Bible kralická - Ž 13

Ž 13,1 (3,1) Přednímu zpěváku, žalm Davidův. (3,2) Až dokud, Hospodine? Což se na věky zapomeneš na mne? Dokudž tvář svou skrývati budeš přede mnou?
Ž 13,2 (3,3) Dokud rady vyhledávati budu v mysli své, a den ode dne svírati se v srdci svém? Až dokud se zpínati bude nepřítel můj nade mnou?
Ž 13,3 (3,4) Vzhlédni, vyslyš mne, Hospodine Bože můj, osvěť oči mé, abych neusnul snem smrti,
Ž 13,4 (3,5) A aby neřekl nepřítel můj: Svítězil jsem nad ním, a nepřátelé moji aby neplésali, jestliže bych se poklesl.
Ž 13,5 (3,6) Jáť zajisté v milosrdenství tvém doufám, plésati bude srdce mé v spasení tvém;
Ž 13,6 zpívati budu Hospodinu, že jest mi tak dobře učinil.