Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 22. 02. 2021 21:01
Předmět: Re: Je bible humanistická?

Vaše pojetí trpí jakýmsi idealistickým neduhem, který by se dal nazvat "apologií fakticity" (trochu více se o ní rozepisoval francouzský židovský intelektuál Bernard-Henri Lévy): je to představa, že co dějiny činí, vždycky dobře činí. To, co se prosadilo v historii fakticky, je to nejlepší možné, co se v historii prosadit mohlo. To, co se v na dějiných křižovatkách neprosadilo, se neprosadilo nikoliv proto, že to bylo zadušeno, zavražděno, přemoženo jinými silami, třeba i zlem nebo naléhavým, přízemním zájmem chvíle. Prostě šlo o projev nadhistorické Prozřetelnosti: co dějiny činí, dobře činí.
Křesťané prvních staletí zásadně komunikovali s judaismem, obce v Malé Asii i na Egejském poloostrově i v Římě se ustavily z Židů a "bohabojných", Helénů silně sympatizujících s židovstvím a čtoucími židovské texty (dnešní Starý zákon). Proto se zdálo jako dobrý nápad v této symbióze s židovstvím pokračovat a rozvíjet ji.
Ale jak řekl jeden fenomenolog, každý fenomén něco odkrývá, aby zároveň jiné zakrýval. Každým překladem poselství z jedné kultury do druhé se něco posouvá, ztrácí, stává nevěrným. Stejně to bylo třeba s překladem řeckého filosofického pojmosloví do latiny, došlo k posunu, zpovrchnění, vzniklo cosi jiného než původního, pochopitelně.
Křesťané prvních staletí zůstaly tolik fascinovaní židovskými tradicemi a vůbec, jakousi metatradcí, že vlastně vytvořili jakýsi judaismus 2, jakýsi židovsko-křesťanský dvojdomek, korpus uchopitelný jen teologům a intelektuálům. Unikátnost evangelia tím byla rozmyta. Mohlo se jít jinou cestou - Markiónovým gnosticismem, nebo samozřejmě daleko větší latinizací (Pelagius) apod.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód