Téma: Kdo je „hoden“ se zastat Ježíše?

Od: Anonym: Karel Řežábek <> ( --- )
Kdy: 30. 06. 2018 18:03
Předmět: Kdo je „hoden“ se zastat Ježíše?

Navigace: link | přehled | fórum
Kdo je „hoden“ se zastat Ježíše?
Četl jsem Prohlášení synodu z 2.6.2018 - http://synodcce.cz/category/zpravy-ze-synodu/ . Pro jednoznačnost ho níže uvádím v plném znění, včetně komentáře barevně. Je mi z něj stydno. Je ubohou úlitbou CCE vládnoucí mainstreamové vlně, aniž by CCE k tomu kdo nutil. Podstatné jsou přeci slova, případně činy – ne původ těch osob, kteří je říkají! Vždyť to je právě podstatou rasismu, že původ klade na přední místo. Synod se zachoval právě tak. Nechávám přitom stanou rozbor otázky, nakolik Slušní lidé jsou „skupina spojená s fašismem a neonacismem“ a nakolik je to jen nálepka, která se dnes v tisku a televizi s oblibou dává všem, kteří s mainstreamem nesouhlasí. Jistě to znáte: není mainstreamu příjemný, tak je: „populista, nahnědlý, extremista, fašista, neonacista,…“. Většinou naprosto bez vazby na původní obsah těchto pojmů. V podobenství o Samaritánovi (Luk 10,33) Ježíš ukazuje, že právě dobrý původ není zárukou správných činů, ba naopak. Co bychom si mysleli, kdyby přepadený, jemuž Samaritán pomohl, posléze vydal tiskové prohlášení, že od Samaritána jako nečistého žádnou pomoc nechtěl přijmout?! Ježíš mluvil i se Samaritány „se kterými ostatní neobcovali“ - viz J4, 27-42. Ba pobyl tam řadu dnů. A nyní se kdosi odvažuje, dokonce Synod církve, prohlásit, že někdo není hoden se zastat Ježíše? Když už se Synod jako vrcholný orgán ČCE nezastal Ježíše / jeho mediálního obrazu, jak učinil např. D. Duka za katolíky nebo M.Alrawi za muslimy, mohl alespoň mlčet. Bezpáteřnost CCE a její neukotvení v základních principech, projevená v tomto Prohlášení, je dalším hřebíkem do její rakve. CCE řeší prudký úbytek členů, řadu vymírajících sborů. A pak svým (zbývajícím) členům - jako hlavní prohlášení Synodu na WWW - pošle zprávu, že více než její základní hodnoty je pro ni důležité vyhovět mainstreamu. Kdyby raději mlčela, když už je nedokáže sama hájit! Jen na okraj: ve WWW Zprávách Synodu jsou podrobně popsány mnohé velmi praktické body z jeho jednání (financování, úvazky kazatelů, …), naprosto chybí jakákoliv témata dotýkající se víry, misie, myšlenek. Jen jediná – to výše uvedené prohlášení, kterým si CCE „kálí do vlastního hnízda“. Není pak divu, že CCE vymírá /umírá. Je mi to líto. S pozdravem Karel Řežábek e-mail: 13.6.2018 Prohlášení synodu Synod Českobratrské církve evangelické, který se sešel v Litomyšli ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2018, přijal toto prohlášení: „Českobratrská církev evangelická je spjata se společností, ve které žije. (Tím asi se chce říci, že nechce mít vlastní priority a vlastní názor?! Že vnímá, kam „vane vítr“ a podle toho bude vydávat prohlášení?! Před 40 lety by se napsalo: „CCE je spjata s pracujícím lidem, který pod vedením KSČ buduje socialismus“)
Proto nesmíme připustit….(je snad CCE výkonným státním orgánem , který připouští, aby se - mimo její sbory - něco dělo či nedělo?…),
aby někdo o své vlastní vůli (…a jaká vůle než vlastní je za našimi slovy a činy?..)
například určoval… (protest není určování, přičemž pobírá-li divadlo dotace z daní nás všech, je to věc veřejná a protest oprávněný…).
co smí herci hrát, nebo na co se smí diváci dívat, jak se stalo při divadelním představení Naše násilí a vaše násilí v Brně 26. 5. 2018. Nejde nám o interpretaci divadelní hry…..( a to je právě chyba. Namísto myšlenek řešíte, kdo j se jich zastal….)
Odmítáme však, aby skupiny spojené s fašismem či neonacismem používaly křesťanské hodnoty jako zástěrku pro své jednání……. (Jako bychom řekli: „Odmítám, aby mi Samaritán spojený s společností špatně věřících, od Boha nevyvolených, pomáhal, protože to je určitě jen nějaká zástěrka“….)
V následování Krista se potkávají lidé všech ras a národů, sociálního a ekonomického postavení. Proto odmítáme, aby lidé, kteří šíří nenávist …(..jak hloupě napsáno, šíření nenávisti může být téměř cokoliv, něco jako „rozvracení republiky“ za komunistů…….)
a brání svobodě,…(…svoboda je k čemukoliv?)… mluvili jménem křesťanů.“ (…když křesťané za sebe nedokáží mluvit, přijměme pomoc od jiných. Jako ten potlučený od Samaritána.)
Litomyšl 2. 6. 2018, 4. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické
https://www.denik.cz/divadlo/jezis-v-brnenske-hre-znasilnuje-muslimku-lide-protestuji-20180406.html Pozn: Podle předsedy ústředí muslimských obcí Muneeb Hassan Alrawiho není dobré takto zesměšňovat postavy proroků, ať už by šlo o Ježíše nebo Mohameda. „Jsou to ikony, které zastávají dobro, a když už je chce někdo napodobovat, mělo by to být jen v dobrém. Ačkoliv souhlasím s názory podporující svobodu projevu a umělecké tvorby, dostat Ježíše do podobné scény, jako je ta s muslimskou ženou, není podle mého názoru vhodné a naprosto chápu rozhořčení křesťanů. Možna by stačilo ve scéně znázornit křesťana ale nikoliv Ježíše," okomentoval.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 30. 06. 2018 18:25
Předmět: Re: Kdo je „hoden“ se zastat Ježíše?

