha-Strašnice, Soběslav, Uherské Hradiště a Vrchlabí.

sociálně intervenční služby

Cílem práce středisek poskytujících sociálně intervenční služby je pomoc lidem v těžkých životních situacích a co nejrychlejší integrace těchto lidí do běžného života. Pro tyto služby je charakteristická pružnost, operativnost, schopnost rychle se přizpůsobit momentálním naléhavým potřebám klientů, vycházejícím z jejich sociální situace či psychického stavu. Sem patří SOS centra, kam lidé mohou zavolat či přijít a svěřit se svými problémy, azylové domy pro týrané ženy a matky s dětmi, nízkoprahová střediska pro děti a mládež nacházející se v problematickém sociálním a rodinném prostředí. Jedná se o střediska v Jaroměři, Javorníku-Travné, Litoměřicích, Mostě, Ostravě, Plzni, Praze a Rokycanech.

další služby

Poskytovány jsou služby zrakově postiženým ve středisku v Praze, probíhá práce s uprchlíky v ČR, je poskytována humanitární pomoc po katastrofách v ČR, úsek vzdělávání při ústředí Diakonie ČCE organizuje akreditované kurzy zaměřené k sociální práci, atd.
Bližší a aktualizované informace o Diakonii ČCE lze získat na www.diakoniecce.cz.
(Pavel Vychopeň a Vojen Syrovátka)