O slovu Božím, zvláště o druhé částce jeho, totiž o svatém evangelium

Vyznání a základní texty > Konfesí bratrská > O slovu Božím, zvláště o druhé částce jeho, totiž o svatém evangelium

(Desátý artikul)
1. A poněvadž služebníkům církve šafářství1) Nového Zákona2), slova i svátostí, zřízeně svěřeno jest, jejichžto rtové ostříhati mají umění, a z úst jejichž na Zákon Páně vzeptání se díti3); z té příčiny desáté učí o slovu Božím, že jest služebnost od Krista Pána ustavená a přikázaná, v níž se zvěstuje a káže plná vůle Boží k spasení potřebná a Písmy Svatými ohlášená. Pán Kristus zajisté učedlníkům svým řekl:4) Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. A svatý Petr o témž dí:5) Nám přikázal kázati a lidu svědčiti.
2. A ta služebnost že jest přednější, větší a potřebnější k spasení, nežli svátosti, podle povědění svatého Pavla, kterýž takto dí:6) Neposlal mne Kristus křtíti, ale evangelium kázati, totiž předně a prvotně. Nebo skrze samo čisté evangelium a kázaní jeho víra vnitř Duchem svatým vštípena bývá, ano i pravý smysl Boží a Kristův při všech věcech spasitedlných, až i při svátostech z téhož slova Božího pochází. Musíť zajisté kázaní svatého evangelium všecky jiné služby předcházeti při lidu rozumu došlém, (čehož důvod při oněch obrácených, jichž bylo okolo tří tisíců7), též při Korneliovi8) a při komorníku9), aby mohl příkladem Filipovým každý tázán býti: Věříšli celým srdcem, slušíť: totiž svátostmi posloužiti, kdyžby víra v srdci štípena byla. Neboť bez slyšení Božího, jenž jest moc Boží k spasení10), k víře a k spasení vědomě nepřijde, podle co apoštol dí:11) Víra z slyšení (totiž pochází) a slyšení skrze slovo Boží. A opět:12) Kterak uvěří tomu, o němž neslyšeli?
3. Z kteréžto příčiny naši kněží největší péči o to mají, aby v našich křesťanských shromážděních pilně slovo Boží bez přimíšení přílepků, neb ustanovení a nálezků lidských, lidem kázali. Pročež i evangelia svatá i jiná písma podle zvyku starobylého, jazykem srozumitedlným a přirozeným čítají, a lid k slyšení slova Božího do zborů s pilností choditi učí, aby pilným učením a kázaním evangelium svatého lid nejprvé pokání a víře před sloužením a užíváním svátostí vyučovali, a tudy jej k přijímání svátostí způsobovali. A tak též při sloužení svátostmi i po službách vyučují hodnému chození v povoláních jejich, podle toho, což Pán dí:13) Učíce je zachovávati všecko, což sem koli přikázal vám.
4. Přitom také velmi potřebně a pilně učí, aby rozdíl znám byl mezi přisluhováním Zákona Starého a přisluhováním Zákona Nového neb evangelium: Totižto, že přisluhování Zákona Starého jest přisluhování litery zabíjející, smrti a pomsty, anobrž přisluhování pomíjejicí; ale přisluhování Zákona Nového aneb evangelium svatého jest přisluhování spravedlnosti, života a ducha slávy, skrze Pána Jezukrista, přisluhování milosti a smlouvy nové. O čemž apoštol dí:14) Litera zabíjí, ale duch obživuje. A Pán Kristus praví:15) Slova, kteráž já mluvím vám, duch a život jsou.


1) 1Kor 4,1.
2) 2Kor 3,6.
3) Mal 2,7.
4) Mt 28,19; Mk 16,15; J 15,16.
5) Sk 10,42.
6) 1Kor 1,17.
7) Sk 2,4.
8) Sk 10,47.
9) Sk 8,37.
10) Ř 1,16; 1Kor 15,1.2.
11) Ř 10,17.
12) Ř 10,14.
13) Mt 28,20.
14) 2Kor 3,6.7.8.
15) J 6,63.

Vyznání a texty (sekce)

O slovu Božím, zvláště o druhé částce jeho, totiž o svatém evangelium (článek)

Navigace