Bible kralická - Ž 35

Ž 35,1 Žalm Davidův. Suď se, Hospodine, s těmi, kteříž se se mnou soudí; bojuj proti těm, kteříž proti mně bojují.
Ž 35,2 Pochyť štít a pavézu, a povstaň mi ku pomoci.
Ž 35,3 Vezmi i kopí, a vyjdi vstříc těm, kteříž táhnou proti mně. Rciž duši mé: Spasení tvé jáť jsem.
Ž 35,4 Nechať se zahanbí a zapýří ti, kteříž hledají duše mé; zpět ať jsou obráceni a zahanbeni ti, kteříž mi zlé obmýšlejí.
Ž 35,5 Ať jsou jako plevy před větrem, a anděl Hospodinův rozptylujž je.
Ž 35,6 Cesta jejich budiž temná a plzká, a anděl Hospodinův stihej je.
Ž 35,7 Nebo jsou bez příčiny polékli v jámě osídlo své, bez příčiny vykopali jámu duši mé.
Ž 35,8 Připadniž na ně setření, jehož se nenadáli, a sít jejich, kterouž ukryli, ať je uloví; s hřmotem ať do ní vpadnou.
Ž 35,9 Duše má pak ať se veselí v Hospodinu, a ať raduje se v spasení jeho.
Ž 35,10 A tuť všecky kosti mé řeknou: Hospodine, kdo jest podobný tobě, ješto vytrhuješ ztrápeného z moci toho, kterýž nad něj silnější jest, tolikéž chudého a nuzného od toho, kterýž ho násilně loupí?
Ž 35,11 Povstávají svědkové lživí, a na to, o čemž nevím, dotazují se mne.
Ž 35,12 Zlým za dobré mi se odplacují, duše mé zbaviti mne chtíce,
Ž 35,13 Ježto já v nemoci jejich pytlem jsem se přiodíval, duši svou postem trápil, a sám u sebe za ně často se modlil.
Ž 35,14 Jako k příteli, jako k bratru vlastnímu jsem chodíval; jakožto ten, kterýž po matce kvílí, smutek nesa, tak jsem se ponižoval.
Ž 35,15 Ale oni z mého zlého radovali se, a rotili se; shromažďovali se proti mně i ti nejnevážnější, o čemž jsem nevěděl; utrhali mi, a nemlčeli.
Ž 35,16 S pokrytci, posměvači, fatkáři škřipěli na mne zuby svými.
Ž 35,17 Pane, dlouho-liž se dívati budeš? Vytrhni duši mou od zhouby jejich, od lvů jedinkou mou.
Ž 35,18 I budu tě oslavovati v shromáždění velikém, ve množství lidu tebe chváliti budu.
Ž 35,19 Nechažť se nade mnou neradují ti, kteříž bezprávně ke mně se nepřátelsky mají; ti, kteříž mne nenávidí bez příčiny, ať nemhourají očima.
Ž 35,20 Neboť nemluví ku pokoji, ale proti pokojným na zemi slova lstivá vymýšlejí.
Ž 35,21 Anobrž rozdírají proti mně ústa svá, a říkají: Hahá, hahá, jižť vidí oko naše.
Ž 35,22 Vidíš ty to, Hospodine, neodmlčujž se, Pane, nevzdalujž se ode mne.
Ž 35,23 Probudiž se a prociť k soudu mému, Bože můj a Pane můj, k obhájení pře mé.
Ž 35,24 Suď mne podlé spravedlnosti své, Hospodine Bože můj, ať se neradují nade mnou.
Ž 35,25 Ať neříkají v srdci svém: Měhoděk duši naší; ať neříkají: Sehltili jsme jej.
Ž 35,26 Ale ať se zahanbí a zapýří všickni radující se mému zlému, v stud a hanbu ať jsou oblečeni ti, kteříž se zpínají proti mně.
Ž 35,27 Ti pak, kteříž mi přejí mé spravedlnosti, ať plésají, a radují se, a ať říkají vždycky: Veleslaven budiž Hospodin, kterýž přeje pokoje služebníku svému.
Ž 35,28 I můj jazyk ohlašovati bude spravedlnost tvou, a na každý den chválu tvou.