Bible kralická - Ž 46

Ž 46,1 (6,1) Přednímu kantoru z synů Chóre, píseň na alamot. (6,2) Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová.
Ž 46,2 (6,3) A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře.
Ž 46,3 (6,4) Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho. Sélah.
Ž 46,4 (6,5) Potok a pramenové jeho obveselují město Boží, nejsvětější z příbytků Nejvyššího.
Ž 46,5 (6,6) Bůh jest u prostřed něho, nepohneť se; přispějeť jemu Bůh na pomoc hned v jitře.
Ž 46,6 (6,7) Když hlučeli národové, a pohnula se království, vydal hlas svůj, a rozplynula se země.
Ž 46,7 (6,8) Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah.
Ž 46,8 (6,9) Poďte, vizte skutky Hospodinovy, jakýchť jest pustin nadělal na zemi.
Ž 46,9 (6,10) Přítrž činí bojům až do končin země, lučiště láme, kopí posekává, a vozy spaluje ohněm,
Ž 46,10 (6,11) Mluvě: Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh, kterýž vyvýšen budu mezi národy, vyvýšen budu na zemi.
Ž 46,11 (6,12) Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah.