Bible kralická - Ž 119,73-80

Ž 119,73 Jod Ruce tvé učinily a sformovaly mne, dej mi ten rozum, abych se naučil přikázaním tvým,
Ž 119,74 Tak aby bojící se tebe mne vidouce, radovali se, že na slovo tvé očekávám.
Ž 119,75 Seznávámť, Hospodine, že jsou spravedliví soudové tvoji, a že jsi mne hodně potrestal.
Ž 119,76 Nechať jest již zřejmé milosrdenství tvé ku potěšení mému, podlé řeči tvé mluvené služebníku tvému.
Ž 119,77 Přiďtež na mne slitování tvá, abych živ býti mohl; nebo zákon tvůj rozkoš má jest.
Ž 119,78 Zahanbeni buďte pyšní, proto že lstivě chtěli mne podvrátiti, já pak přemyšluji o přikázaních tvých.
Ž 119,79 Obraťtež se ke mně, kteříž se bojí tebe, a kteříž znají svědectví tvá.
Ž 119,80 Budiž srdce mé upřímé při ustanoveních tvých, tak abych nebyl zahanben.