Bible kralická - Ž 119,137-144

Ž 119,137 Tsade Spravedlivý jsi, Hospodine, a upřímý v soudech svých.
Ž 119,138 Ty jsi vydal spravedlivá svědectví svá, a vší víry hodná.
Ž 119,139 Až svadnu, tak horlím, že se zapomínají na slovo tvé nepřátelé moji.
Ž 119,140 Zprubovanáť jest řeč tvá dokonale, tou příčinou ji miluje služebník tvůj.
Ž 119,141 Maličký a opvržený jsem já, však na rozkazy tvé se nezapomínám.
Ž 119,142 Spravedlnost tvá jest spravedlnost věčná, a zákon tvůj pravda.
Ž 119,143 Ssoužení a nátisk mne stihají, přikázaní tvá jsou mé rozkoše.
Ž 119,144 Spravedlnost svědectví tvých trvá na věky; dej mi z ní rozumnosti nabýti, tak abych živ býti mohl.