Bible kralická - Ex 20,5.6

Ex 20,5 Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne,
Ex 20,6 A činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.