Souhlasím s každým slovem bratra Řezáka. Ze synodního stanoviska je mi nanic. Ze všech hrozných je tím nejhorším.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 01. 07. 2018 08:09
Předmět: Re: Kdo je „hoden“ se zastat Ježíše?

bylo by to asi téma dobré k diskusi. A asi bych i souhlasil s vaší tendencí. Ovšem tak, jak je to napsáno s tím vůbec souhlasit nemůžu. Volíte příliš silná a přehnaná slova, co pak zbývá tomu, kdo se s nimi chce vyrovnat? Prý "ubohá úlitba CCE vládnoucí mainstreamové vlně" - co je v otázce Slušných lidí a této divadelní hry hlavní proud názorů? Nacházím silný proud na obou stranách názorového spektra. Prý "bezpáteřnost CCE a její neukotvení v základních principech" - jaký základní princip myslíte? a také: tady schválili toto prohlášení zástupci církve, kterých je asi 80, myslíte si, že o základních principech víte lépe vy sám než oni? - A tak se chci diskusně vztáhnout k věci jediné: píšete "Podstatné jsou slova, případně činy – ne původ těch osob, kteří je říkají!" Při pokušení na poušti používal i ďábel biblická slova, a přesto ho i je Ježíš - pochopitelně - příkře odmítl.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 01. 07. 2018 20:55
Předmět: Re: Kdo je povinen se zastat Ježíše?

Trochu jsem změnil nadpis, protože byl úplně mimo. Já se ptám, kdo je povinen zastat se Ježíše? Ne snad ten, komu byly odpuštěny hříchy díky jeho ranám? Proč se v neděli scházíme, abychom Ho vzývali za Jeho milost, ale potom odejdeme z kostela a necháme na Spasitele plivat nějakými sprosťáky a neřekneme ani ň!?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 07. 2018 11:24
Předmět: Re: hoden či povinen

Ten nadpis nebyl mimo, v tom se musím K. Řežábka zastat. On jím narážel na dojem, že si Synod uzurpoval právo na vyjádření z pozice "silných ve víře", kteří chápou onu divadelní hru a dovedou posoudit neoprávněnost protestu Slušných lidí. - Pro mě je velmi důležité doplňující a vyvažující vyjádření synodního seniora D. Ženatého (ten mluví i o pozici "slabých ve víře"): "Ani náznakem nezlehčujeme ty, kdo se modlili za to, aby hra nebyla hrána, kdo před divadlem i v divadle protestovali proti jejímu provedení."
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 02. 07. 2018 11:59
Předmět: ČCE se nezastala svého Pána

Neodpovídáte k věci, bratře Vráno. ČCE se měla především Ježíše Krista zastat, vyjáďřit v tiskové zprávě nesouhlas s tou divadelní hrou. Teprve pak, na okraj, třeba napomenout ty, co protestovali nevhodně. Nezastala se svého Pána vůbec, hru ještě nepřímo podporuje kritikou oponentů, kteří prý nemají diktovat, co se nemá hrát, a to mi vadí.
Že byl sprostým způsobem zneuctén vtělený Bůh křesťanů, to synod vůbec nezajímá!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 07. 2018 12:33
Předmět: naše násilí

Byl zneuctěn - a nebyl zneuctěn. Byla tam divadelní postava Ježíše, která znásilňuje muslimku. Z pohledu "slabých ve víře" (to není znevažující pojem, používá ho Pavel v epištolách, a sám mám k němu blízko) je to vůči Ježíši neuctivé. - "Silní ve víře" jsou schopni pochopit, jak to autor Frljič myslel, že je to symbolické znázornění násilí, kterého se Kristovi následovníci dopuštěli na muslimských Bosňácích. Že je dobré snažit se tu scénu pochopit, že takové pochopení může být součástí našeho pokání. - Jestli je to pro vás, Jančo, nepřijatelné, nijak mě to nerozčiluje, i apoštol Pavel říká, že silní ve víře mají brát na slabé ohledy, taky asi proto senior nejsynodnější považoval za nutné doplnit k synodnímu stanovisku své dovysvětlení. Taky já se snažím chápat oba postoje, více nedovedu.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 02. 07. 2018 12:57
Předmět: Re: jejich násilí

Silný nebo slabý - nikdo nesmí urážet Boha. To si nepleťte s úplně jiným biblickým kontextem.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 07. 2018 14:31
Předmět: Re: násilí

Neklamou mě oči? Janča tady píše, že nějaké slovo neplatí, protože biblický kontext byl jiný. Tak to fakt dospíváte velmi rychle. (Janča, která tady po celé léta do omrzení opakovala, že h. je prostě h., a na kontext se ohlížet netřeba.) - Ale já si myslím, že to biblické rozlišování "silných" a "slabých" je platné furt. Pavel ho použije např. u otázky masa obětovaného modlám. Uráží to Boha živého, když křesťané jedí maso, které bylo obětováno v pohanských chrámech? Podle "slabých ve víře" to Boha uráží, když jeho vyznavači nepoznávají, co je nečisté. Podle "silných ve víře" to Boha urazit nemůže, vždyť bohové nejsou nic.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 02. 07. 2018 18:43
Předmět: Re: násilí

Jedení masa obětovaného modlám Boha neuráží, vždyť to Pavel vysvětluje, že jde jen poznání, které někteří nemají. Nejsem zas takový diletant, bratře Vráno, jak si myslíte. Navíc nejde teď o urážení Boha naším hříchem, ale o výsměch Bohu samému jako takovému. ČCE to ovšem nevadí, pro ni horší, když mluví radikální vlastenci, to se ozve hned. 😒
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 07. 2018 19:00
Předmět: Re: násilí

To já jen přejímám váš slovník, když chcete problém tématizovat jako "urážení".Myslím, že pan autor té hry chtěl urazit nás křesťany, že je to jeho odplata za naše povyšenecké jednání "ve jménu Božím" na Balkáně. A my bychom si tu urážku mohli kladně zužitkovat formou pokání - "ano, je to i má vina". Místo toho se z té kritiky pseudozbožně vyvlekneme tím, že řekneme, že urážen je tu Bůh.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 02. 07. 2018 19:17
Předmět: Re: "vtipná" urážka Boha

Já ani nevím, kde Balkán je, já mám jenom balkón, takže ať si pan umělec hraje svoje divadlo tam. Neobviňuji zde ale autora, který zřejmě Boha nezná, ale ČCE, které nevadí urážení Boha, ba zdá se, že některým evangelickým vůdcům to připadá přímo vtipné či co.
Kdybych já natočil stejně důvtipné divadlo o situaci křesťanů muslimských zemích, kde by sexuálním deviantem byl prorok Mohamed, to by bylo povyku o fašistech, nacistech, rasistech atd… To by našim farářům již vtipné nepřipadlo.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 07. 2018 19:27
Předmět: Re: "vtipná" urážka Boha

například mně mnohé karikatury z Charlie Hebdo znázorňující Mohameda vtipné připadají. Např. ta, kde říká: "Je těžké být prorokem hlupáků".
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 02. 07. 2018 19:33
Předmět: Re: "vtipná" urážka Boha

Kristus je taky Spasitelem hlupáků, když se tak dívám do naší církve.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 07. 2018 19:34
Předmět: Re: "vtipná" urážka Boha

jo jo, Jančo, jsem v tom s vámi
Od: Kazatel ČCE Filip Keller <>
Kdy: 02. 07. 2018 15:08
Předmět: Re: naše násilí

Aleši, díky za velmi trefný popis.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 02. 07. 2018 19:00
Předmět: Re: naše násilí

Trefený?
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 03. 07. 2018 00:19
Předmět: Re: Kdo je „hoden“ se zastat Ježíše?

O tom, že se ČCE stala žumpou do daleka páchnoucí, netřeba pochybovati . . . ab&ac
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 03. 07. 2018 03:06
Předmět: Re: Kdo je „hoden“ se zastat Ježíše?

