Bible kralická - Ž 119,89-96

Ž 119,89 Lamed Na věky, ó Hospodine, slovo tvé trvánlivé jest v nebesích.
Ž 119,90 Od národu do pronárodu pravda tvá, utvrdil jsi zemi, a tak stojí.
Ž 119,91 Vedlé úsudků tvých stojí to vše do dnešního dne, všecko to zajisté jsou služebníci tvoji.
Ž 119,92 Byť zákon tvůj nebyl mé potěšení, dávno bych byl zahynul v svém trápení.
Ž 119,93 Na věky se nezapomenu na rozkazy tvé; jimi zajisté obživil jsi mne.
Ž 119,94 Tvůjť jsem já, zachovávejž mne; nebo přikázaní tvá zpytuji.
Ž 119,95 Očekávajíť na mne bezbožní, aby mne zahubili, já pak svědectví tvá rozvažuji.
Ž 119,96 Každé věci dokonalé vidím skončení; rozkaz tvůj jest přeširoký náramně.