Bible kralická - Mt 3,2

Mt 3,2 A řka: Pokání čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské.