Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 23. 04. 2019 19:57
Předmět: Re: Je bible humanistická?

1. Bible nechce ani nemůže být humanistická. Humanismus je lidský výmysl, je to antropocentrické učení, které si z Kristova učení vzalo jen lásku k bližnímu, nic víc. Těžištěm evangelia je záchrana hříšníka, skutečná láska a zájem o lidi je průvodním jevem, není cílem a smyslem. 2. Velký Stvořitel, Pán Bůh všemohoucí je největší ve svém milování ale také hrozný ve svém hněvu, stíhá vinu do třetího až čtvrtého pokolení těch, kdo ho nenávidí, ale prokazuje milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo se Ho bojí. Ano, BÁZEŇ před Bohem je naprosto na místě, obzvlášť ve světle citovaných veršů. Druhá možnost je vzpoura. Co si vyberete? Hospodin ústy Mojžíšovými PROSÍ svůj lid: předložil jsem Ti život i smrt, požehnání i zlořečenství, prosím- vyvol si život!! 3. Některé verše jsou vytrženy z kontextu, jedná se o násilí PROTI Boží vůli, které přineslo jen další zlo, popřípadě trest. Muselo by se to probrat bod po bodu, v širší souvislosti ale tím se zabývat nebudu, protože nemám čas. 4. Celý Starý zákon má ukázat, jak je nemožné se zalíbit Bohu z vlastních sil, prostřednictvím Zákona. Pán učinil smlouvu s Abrahamem, ale většina jeho potomstva se té smlouvě zpronevěřila. Vyklestil cestu Izraelcům v jejich nové zaslíbené zemi i tak, že byly vybity jiné národy, které se zasvětily Satanovi a démonům svými praktikami. Boha však takové věci velmi bolely, kolikrát to vyčítá Izraelcům- před Vámi jsem vybil pronárody a vy si toho nevážíte!! Dopadnete jako oni, protože se chováte stejně! - tohle zvěstoval prorok za prorokem, až přišel Bůh sám ve svém Synu Ježíši a šel na potupnou smrt na kříži. Nechal se lidmi umučit, aby mohla být MILOST otevřena VŠEM i Tobě!! Přesně tuto událost jsme slavili o Velikonocích.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód