Bible kralická - Zj 5,9.10

Zj 5,9 A zpívali píseň novou, řkouce: Hoden jsi vzíti knihy a otevříti pečeti jejich. Nebo jsi zabit, a vykoupils nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení a jazyku a lidu i národu.
Zj 5,10 A učinil jsi nás Bohu našemu krále a kněží, a budeme kralovati na zemi.