Bible kralická - Ž 26

Ž 26,1 Žalm Davidův. Suď mne, Hospodine, nebo já v upřímnosti své chodím, a v Hospodina doufám, nepohnuť se.
Ž 26,2 Zprubujž mne, Hospodine, a zkus mne, přepal ledví má i srdce mé.
Ž 26,3 Milosrdenství tvé zajisté před očima mýma jest, a chodím stále v pravdě tvé.
Ž 26,4 S lidmi marnými nesedám, a s pokrytci v spolek nevcházím.
Ž 26,5 V nenávisti mám shromáždění zlostníků, a s bezbožnými se neusazuji.
Ž 26,6 Umývám v nevinnosti ruce své, postavuji se při oltáři tvém, Hospodine,
Ž 26,7 Abych hlasitě chválil, a vypravoval všecky divné skutky tvé.
Ž 26,8 Hospodine, jáť miluji obydlí domu tvého, a místo příbytku slávy tvé.
Ž 26,9 Nezahrnujž s hříšnými duše mé, a s lidmi vražedlnými života mého,
Ž 26,10 V jejichž rukou jest nešlechetnost, a pravice jejich vzátků plná.
Ž 26,11 Já pak v upřímnosti své chodím, vykupiž mne, a smiluj se nade mnou.
Ž 26,12 Noha má stojí na rovině, v shromážděních svatých dobrořečiti budu Hospodinu.