Já dnes ani nespím, přemýšlím o situaci naší církve a o mém vztahu k ní. Zda tam ještě jaký je. Je mi z toho smutno.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 03. 07. 2018 08:37
Předmět: žumpa

ab@aci, i mně někdy komunikace na tomto fóru připomíná kanalizaci. Ale žumpu, kdy se argumenty zastaví, kdy dojdou, kdy jsou v koncích, z toho děláte vy
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 03. 07. 2018 11:38
Předmět: Re: žumpa

Omyl, vážený pane spirituále,
žumpu jste z vaší ČCE v průběhu asi čtvrt století udělali vy, faráři, spirituálové a další církevní výtečníci - nikoli řadoví věřící. Ryba smrdí od hlavy - že, vážený pane spirituále? ab&c
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 03. 07. 2018 12:51
Předmět: Re: žumpa

nějaký argument fakt nenajdete?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 03. 07. 2018 13:17
Předmět: Re: Je ČCE ještě církev?

Já mohu slova Ab+Ac potvrdit. ČCE už není církev, ale liberální intelektuální spolek.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 03. 07. 2018 14:20
Předmět: Re: žumpa

Ke kanalizací jsem přirovnal komunikaci, kterou proudí hnusné argumenty. Žumpou místo, kde všechny argumenty končí. - Je možné říct: na ČCE mi vadí toto a toto. Zvykám si, že někdy zaznívají i argumenty hnusné. Ale říct prostě jen, že "ČCE už není církev", jen tak, bez zdůvodnění, to je opravdu žumpa. - Mám radost z ČCE jako církve na mnoho způsobů. Na způsob osobních setkání "kde se dva nebo tři sejdou". Většinou mám radost z nedělních bohoslužeb. A mám radost i z toho, jak dovede rozhodovat náš synod. Nejsme círví dobrou, jsme církví slabou a mnohdy divnou, ale říci, že už nejsme círví? Co je tohle za postoj?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 03. 07. 2018 14:27
Předmět: Re: žumpa

Tak to jste na tom "správném" místě. Obávám se však, že vzhledem k dramatickému úbytku členů ČCE je málokdo spokojen s mouchou v hrsti jako vy, btratře Vráno.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 03. 07. 2018 16:23
Předmět: církev

Úbytek počtu členů je opravdu "dramatický". Ale jestli si představujete, že ČCE v následujících desítkách let vymře, tak to tak není, tahhle do mezi lidmi nefunguje, a my navíc doufáme v Boží pomoc a moudrost. Nastane zásadní reorganizace, to jo. Ale že by ten, kdo chce vyhledat evangelické společenství, takovou možnost neměl, to si nemyslím.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 03. 07. 2018 14:41
Předmět: Re: žumpa

"Fakt" ne. A proč bych je hledal, když je jich mnoho - a když jsou do očí bijící??????
Stačí sledovat církevní dokumenty, "produkci" vašich církevních "myslitelů" aby se z toho udělalo soudnému člověku špatně!!!! To vy - "elita" - jste stanovili směřování své církve do pekel - nikoli ubohá babička, platící tak-tak salár a která si díky Boží milosti nenechala vámi víru vzít!
Vzpamatujte se, pane spirituále!!! ab&ac
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 04. 07. 2018 00:04
Předmět: Re: žumpa

Vidím to přesně tak jako Ab+Ac.
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 04. 07. 2018 21:13
Předmět: zapření Ježíše CČE

kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se já přiznám ve svém království, řekl Ježíš. CČE se k Ježíši nepřiznala.
Od: Anonym: :-)--- )
Kdy: 09. 07. 2018 13:31
Předmět: Re: zapření Ježíše CČE

Pro Karla Řežábka - Prosím tě, mohla bych tě někde kontaktovat? Strašně ráda bych se ozvala tvé sestře, ale před lety jsem na ní ztratila číslo a ráda bych kontakt obnovila. Moc díky.
Od: Anonym: druhý evangelík--- )
Kdy: 11. 07. 2018 07:11
Předmět: Re: zapření Ježíše CČE

Jo-jo! Nepřiznala! A je mi to hodně líto. A nejvíc před těmi starými evangelíky, kteří ani v minulých dobách Krista nezapřeli.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 11. 07. 2018 08:36
Předmět: Re: zapření Ježíše CČE

o párcích s hořčicí tady přece nikdo nemluvil
Od: Anonym: Jirka, taky evangelík--- )
Kdy: 11. 07. 2018 20:28
Předmět: Re: zapření Ježíše CČE

Za minulého režimu bratři nezradili a dnes zradí, ono to nejde totiž silou, ale když se na to jde od lesa.