Bible kralická - Ž 127

Ž 127,1 Píseň stupňů, Šalomounova. Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují ti, kteříž stavějí jej; nebude-li Hospodin ostříhati města, nadarmo bdí strážný.
Ž 127,2 Daremnéť jest vám ráno vstávati, dlouho sedati, a jísti chléb bolesti, poněvadž Bůh dává milému svému i sen.
Ž 127,3 Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky, a plod života jest mzda.
Ž 127,4 Jako střely v ruce udatného, tak jsou dítky zdárné.
Ž 127,5 Blahoslavený muž, kterýž by jimi naplnil toul svůj; nebudouť zahanbeni, když v rozepři budou s nepřátely v branách.