Bible kralická - Mt 18,1

Mt 18,1 V ten čas přistoupili učedlníci k Ježíšovi, řkouce: Kdo pak jest větší v království nebeském?