Nová agenda ČCE

Liturgie > Nová agenda ČCE

Návrh obsahu nové agendy ČCE připravované Poradním odborem liturgickým

I. Služby slova a stolu Kristova

 1. Vysvětlení
 2. Jednotlivé části bohoslužeb
 3. Bohoslužebné formuláře

II. Křest

 1. Vysvětlení
 2. Jednotlivé prvky křestního shromáždění
 3. Formuláře bohoslužeb se křtem
  1. křest dítěte
  2. křest dospělého

 4. Obnova křestního vyznání

III. Konfirmace

 1. Vysvětlení
 2. Jednotlivé prvky konfirmace
 3. Formuláře pro konfirmaci

IV. Přijetí do sboru

 1. Vysvětlení
 2. Formulář

V. Pověření ke službě v církvi

 1. Vysvětlení
 2. Formuláře pověření
  1. pověření (ordinace) kazatele a presbytera
  2. pověření členů staršovstva
  3. pověření jáhna
  4. pověření diakona
  5. pověření pastoračního pracovníka
  6. pověření sborové sestry, učitele NŠ…
  7. pověření učitele bohosloví
  8. pověření kazatele k mimosborové službě
  9. pověření ředitele Diakonie
  10. pověření členů dozorčích rad Diakonie
  11. pověření členů správních rad Diakonie
  12. ustanovení správce sboru (instalace)
  13. instalace seniora, seniorátního kurátora a členů SV
  14. instalace synodního seniora, synodního kurátora a členů SR


VI. Svatební shromáždění

 1. Vysvětlení
 2. Svatební shromáždění a jeho prvky
 3. Formuláře pro uzavření sňatku
 4. Formuláře pro požehnání manželství
 5. Formuláře pro shromáždění při výročí svatby

VII. Pohřební shromáždění

 1. Vysvětlení
 2. Formuláře pro pohřební shromáždění
 3. Pohřební shromáždění v krematoriu
 4. Ukládání urny

VIII. Bohoslužebná shromáždění na různých místech

 1. Vysvětlení
 2. Formuláře pro bohoslužebná shromáždění
  1. bohoslužby v nemocnicích, domovech, ústavech
  2. večeře Páně v rodině


IX. Pobožnosti v krizových situacích (krizové rituály)

 1. Vysvětlení
 2. Formuláře
  1. pobožnost u lůžka umírajícího
  2. domácí pobožnost při úmrtí v rodině
  3. bohoslužba po katastrofách


X. Požehnání

 1. Vysvětlení
 2. Požehnání dítěte (prezentace)
 3. Požehnání registrovanému partnerství

XI. Svěcení

 1. Vysvětlení
 2. Formuláře pro shromáždění se svěcením modliteben, zvonů, varhan…

XII. Kající bohoslužba

 1. Vysvětlení
 2. Formuláře pro kající bohoslužbu
 3. Formuláře pro osobní zpověď

XIII. „Malé formy“

 1. Domácí pobožnosti (např. štědrodenní, velikonoční, na všední den, s dětmi)
 2. Pobožnosti nejen pro mládež (Taizé, Iona)

XIV. Bohoslužba in die