Odpověď na příspěvek: Bible - Nu25

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 01. 10. 2018 15:50
Předmět: Bible - Nu25

Jak se třeba srovnáváte s pasážemi ve starém zákoně, jako je Nu25? Konkrétně Nu25:6-18
Skutečné znění:

Nu25 [1] A bude bydlet Israel v Odvracení a znečistil ten lid smilnit k dcerám Tužby. [2] A volaly ten lid k obětem jejich Bohů a jedl ten lid a klaněli se k jejich Bohům. [3] A připojil se Israel k Zívajícímu Vlastníkovi a vzplál hněv Jehova v Israeli. [4] A řekl Jehova k Zachránci: vezmi všechny hlavy toho lidu a způsob opustit je pro Jehova proti tomu Slunci, aby vrátilo se vzplanutí hněvu Jehova od Israele. [5] A řekl Zachránce k soudcům Israele: zavražděte každý své muže, ty připojené k Zívajícímu Vlastníkovi.
[6] A hle, muž ze synů Israele vešel a přiblížil ke svým bratrům tu Svárlivku k očím Zachránce a k očím celého shromáždění synů Israele a oni plačící otevření stánku úmluvy. [7] A viděl Odvrácení důvěry syn Bůh pomohl syn Světlonoše toho kněze a povstal zprostřed toho shromáždění a vzal [pozvednutí bratra] ve svou ruku. [8] A vešel po muži Israele k tomu prokletí a hanobil oba dva, muže Israele a tu ženu k jejímu prokletí, a byla omezena ta rána od nad syny Království Božího. [9] A byli ti mrtví v ráně čtyři a desítky tisíc. [10] A vyslovil Jehova k Zachránci řka: [11] Odvrácení důvěry syn Bůh pomohl syn Světlonoše toho kněze způsobil odvrátit můj hněv od nad syny Israele v jeho horlení mé horlivosti vprostřed vás a ne ukončil jsem syny Israele v mé horlivosti. [12] Proto řekni: hle mě dávajícího jemu mou smlouvu pokoje. [13] A bude jemu pro jeho sémě po něm smlouva kněžství věčného místo který horlil ke svému Bohu a napravil nad syny Israele.
[14] A jméno muže Israele toho udeřeného, který byl udeřen s tou Svárlivkou, Hudebník syn Vážený, pozvednutý domu otce pro Slavné. [15] A jméno té ženy té udeřené té Svárlivky Lež dcera Zformovaného, hlava lidů domu otce ve Sváru on.
[16] A vyslovil Jehova k Zachránci řka: [17] Spoutat ty Sváry a udeřte je. [18] Neboť spoutávající oni k vám v jejich klamech, které zradili vás nad slovem Zívání a nad slovem Lží dcery pozvednutého Sváru jejich sestry té udeřené v den té rány nad slovem Zívání. [19] A bylo po té ráně.

"Pozvednutí bratra" je jen foneticky, ale i kdyby to bylo to (symbolické) kopí, při "Odvrácení důvěry" od "Svárlivé Lži" a od "Váženého Hudebníka z domu Slavných" krev neteče…
A není to něco, co bylo kdysi dávno v historii a dodnes se za to stydíme, ale je to velmi aktuální návod… (A mimo mnoha jiného má vztah i k té poznámce o "rusofobii", co jsem psal těsně před tím…)
(Leckteré hebrejské slovo má více možných významů, a zrovna tyhle jsem si vybral… Jistě by šly vybrat i jiné významy týchž slov, ale právě takto mi to přijde správné… Jen na okraj, až v průběhu překladu jsem začal překládat i "Isráel" jako "Království Boží", doslova "Bude vládnout Bůh", nemá to nic společného s nějakou pustinou v Levantu a už vůbec ne s jejími současnými okupanty… Zde ještě z ranné verze překladu uvádím "Israel", ale dosaďte si za to pojem "Království Boží", je to "stav", není to ani místo ani národnost…)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód