O postech

Vyznání a základní texty > Konfesí bratrská > O postech

(Osmnáctý artikul)
1. Osmnácté učí o pravých postech křesřanských, že jsou zevnitřní skutek víry, v příčinách a potřebách zvláštních do času dobrovolně zvolený, kterýž záleží v trápení těla, zdržováním se do jistého času od všelijakých věcí tělu pohodlných (a zvláště od pokrmů a nápojů). A tak jest ponižování se před Pánem Bohem, s vykonáváním modliteb vroucích a almužen svatých.
2. A ti postové že mezi křesťany mají držáni a zachováváni býti podle možnosti, příčin a potřeb, všech spolu1), i jednoho každého obzvláštně2), kteréhokoli času, bez pokrytství a falešného náboženství3). Jakož o tom dí svatý Pavel:4) Ve všem stavějíce se, jakožto Boží slnžebníci, v bděních, v postech atd. A Pán dí:5) Tehdyť se budou postiti. Opět řekl apoštol:6) Abyste se (prý) uprázdnili ku postu a k modlitbě.
3. Také učí, že půst nezáleží na rozdíle pokrmů, ale jakž na zdržování se do času od všelikého jídla a pití, tak na skrovném a středmém toho obého užívání; anobrž předně na tom, jak neb proč, a jakým úmyslem neb duchem to kdo činí.
4. Jakýmby pak věrní úmyslem neb jakým spůsobem měli se užitečně a Bohu líbezně postiti, a jakého se postu vystříhati, o tom tak smyslí i učí, jakž proroci7) psali, i sám Kristus Pán naučení zjevně dává v svém kázaní.
5. Též co se dotýče pokrmů, vyučují, že se každý zpraviti má učením Pána Krista, kterýž svolav k sobě zástupy řekl jim:8) Slyšte a rozumějte; ne to, což v ústa vchází, poškvrňuje člověka, ale což z úst pochází, toť poškvrňuje člověka, t. j. hříšného činí. Též i učením apoštolským, kteréž takto zní:9) Vímť a ujištěn jsem v Pánu Ježíši, že nic nečistého není samo z sebe; než tomu, kdož tak soudí, že by nečisté bylo, jemuž nečisté jest; ale býváliť rmoucen bratr tvůj pro pokrm, již nechodíš podle lásky. Nepřivozujž k zahynutí pokrmem svým toho, za kteréhož jest Kristus umřel; nebudiž v porouhání dáno dobré vaše. Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spraredlnost a pokoj a radost v Duchu svatém. Jsouť ovšem při tom svobodni křesťané, avšak pokudžby mdlým bratřím k urážce nebyli. Protož dokládaje apoštol dí:10) Všecko zajlsté čisté jest, ale zlé jest člověku, kterýž jí s pohoršením. A jinde praví:11) Nečiníť pak nás pokrm vzácných Bohu. Nebo budemeli jísti, nic tím lepší nebudeme; a nebudemeli jísti, nic horší nebudeme.


1) Iz 58,5.6; Sd 20,26; Jl 8,12; Jon 3,5.7; 1Kr 7,6; 2Kr 1,11.12; 1Pa 10,12.
2) Ex 34,28; 2Kr 3,35; 12,16; Est 14,2; Ž 35,13; Mt 4,2; Mt 9,14; Sk 14,23; Iz 58,3; Mt 6,16n.
3) 2Kor 6,4.5; 11,27.
4) Mt 9,15; Mk 2,20; L 5,35.
5) 1Kor 7,5.
6) Iz 58,6; Za 7,5.
7) Mt 6,16.17.
8) Mt 15,10.11; Mk 7,18.19; Sk 10,15.
9) Ř 14,14; 1Kor 8,8; 1Tm 1,4.5; Tt 1,15.
10) Ř 14,20.
11) 1Kor 8,8.