Bible kralická - Dt 6,4.5

Dt 6,4 Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest.
Dt 6,5 Protož milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své.